Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Bryssel den 9 september 2010

EU reviderar lagar för bättre skydd av försöksdjur

Europaparlamentet har röstat för att revidera lagstiftningen om försöksdjur. Den reviderade lagstiftningen, som EU-kommissionen först föreslog 2008, stärker skyddet av djur som används vid forskning och säkerhetstestning. Det nya direktivet kommer också att minska antalet försöksdjur, och det kommer att krävas att alternativ till försöksdjur används när detta är möjligt. Samtidigt skapas lika villkor inom EU:s industri och en bättre kvalitet på forskningen i EU.

Miljökommissionär Janez Potočnik säger: ”Dagens omröstning är slutet på en lång förhandlingsprocess som har visat hur känslig och viktig denna fråga är. Alla var dock överens om att det är nödvändigt att förbättra situationen för de djur som fortfarande behövs vid forskning och säkerhetstestning, samtidigt som man behåller en hög forskningsstandard och intensifierar arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. EU kommer snart att ha världens högsta standarder för försöksdjur.”

Bättre standarder

Genom revideringen av direktiv 86/609/EEG vill kommissionen stärka EU-lagstiftningen om försöksdjur. Bland de viktigaste ändringarna finns ett krav på att göra en etisk utvärdering innan man godkänner projekt där försöksdjur ska användas samt en förbättring av bestämmelserna om hållning och skötsel.

Det nya direktivet gäller djur som används vid utbildning och grundforskning. Det omfattar alla levande ryggradsdjur och vissa andra arter som sannolikt upplever smärta. Genom det nya direktivet begränsas användningen av primater, och ett förbud mot användning av människoapor i vetenskapliga försök införs. Endast när artens överlevnad står på spel, eller vid ett oväntat utbrott av en livshotande eller invalidiserande sjukdom hos människor, kan en medlemsstat i undantagsfall beviljas tillstånd.

Bättre skydd av försöksdjur

För närvarande går det inte att helt förbjuda användningen av djur för säkerhetstestning och biomedicinsk forskning. Genom revideringen vill man därför se till att djur används enbart där inga andra möjligheter finns. Användningen måste vara motiverad och den förväntade nyttan måste uppväga den skada som djuren åsamkas. Dessutom innehåller det nya direktivet krav på lämplig hållning och skötsel, exempelvis tillräckligt stora burar och en miljö som är anpassad till djurarten i fråga. Dessa bestämmelser kommer kontinuerligt att övervakas.

För första gången kommer det krävas enligt lag att alla projekt godkänns i förväg. Anläggningar som vill föda upp, leverera eller använda djur måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet, och personal som arbetar med djur måste ha lämplig utbildning och styrka sin kompetens innan de arbetar med djur på egen hand.

Hitta alternativ

Principen om att ersätta, begränsa och förbättra djurförsök är fast förankrad i den nya lagstiftningen, och kommissionen stöder helhjärtat arbetet med att hitta alternativ till försök på djur. Där detta inte är möjligt måste antalet djur minskas eller försöksmetoderna förfinas så att djuren åsamkas minsta möjliga skada. För att driva på utvecklingen av alternativa metoder kommer ett EU-referenslaboratorium att inrättas genom det nya direktivet. Laboratoriet kommer att ansvara för samordning, utveckling och användning av alternativ till djurförsök och fortsätta med det arbete som hittills utförts av Europeiska centret för bestämning av alternativa metoder (Ecvam). Medlemsstaterna ska bidra till denna viktiga verksamhet genom att fastställa och nominera lämpliga specialiserade och kvalificerade laboratorier samt främja alternativa metoder på nationell nivå.

Tillämpning av den nya lagen

Medlemsstaterna har 24 månader på sig att anta och offentliggöra nationell lagstiftning som införlivar bestämmelserna i direktivet. Det nya direktivet träder i kraft den 1 januari 2013.

Ytterligare upplysningar

Kommissionens webbplats om försöksdjur: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar