Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Bruselj, 9. septembra 2010

EU znova preučuje zakone za boljše varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene poskuse

Evropski parlament je izglasoval ponovno preučitev zakonodaje o živalih, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Revidirana zakonodaja, ki jo je Evropska komisija prvič predlagala leta 2008, bo okrepila varstvo živali, ki so še vedno potrebne za raziskave in preskušanje varnosti. Nova direktiva si bo prizadevala, da se čimbolj zmanjša število živali, ki se uporabljajo za poskuse, in zahtevala, da se uporabijo alternativne možnosti, kjerkoli bo to mogoče. Hkrati bo industriji EU zagotovila enake konkurenčne pogoje in izboljšala kakovost raziskav EU.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Z današnjim glasovanjem se končuje dolgi pogajalski postopek, ki je pokazal, za kako občutljiva in pomembna vprašanja gre. Vendar smo se vsi strinjali, da je nujno izboljšati položaj živali, ki so še vedno potrebne za raziskave in preskušanje varnosti, ter hkrati ohraniti visoko raven raziskav in okrepiti naša prizadevanja pri iskanju alternativnih metod, ki bi nadomestile preskušanje na živalih. Evropska unija bo kmalu imela najstrožja pravila na svetu glede dobrega počutja poskusnih živali.“

Boljši standardi

Komisija je s ponovno preučitvijo Direktive 86/609/EGS želela okrepiti zakonodajo o živalih, ki se uporabljajo za poskusne namene. Med najpomembnejšimi spremembami, ki bodo to zagotovile, sta zahteva za izvedbo etične ocene pred odobritvijo projektov, pri katerih se uporabijo živali, in izboljšanje standardov bivališč in oskrbe.

Nova direktiva zajema živali, uporabljene pri izobraževanju in usposabljanju ter temeljnih raziskavah. Zajema vse žive vretenčarje razen človeka in nekatere druge vrste, ki bi morda trpele. Za uporabo vseh primatov razen človeka veljajo omejitve, nova direktiva pa uvaja tudi prepoved uporabe velikih opic pri znanstvenih postopkih. Državi članici se izjemoma dovoli uporaba vrste, če je ogrožen njen obstoj ali nepričakovano izbruhne bolezen, ki bi ogrozila ali oslabila življenje ljudi.

Boljše varstvo poskusnih živali

Trenutno ni mogoče popolnoma prepovedati uporabo živali za preskušanje varnosti ali biomedicinske raziskave. S ponovno preučitvijo se želi zagotoviti, da se živali uporabijo le, če ni nobene druge možnosti. Njihova uporaba mora biti v celoti upravičena, pričakovane koristi pa morajo biti večje od bolečine, povzročene živalim. Nova direktiva bo tudi zagotovila, da bodo živali deležne ustrezne oskrbe in ravnanja, in da bodo zlasti nameščene v primerno velike kletke in okolje, prilagojeno na vsako od vrst. Uporaba teh določb bo stalno nadzorovana.

Ta zakonodaja prvič uvaja, da bodo dovoljenja obvezna za vse projekte. Tisti, ki bi živali želeli gojiti, dobavljati ali uporabljati, bodo morali za svojo dejavnost pridobiti dovoljenje. Osebje, ki se bo ukvarjalo z živalmi, bo moralo biti ustrezno izobraženo in usposobljeno, poleg tega bo moralo dokazati svoje sposobnosti pred začetkom dela z živalmi.

Iskanje nadomestnih rešitev

V novi zakonodaji je trdno zasidrano zlato pravilo, ki pravi, da je treba preskušanje na živalih nadomestiti, zmanjšati in izboljšati. Komisija močno podpira prizadevanja pri iskanju alternativnih metod, ki bi nadomestile preskušanje na živalih. Kjer te niso mogoče, je treba čimbolj zmanjšati število uporabljenih živali ali izboljšati preskusne metode, da se živalim povzroči kar najmanj trpljenja. Za pospešitev razvoja alternativnih metod se bo z novo direktivo zahtevala ustanovitev referenčnega laboratorija na ravni Evropske unije. Laboratorij bo odgovoren za usklajevanje in spodbujanje razvoja in uporabe alternativnih metod, ki bi nadomestile postopke z živalmi, ter nadaljeval delo, ki ga je do zdaj opravljal Evropski center za potrjevanje alternativnih metod (ECVAM). Države članice bodo morale k tej pomembni dejavnosti prispevati tako, da bodo določile in imenovale ustrezne specializirane in usposobljene laboratorije ter na nacionalni ravni zagotovile promocijo alternativnih metod.

Uporaba novega zakona

Države članice bodo imele na voljo 24 mesecev, v katerih bodo morale sprejeti in objaviti nacionalno zakonodajo, s katero bodo prenesle določbe te direktive. Nova direktiva bo začela veljati 1. januarja 2013.

Dodatne informacije:

Spletna stran Komisije o laboratorijskih živalih http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar