Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Brusel, 9. septembra 2010

EÚ reviduje svoje predpisy v záujme lepšej ochrany zvierat používaných na vedecké pokusy

Európsky parlament odhlasoval zrevidovanú smernicu o zvieratách používaných na vedecké pokusy. V dôsledku revízie smernice, ktorú Európska komisia prvýkrát navrhla v roku 2008, sa zvýši ochrana zvierat, ktoré ešte stále potrebujeme na výskum a testovanie bezpečnosti. Nová smernica bude takisto zohrávať významnú úlohu pri minimalizovaní počtu zvierat používaných na pokusy a bude vyžadovať, aby sa vždy, keď je to možné, využívali alternatívne metódy. Okrem toho sa ňou pre priemysel v EÚ zabezpečia rovnaké podmienky a podporí sa kvalita výskumu v EÚ.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Dnešným hlasovaním sa končí dlhý proces rokovaní, ktorý poukázal na to, o akú citlivú a dôležitú tému ide. Všetci však súhlasili s tým, že je nevyhnutné zlepšiť situáciu zvierat, ktoré ešte stále potrebujeme na vedecký výskum a testovanie bezpečnosti, pričom treba zachovať vysokú úroveň výskumu a ešte intenzívnejšie hľadať alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách. Pokiaľ ide o dobré podmienky pokusných zvierat, bude mať Európska únia čoskoro najprísnejšie normy na svete.“

Prísnejšie normy

Revíziou smernice 86/609/EHS chce Komisia posilniť právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany zvierat používaných na pokusy. Medzi najvýznamnejšie zmeny, vďaka ktorým sa má tento cieľ dosiahnuť, patrí povinnosť vykonať pred schválením projektu, pri ktorom sa použijú zvieratá, jeho etické hodnotenie a sprísniť normy, ktoré sa týkajú umiestnenia zvierat a starostlivosti o ne.

Nová smernica sa vzťahuje na zvieratá používané na účely vzdelávania, odbornej prípravy a základného výskumu. Patria sem všetky živé stavovce okrem človeka plus niektoré iné druhy, ktoré sú pravdepodobne citlivé na bolesť. Využívanie primátov okrem človeka podlieha obmedzeniam a novou smernicou sa takisto zakazuje používanie ľudoopíc vo vedeckých postupoch. Členský štát môže výnimočne dostať povolenie na ich použitie iba v prípade, že ide o prežitie samotného druhu alebo v prípade nečakaného vypuknutia choroby, ktorá môže spôsobiť smrť alebo invaliditu človeka.

Lepšia ochrana pokusných zvierat

V súčasnosti nie je možné úplne zakázať používanie zvierat na testovanie bezpečnosti či na biomedicínsky výskum. Cieľom revízie teda je zaistiť, že sa zvieratá používajú len vtedy, keď sa nedá postupovať inak. Použitie zvierat musí byť riadne odôvodnené a očakávaný prínos musí vyvážiť ujmu spôsobenú zvieratám. Novou smernicou by sa takisto malo zaistiť, že sa zvieratám poskytne vhodná starostlivosť a bude sa s nimi náležite zaobchádzať, napríklad budú mať primerane veľké klietky a prostredie prispôsobené konkrétnemu druhu. Plnenie týchto ustanovení sa bude neustále kontrolovať.

Po prvýkrát bude na základe právnych predpisov povinné získať povolenie na všetky projekty. Zariadenia, ktoré budú chcieť chovať, dodávať alebo používať zvieratá, budú musieť na vykonávanie svojej činnosti získať povolenie. Personál pracujúci so zvieratami bude musieť predtým, ako bude môcť pracovať so zvieratami bez dozoru, okrem riadneho vyškolenia a odbornej prípravy preukázať svoju kompetenciu.

Hľadanie alternatívnych spôsobov

V nových právnych predpisoch je pevne zakotvené pravidlo nahradenia, obmedzenia a zmiernenia testov na zvieratách. Komisia intenzívne podporuje hľadanie alternatív k testom na zvieratách. V prípadoch, keď to nie je možné, je nutné znížiť počet zvierat alebo zmierniť metódy testovania tak, aby zvieratám spôsobovali čo najmenšiu ujmu. V snahe podporiť vývoj alternatívnych metód nová smernica obsahuje požiadavku na zriadenie referenčného laboratória na úrovni Európskej únie. Laboratórium bude zodpovedať za koordináciu a podporu vývoja a používania alternatív k používaniu zvierat a nadviaže na prácu, ktorú doteraz vykonávalo Európske centrum pre validáciu alternatívnych testovacích metód (ECVAM). Od členských štátov sa žiada, aby k tejto dôležitej činnosti prispeli tým, že určia a vymenujú vhodné odborné a kvalifikované laboratóriá a zabezpečia propagáciu alternatívnych metód na vnútroštátnej úrovni.

Uplatňovanie novej legislatívy

Členské štáty budú mať 24 mesiacov na to, aby prijali a uverejnili vnútroštátne právne predpisy, ktorými transponujú ustanovenia tejto smernice. Nová smernica nadobudne účinnosť 1. januára 2013.

Ďalšie informácie:

Stránka Komisie o laboratórnych zvieratách http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar