Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Briselē, 2010. gada 9. septembrī

ES pārskata tiesību aktus, lai labāk aizsargātu dzīvniekus, kurus izmanto zinātniskiem eksperimentiem

Eiropas Parlaments ir nobalsojis par lēmumu pārskatīt tiesību aktus par dzīvniekiem, kurus izmanto zinātniskiem mērķiem. Tiesību aktu pārskatīšana, ko Eiropas Komisija pirmo reizi ierosināja 2008. gadā, pastiprinās to dzīvnieku aizsardzību, kuri vēl aizvien vajadzīgi pētījumiem un drošuma testēšanai. Jaunajai direktīvai arī būs svarīga nozīme, lai panāktu to, ka eksperimentiem izmanto pēc iespējas mazāk dzīvnieku. Tajā būs arī ietverta prasība izmantot alternatīvus risinājumus, kad vien tas ir iespējams, vienlaikus nodrošinot līdzvērtīgus apstākļus ES nozarei un uzlabojot ES veikto pētījumu kvalitāti.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šodienas balsojums noslēdz ilgstošu sarunu procesu, kura gaitā atklājās, cik sensitīvi un svarīgi ir izskatāmie jautājumi. Tomēr kopīgais viedoklis bija, ka ir būtiski svarīgi uzlabot situāciju, kādā atrodas dzīvnieki, kas vēl aizvien vajadzīgi zinātniskajiem pētījumiem un drošuma testēšanai, vienlaikus saglabājot augstus standartus pētniecības jomā un pastiprināti meklējot alternatīvas metodes, kas aizstātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Eiropas Savienība drīz būs īstenojusi pasaulē augstākos standartus eksperimentiem izmantojamo dzīvnieku labturībā."

Labāki standarti

Pārskatot Direktīvu 86/609/EEK, Komisija vēlējās darīt stingrākus ES tiesību aktus par eksperimentiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Būtiskākās izmaiņas, kas nodrošinās šā mērķa sasniegšanu, ietver prasību veikt ētisko novērtējumu, pirms atļaut īstenot projektus, kuros izmanto dzīvniekus, un prasību uzlabot izmitināšanas un aprūpes standartus.

Jaunā direktīva attiecas uz dzīvniekiem, kurus izmanto izglītības un apmācību iestādēs un fundamentālajiem pētījumiem. Tā attiecas uz visiem dzīviem mugurkaulniekiem, kas nav cilvēki, un dažām citām sugām, kas varētu just sāpes. Cilvēku ģintij nepiederošu primātu izmantošanai ir noteikti ierobežojumi, un jaunajā direktīvā arī ieviests aizliegums zinātniskām procedūrām izmantot cilvēkpērtiķus. Vienīgi tad, ja ir apdraudēta pašas sugas izdzīvošana, vai gadījumā, ja negaidīti uzliesmojusi slimība, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, dalībvalsts izņēmuma kārtā var dot atļauju šo dzīvnieku izmantošanai.

Labāka eksperimentiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība

Šobrīd vēl nav iespējams pilnīgi aizliegt dzīvnieku izmantošanu drošuma testēšanai vai biomedicīnas pētījumiem. Tādējādi direktīvas pārskatīšana ir centieni nodrošināt to, ka dzīvniekus izmanto vienīgi tad, ja nekādi citi līdzekļi nav pieejami. To izmantošanai jābūt pilnībā pamatojamai, un gaidāmajiem ieguvumiem jābūt lielākiem par dzīvniekiem nodarīto kaitējumu. Jaunā direktīva arī nodrošinās to, ka dzīvnieki tiek pienācīgi aprūpēti un izmitināti atbilstīga lieluma krātiņos un vidē, kas pielāgota katrai sugai. Šo noteikumu īstenošana tiks pastāvīgi novērota.

Pirmo reizi tiesību aktos būs noteikts, ka visiem projektiem obligāti vajadzīga atļauja. Struktūrām, kas vēlēsies audzēt, piegādāt vai izmantot dzīvniekus, būs obligāti jāpieprasa atļauja šīm darbībām. Personālam, kas strādā ar dzīvniekiem, būs vajadzīga ne tikai atbilstīga izglītība un apmācība, bet arī būs jāpierāda sava kompetence, pirms tie varēs bez uzraudzības darboties ar dzīvniekiem.

Alternatīvu risinājumu meklēšana

Jaunajos tiesību aktos ir stingri iestrādāts princips par izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstāšanu, samazināšanu un uzlabošanu. Komisija apņēmīgi atbalsta centienus rast metodes, kas būtu alternatīva izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Ja alternatīvi risinājumi nav iespējami, ir jāsamazina izmantojamo dzīvnieku skaits vai jāuzlabo izmēģinājumu metodes tā, lai dzīvniekiem tiktu nodarīts pēc iespējas mazāks kaitējums. Lai veicinātu alternatīvu metožu izstrādāšanu, jaunajā direktīvā būs noteikta prasība par references laboratorijas izveidi Eiropas Savienības mērogā. Laboratorijas atbildības jomā būs izmēģinājumiem ar dzīvniekiem alternatīvu metožu izveides un izmantošanas koordinācija un popularizēšana, un tā turpinās darbu, ko līdz šim veica Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centrs (ECVAM). Dalībvalstis aicinātas iesaistīties šajā nozīmīgajā darbā, apzinot un izvirzot pienācīgi specializētas un kvalificētas laboratorijas, kā arī nodrošinot alternatīvo metožu popularizēšanu valsts mērogā.

Jauno tiesību aktu piemērošana

Dalībvalstu rīcībā būs 24 mēneši, lai pieņemtu un publicētu valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē jaunās direktīvas noteikumus. Jaunā direktīva stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Sīkāka informācija

Komisijas tīmekļa vietne par laboratorijas dzīvniekiem: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar