Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Bryssel 9. syyskuuta 2010

EU parantaa koe-eläinten suojelua

Euroopan parlamentti on äänestänyt koe-eläinten suojelua koskevan lainsäädännön tarkistamisesta. Tarkistamista ehdotti Euroopan komissio vuonna 2008. Tarkistetulla lainsäädännöllä parannetaan tieteellisessä tutkimuksessa ja turvallisuustesteissä edelleen tarvittavien eläinten suojelua. Uudella direktiivillä myös minimoidaan koe-eläinten lukumäärä ja siinä vaaditaan, että vaihtoehtoisia menetelmiä käytetään aina kun se on mahdollista. Lisäksi uudella direktiivillä taataan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yrityksille ja parannetaan EU:ssa tehtävän tutkimuksen laatua.

Tämänpäiväinen äänestys päättää pitkän neuvotteluprosessin tästä arkaluontoisesta ja tärkeästä aiheesta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on erittäin tärkeää parantaa tieteellisessä tutkimuksessa ja turvallisuustesteissä edelleen tarvittavien eläinten tilannetta ja samalla säilyttää tutkimuksen korkea taso sekä pyrkiä löytämään eläinkokeille muita vaihtoehtoja. Euroopan unioniin ollaan luomassa maailman korkeimmat koe-eläinten hyvinvointistandardit”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Standardien parantaminen

Direktiivin 86/609/ETY tarkistamisella komissio haluaa tiukentaa koe-eläinten suojelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti vaatimalla eettisen arvioinnin tekemistä ennen sellaisen hankkeen hyväksymistä, jossa käytetään eläimiä, ja parantamalla eläinten säilytys- ja hoitostandardeja.

Uusi direktiivi kattaa opetuksessa, koulutuksessa ja perustutkimuksessa käytettävät eläimet. Se kattaa ihmistä lukuun ottamatta kaikki selkärankaiset eläimet ja joitakin muita eläinlajeja, joiden oletetaan tuntevan kipua. Apinoiden käyttöön sovelletaan rajoituksia ja ihmisapinoiden käyttö tieteen tarkoituksiin on kielletty. Jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti antaa luvan näiden eläinten käytölle ainoastaan, kun lajia uhkaa sukupuutto tai kun ihmisillä tavataan odottamaton hengenvaarallinen tai vammauttava tila.

Koe-eläinten suojelun parantaminen

Tällä hetkellä ei ole mahdollista kieltää kokonaan eläinten käyttöä turvallisuustesteissä tai biolääketieteen tutkimuksessa. Lainsäädännön tarkistamisella pyritään varmistamaan, että eläimiä käytetään ainoastaan, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Eläinten käyttö on perusteltava yksityiskohtaisesti, ja odotetun hyödyn on oltava eläimille koituvaa haittaa suurempi. Uudella direktiivillä myös varmistetaan, että eläimiä hoidetaan ja kohdellaan asianmukaisesti niin, että niillä on esimerkiksi tarpeeksi suuret häkit ja lajinmukaiset olot. Näiden säännösten noudattamista seurataan säännöllisin väliajoin.

Uusi direktiivi tekee ensi kertaa kaikista hankkeista luvanvaraisia. Laitosten, jotka aikovat kasvattaa, toimittaa tai käyttää eläimiä, on haettava toiminnalleen lupa. Eläinten parissa työskentelevien henkilöiden on asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi osoitettava pätevyytensä, ennen kuin he saavat työskennellä eläinten parissa ilman valvontaa.

Vaihtoehdot koe-eläinten käytölle

Ns. kolmen R:n periaate (replacing, reducing and refining) eli eläinkokeiden korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate on sisällytetty perustavanlaatuiseksi osaksi uutta lainsäädäntöä. Komissio tukee pyrkimyksiä korvata eläinkokeet muilla menetelmillä. Jos vaihtoehtoja ei ole, koe-eläinten lukumäärää on vähennettävä tai testimenetelmiä on parannettava niin, että eläimille koituu kokeista mahdollisimman vähän haittaa. Uudessa direktiivissä vaaditaan, että Euroopan unioniin perustetaan viitelaboratorio, joka vastaa eläinkokeiden vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen ja käytön koordinoinnista ja edistämisestä sekä jatkaa Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) tekemää työtä. Jäsenvaltioita vaaditaan osallistumaan tähän erittäin tärkeään toimintaan yksilöimällä ja nimeämällä sopivia erikoistuneita ja päteviä laboratorioita sekä edistämällä vaihtoehtoisia menetelmiä kansallisella tasolla.

Uuden lainsäädännön soveltaminen

Jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saattaa uusi direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja julkaista asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö. Uusi direktiivi tulee voimaan 1. tammikuuta 2013.

Lisätietoja

Lisätietoja saa koe-eläimiä koskevalta komission verkkosivulta osoitteesta

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar