Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Brüssel, 9. september 2010

EL suurendab katseloomade kaitset

Euroopa Parlament kiitis heaks katseloomi käsitleva läbivaadatud õigusakti teksti. Euroopa Komisjon esitas sellekohase ettepaneku 2008. aastal. Läbivaadatud õigusaktiga suurendatakse teadusuuringuteks ja ohutuse hindamiseks kasutatavate loomade kaitset. Uue direktiiviga vähendatakse oluliselt katseloomade arvu vähendamisele ning nõutakse võimaluse korral alternatiivsete meetodite kasutamist. Samal ajal jäetakse ELi ettevõtjatele mänguruumi ning parandatakse ELi teadusuuringute kvaliteeti.

Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Tänane hääletus lõpetab kaua aega kestnud läbirääkimised, mis on näidanud, kui delikaatsed ja olulised need küsimused on. Siiski ollakse üksmeelel, et teadusuuringuteks ja ohutuse hindamiseks kasutatavate loomade olukorda tuleb kindlasti parandada, kuid samal ajal on vaja säilitada teadusuuringute kvaliteet ning leida loomkatsete asemele alternatiivseid meetodeid. Peagi on katseloomade heaolu nõuded Euroopa Liidus rangeimad kogu maailmas.”

Rangemad nõuded

Direktiivi 86/609/EMÜ läbivaatamisega on komisjon püüdnud parandada katseloomade kaitset käsitlevaid ELi õigusakte. Ühe olulisema muudatusena viidi sisse nõue, mille kohaselt tuleb loomi kasutavaid projekte enne nende kinnitamist eetilisest aspektist hinnata. Samuti täiustati loomade pidamise ja hooldamise nõudeid.

Uus direktiiv hõlmab hariduses ja koolituses ning alusuuringutes kasutatavaid loomi. Seda kohaldatakse kõigi elus selgroogsete (v.a inimesed) suhtes ning muude liikide suhtes, kellele katsete käigus tekitatakse tõenäoliselt valu. Uue direktiiviga kehtestatakse ahviliste kasutamise piirangud ning keelatakse inimahvide kasutamine teaduslikes katsetes. Liikmesriigile võib anda erandkorras loa inimahvide kasutamiseks üksnes juhul, kui liigi enda säilimine on kaalul, või kui tegemist on inimestele eluohtliku või invaliidistava haiguse ootamatu puhkemisega.

Katseloomade parem kaitse

Praegu ei ole võimalik loomade kasutamist ohutuse hindamiseks või biomeditsiinilisteks uuringuteks täielikult keelata. Seega soovitakse läbivaatamisega tagada, et loomi kasutatakse üksnes siis, kui muid võimalusi ei ole. Loomade kasutamine peab olema täielikult õigustatud ning oodatav kasu peab kaaluma üles neile tekitatud kahju. Uue direktiiviga tagataks loomadele ka sobiv hooldus ja ravi (nt sobiva suurusega puurid ning iga liigi vajadustega kohandatud ümbrus). Nende sätete kohaldamist jälgitakse pidevalt.

Esimest korda muudetakse õigusaktiga kohustuslikuks kõikidele projektidele loa taotlemine. Loomade aretamise, nendega varustamise või nende kasutamisega tegeleda soovivad ettevõtjad peavad taotlema tegevusluba. Loomadega töötav personal peab olema nõuetekohaselt koolitatud ning lisaks sellele tõendama ka oma pädevust enne iseseisvalt loomadega töötamist.

Alternatiivsete võimaluste leidmine

Uues õigusaktis lähtutakse selgelt põhimõttest, et loomkatseid tuleks asendada, nende arvu vähendada ja katseid täiustada. Komisjon toetab jõuliselt püüdlusi alternatiivsete meetodite leidmiseks. Kui alternatiive ei ole, tuleb katseloomade arvu vähendada või täiustada katsemeetodeid nii, et loomadele tehtaks võimalikult vähe kahju. Uues direktiivis sätestatakse Euroopa Liidu tasandil referentlabori loomine, et toetada alternatiivsete meetodite väljatöötamist. Labor hakkab kooskõlastama ja edendama alternatiivsete meetodite väljatöötamist ja kasutamist ning jätkab Euroopa Alternatiivsete Meetodite Tõestamise Keskuse (ECVAM) tööd. Liikmesriikide ülesanne sellega seoses on määrata kindlaks ja nimetada sobivad spetsialiseerunud ja pädevad laborid ning tagada kõnealuste meetodite edendamine riigi tasandil.

Uue õigusakti kohaldamine

Liikmesriikidel on aega 24 kuud kõnealuse direktiivi ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastuvõtmiseks ja avaldamiseks. Uus direktiiv jõustub 1. jaanuaril 2013.

Täiendav teave

Katseloomi käsitlev komisjoni veebileht:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar