Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί τη νομοθεσία της για να ενισχύσει την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πειράματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Με την αναθεωρημένη νομοθεσία, την οποία πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, θα ενισχυθεί η προστασία των ζώων που εξακολουθούν να χρειάζονται για την έρευνα και τη διεξαγωγή δοκιμών ασφάλειας. Η νέα οδηγία θα συμβάλει επίσης ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των πειραματόζωων και θα απαιτεί την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και βελτιώνοντας την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στην ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Με τη σημερινή ψηφοφορία τερματίζεται μια μακρόχρονη διαπραγματευτική διαδικασία που έδειξε πόσο ευαίσθητα και σημαντικά ζητήματα διακυβεύονταν. Ωστόσο, όλοι συμφώνησαν ότι έχει ζωτική σημασία η βελτίωση της κατάστασης των ζώων που εξακολουθούν να χρειάζονται για την επιστημονική έρευνα και τη διεξαγωγή δοκιμών ασφάλειας, με ταυτόχρονη διατήρηση της έρευνας υψηλού επιπέδου και ακριβέστερη εστίαση στην εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει τα παγκοσμίως πιο προηγμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των πειραματόζωων.»

Βελτιωμένα πρότυπα

Με την αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ, η Επιτροπή επιδιώκει να γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που θα εξασφαλίσουν το ζητούμενο συγκαταλέγονται η απαίτηση διενέργειας δεοντολογικών αξιολογήσεων, πριν από την αδειοδότηση για έργα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα, και η αναβάθμιση των προτύπων στέγασης και φροντίδας των ζώων.

Η νέα οδηγία καλύπτει τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη βασική έρευνα – όλα τα ζωντανά σπονδυλωτά πλην του ανθρώπου και ορισμένα άλλα είδη που πιθανώς είναι σε θέση να αισθανθούν πόνο. Η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου υπόκειται σε περιορισμούς, ενώ η νέα οδηγία προβλέπει επίσης, για πρώτη φορά, την απαγόρευση της χρήσης ανθρωποειδών πιθήκων σε επιστημονικές διαδικασίες. Μόνον όταν διακυβεύεται η επιβίωση των ειδών αυτών ή σε περίπτωση απροσδόκητης έξαρσης ασθένειας που απειλεί τη ζωή του ανθρώπου ή του προκαλεί σοβαρή αναπηρία θα είναι δυνατόν να επιτραπεί σε κράτος μέλος, κατ’ εξαίρεση, η χρήση τους.

Καλύτερη προστασία των πειραματόζωων

Δεν είναι δυνατόν, επί του παρόντος, να απαγορευθεί τελείως η χρήση ζώων σε δοκιμές ασφάλειας ή στη βιοϊατρική έρευνα. Κατόπιν τούτου, με την αναθεώρηση επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται ζώα μόνον εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα. Η χρήση των ζώων πρέπει να μπορεί να αιτιολογηθεί πλήρως, τα δε προσδοκώμενα οφέλη πρέπει να αντισταθμίζουν με το παραπάνω τη βλάβη που προκαλείται στα ζώα. Η νέα οδηγία θα διασφαλίσει επίσης την κατάλληλη φροντίδα και μεταχείριση των ζώων, όπως τη χρήση κλωβών με τις ενδεδειγμένες διαστάσεις και ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ζωικού είδους. Η τήρηση των σχετικών διατάξεων θα παρακολουθείται συνεχώς.

Για πρώτη φορά επιβάλλεται από τον νόμο η αδειοδότηση για όλα τα έργα. Οι εγκαταστάσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητες εκτροφής, προμήθειας ή χρήσης ζώων θα οφείλουν να ζητούν άδεια γι’ αυτές. Το προσωπικό που ασχολείται με τα ζώα θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση και, επιπλέον, να αποδεικνύει την επαγγελματική του επάρκεια, πριν ασχοληθεί με ζώα χωρίς επίβλεψη.

Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων

Η νέα νομοθεσία στηρίζεται σταθερά στην αρχή των «τριών R» (Replacing, Reducing, and Refining / αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των δοκιμών σε ζώα). Η Επιτροπή υποστηρίζει ένθερμα τις προσπάθειες για την εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων αντί της διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα. Όταν αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ζώων ή να βελτιώνονται οι μέθοδοι δοκιμών, ώστε να προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές βλάβες στα ζώα. Για να τονωθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων, η νέα οδηγία απαιτεί την ίδρυση εργαστηρίου αναφοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εργαστήριο αυτό θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης εναλλακτικών λύσεων έναντι των διαδικασιών με ζώα και θα συνεχίσει το έργο που επιτελούσε μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM, από τα αρχικά των λέξεων European Centre for the Validation of Alternative Methods). Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμβάλουν σε αυτή την κρίσιμης σημασίας δραστηριότητα, υποδεικνύοντας τα κατάλληλα, ειδικευμένα εργαστήρια και μεριμνώντας για την προαγωγή των εναλλακτικών μεθόδων σε εθνικό επίπεδο.

Εφαρμογή της νέας νομοθεσίας

Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις μεταφοράς της συγκεκριμένης οδηγίας στο εσωτερικό τους δίκαιο. Η νέα οδηγία θα παράγει αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για τα πειραματόζωα:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar