Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Bruxelles, den 9. september 2010

EU reviderer lovgivningen for bedre at beskytte dyr, der anvendes til videnskabelige forsøg

Europa-Parlamentet har stemt for at revidere lovgivningen om dyr anvendt til videnskabelige formål. Den reviderede lovgivning, som Europa-Kommissionen foreslog i 2008, vil styrke beskyttelsen af de dyr, der stadig er nødvendige til forskningsformål og sikkerhedsafprøvning. Det nye direktiv vil ligeledes spille en væsentlig rolle med hensyn til at reducere antallet af forsøgsdyr til et minimum, og kræve, at der så vidt muligt anvendes alternativer; formålet er samtidig at sikre ensartede betingelser for EU's industri og fremme kvaliteten af den forskning, der gennemføres i EU.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtalte følgende: "Vedtagelsen i dag sætter punktum for et langvarigt forhandlingsforløb, der har vist, hvor følsomme og vigtige de pågældende spørgsmål er. Alle er imidlertid enige om, at det er yderst vigtigt at forbedre forholdene for de dyr, der stadig er nødvendige til forskning og sikkerhedsafprøvning, og samtidig opretholde en høj forskningsstandard og forbedre indsatsen for at finde alternative metoder til dyreforsøg. Den Europæiske Union vil snart have de højeste standarder for forsøgsdyrs velfærd i verden."

Bedre standarder

Med revisionen af direktiv 86/609/EØF har Kommissionen tilstræbt en opstramning af EU-bestemmelserne om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg. Blandt de vigtigste ændringer til sikring heraf er kravet om at foretage etiske vurderinger forud for godkendelse af projekter, der involverer brug af dyr, og bedre faciliteter til at huse og passe dyrene.

Det nye direktiv omfatter dyr, der anvendes til uddannelsesformål og grundforskning. Det omfatter alle levende ikke-menneskelige hvirveldyr og visse andre arter, der måtte føle smerte. Anvendelsen af ikke-menneskelige primater er omfattet af restriktioner, og det nye direktiv indfører også et forbud mod anvendelse af store aber i forbindelse med videnskabelige forsøg. Kun når artens egen overlevelse er på spil eller i tilfælde af et uforudset udbrud af livstruende eller invaliderende lidelser hos mennesker, kan en medlemsstat undtagelsesvis gives tilladelse til at bruge dem.

Forbedret beskyttelse af forsøgsdyr

Det er i øjeblikket ikke muligt totalt at forbyde anvendelse af dyr til sikkerhedsafprøvning eller biomedicinsk forskning. De nye bestemmelser søger at sikre, at der kun anvendes dyr, når der ikke findes andre muligheder. Anvendelsen heraf skal være fuldt ud berettiget, og de forventede fordele skal opveje skaden forvoldt på dyrene. Det nye direktiv vil ligeledes sikre, at dyrene modtager hensigtsmæssig pasning og behandling, såsom tilstrækkeligt store bure og omgivelser, der egner sig til de pågældende arter. Der vil konstant blive holdt nøje øje med disse bestemmelser.

Lovgivningen vil for første gang gøre godkendelse af alle projekter obligatorisk. Faciliteter, der ønsker at avle, forsyne eller anvende dyr, skal ansøge om godkendelse af deres aktiviteter. Personer, der arbejder med dyr, skal ud over at være tilstrækkeligt uddannet også kunne påvise deres kompetence, før de uden opsyn arbejder med dyr.

Udvikling af alternativer

At erstatte, begrænse og forfine anvendelsen af dyr til forsøg er fast forankret i den nye lovgivning. Kommissionen støtter stærkt bestræbelserne på at finde alternative metoder til dyreforsøg. Hvor det ikke er muligt, skal antallet af anvendte dyr reduceres, eller afprøvningsmetoderne forfines, således dyrene udsættes for færrest mulige lidelser. For at sætte skub i udviklingen af alternative metoder vil det nye direktiv kræve, at der oprettes et referencelaboratorium på EU-plan. Laboratoriet vil være ansvarligt for koordinering og fremme af udviklingen og anvendelsen af alternativer til dyreforsøg og videreføre det arbejde, som Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder hidtil har udført. Medlemsstaterne skal bidrage til denne altafgørende aktivitet ved at bestemme og udnævne egnede specialiserede og kvalificerede laboratorier såvel som ved at sikre fremme af alternative metoder på nationalt plan.

Anvendelsen af de nye bestemmelser

Medlemsstaterne har 24 måneder til at tilpasse og offentliggøre deres nationale lovgivning til gennemførelse af bestemmelserne i dette direktiv. Det nye direktiv får virkning fra den 1. januar 2013.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens webside om forsøgsdyr:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar