Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

V Bruselu dne 9. září 2010

EU chystá lepší zákony na ochranu zvířat používaných k vědeckým pokusům

Evropský parlament dnes hlasoval pro přijetí nových právních předpisů týkajících se zvířat používaných k vědeckým účelům. Nové předpisy, jejichž revizi Evropská komise poprvé navrhla v roce 2008, posílí ochranu zvířat, kterých je stále ještě potřeba pro výzkum a zkoušky bezpečnosti. Nová směrnice bude rovněž hrát významnou roli při snižování počtu zvířat používaných k pokusům a požadovat, aby tam, kde to bude možné, byly využívány jiné možnosti, aby však zároveň byly zajištěny rovné podmínky pro průmysl EU a zlepšila se kvalita výzkumu v EU.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Dnešní hlasování ukončilo dlouhý proces vyjednávání, který ukázal, o jak citlivou a důležitou problematiku se jedná. Všichni se však shodli na tom, že je nesmírně důležité zlepšit podmínky zvířat, kterých je stále ještě zapotřebí pro vědecký výzkum a zkoušky bezpečnosti, a zároveň udržet vysokou úroveň výzkumu a více se zaměřit na hledání jiných metod, než jsou zkoušky na zvířatech. Evropská unie bude brzy mít nejpřísnější normy na světě pro zajištění dobrých podmínek zvířat určených k pokusům.“

Lepší normy

Revizí směrnice 86/609/EHS Komise usilovala o posílení právních předpisů EU o ochraně zvířat používaných k pokusným účelům. Mezi nejvýznamnější změny, které povedou k tomuto cíli, patří požadavek etického hodnocení před povolením projektů využívajících zvířat a zlepšení norem upravujících podmínky, v nichž jsou držena, a to, jak je s nimi zacházeno.

Nová směrnice se vztahuje na zvířata používaná pro vzdělávání a odbornou přípravu a základní výzkum. Týká se všech živých obratlovců kromě člověka a rovněž některých jiných druhů, které by mohly cítit bolest. Omezeno je využívání subhumánních primátů a nová směrnice také zavádí zákaz používat při vědeckých postupech lidoopy. Jejich použití lze členskému státu výjimečně povolit pouze tehdy, je-li ohrožena další existence celého druhu, nebo v případě neočekávaného výskytu chorob, které ohrožují lidský život nebo člověka invalidizují.

Lepší ochrana pokusných zvířat

V současné době není možné používání zvířat pro zkoušky nezávadnosti nebo biomedicínský výzkum přímo zakázat. Cílem revize je proto zajistit, aby zvířata byla používána pouze tehdy, kdy nejsou k dispozici jiné prostředky. Jejich použití musí být naprosto odůvodněné a očekávané přínosy musí převážit újmu způsobenou zvířatům. Nová směrnice by rovněž zajistila, že zvířatům se dostane vhodné péče a zacházení, jako jsou například dostatečně velké klece a prostředí přizpůsobené každému druhu. Tato ustanovení budou průběžně sledována.

Poprvé bude podle právních předpisů povolení pro všechny projekty povinné. Zařízení, která se budou chtít chovem, dodáváním nebo používáním zvířat zabývat, budou muset žádat o povolení své činnosti. Zaměstnanci pracující se zvířaty budou kromě náležitého vzdělání a odborné přípravy také muset předtím, než jim bude dovoleno pracovat se zvířaty bez dohledu, prokázat i svou způsobilost.

Hledání jiných řešení

V nových právních předpisech je pevně zakotven princip tří cílů neboli „tří R“– („replacing, reducing and refining“) – tj. nahrazení, omezení a zdokonalení zkoušek na zvířatech. Komise důrazně podporuje úsilí o nalezení alternativních metod, které by nahradily testy na zvířatech. V případech, kdy to není možné, je nezbytné snížit počet používaných zvířat nebo zdokonalit postupy tak, aby zvířatům způsobovala co nejmenší újmu. V zájmu posílení rozvoje alternativních metod bude nová směrnice požadovat zřízení referenční laboratoře na úrovni Evropské unie. Laboratoř bude odpovídat za koordinaci a podporu rozvoje a používání alternativních řešení nahrazujících postupy používající zvířata a bude pokračovat v práci, kterou dosud provádělo Evropské středisko pro validaci alternativních metod (ECVAM). Členské státy musí k tomuto zásadnímu úsilí přispět tím, že určí a navrhnou vhodné specializované a kvalifikované laboratoře a současně zajistí podporu alternativních metod na vnitrostátní úrovni.

Použití nového právního předpisu

Členské státy budou mít 24 měsíců na přijetí a zveřejnění vnitrostátních právních předpisů provádějících ustanovení této směrnice. Tato směrnice nabude účinku dnem 1. ledna 2013.

Další informace:

Internetové stránky Komise o laboratorních zvířatech

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar