Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1105

Брюксел, 9 септември 2010 г.

ЕС преразглежда законодателството, за да осигури по-добра защита на животните, използвани при научни експерименти

Европейският парламент гласува за преразглеждане на законодателството относно животните, използвани за научни цели. Преразгледаното законодателство, предложено първоначално от Европейската комисия през 2008 г, ще подобри защитата на животните, които са все още необходими за изследователска дейност и за изпитване на безопасността. Новата директива ще играе също така значителна роля за намаляване до минимум на броя на животните, използвани при експерименти, и ще изисква търсене на алтернативи при всяка възможност, като в същото време ще гарантира равнопоставеност за промишлеността в ЕС и подобряване на качеството на изследователската дейност в ЕС.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „С днешното гласуване приключва дълъг процес на преговори, който показа колко чувствителни и значими са разглежданите въпроси. Всички се съгласиха обаче, че е от съществено значение да се подобри положението на животните, които са все още необходими за изследователска дейност и за изпитване на безопасността, като в същото време се поддържа висок стандарт на изследователската дейност и вниманието се насочва все повече към търсенето на алтернативни методи на опитите с животни. Скоро Европейският съюз ще има най-високия стандарт в света по отношение на хуманното отношение към опитните животни.“

По-добри стандарти

С преразглеждането на Директива 86/609/ЕИО Комисията възнамерява да подобри законодателството на ЕС по отношение на защитата на животните, използвани с експериментална цел. Сред най-значителните промени за постигане на целта са изискването да се извършват етични оценки преди да се даде разрешение за работа по проект, при който се използват животни, и подобряване на стандартите за настаняване и грижи.

Новата директива обхваща животни, използвани в сферата на образованието и професионалното обучение, както и във фундаменталните научни изследвания. Това са всички живи нечовекоподобни гръбначни животни заедно с други видове, които може да изпитват страдания. Върху използването на нечовекоподобните примати са наложени ограничения, а с новата директива се въвежда и забрана за използването на човекоподобни маймуни при научни процедури. Дадена държава-членка може да получи разрешение за тяхното използване само в изключителен случай, когато става дума за оцеляването на вида или за неочаквано избухване на болест, обезсилваща човека или застрашаваща живота му.

По-добра защита на опитните животни

Понастоящем не е възможно да се забрани изцяло използването на животни за изпитване на безопасността или за биомедицински изследвания. Така с преразглеждането се цели да се гарантира, че животните се използват само когато не съществуват други средства. Използването им трябва да бъде напълно обосновано и очакваните ползи трябва да надвишават вредата, причинена на животното. С новата директива се цели също така да се гарантира, че животните получават необходимата грижа и третиране, като осигуряването на клетки с подходящ размер и на среда, съобразена с нуждите на съответния вид. Тези разпоредби ще се наблюдават постоянно.

За първи път по законов ред се въвежда задължението за всеки проект да се иска разрешение. Предприятията за отглеждане, снабдяване или използване на животни също ще трябва да искат разрешение за дейността си. Персоналът, който работи с животни, освен че трябва да бъде добре образован и обучен за целта, ще трябва също така първо да докаже компетентността си, преди да бъде допуснат до самостоятелна работа с животните.

Търсене на алтернативи

Принципът на „трите R“ — за заместване, намаляване и усъвършенстване на опитите върху животни, е залегнал твърдо в новото законодателство. Комисията решително подкрепя усилията за разкриване на алтернативни методи за извършване на опити върху животни. Ако това се окаже невъзможно броят на използваните животни трябва да се намали или методите за извършване на опити да се усъвършенстват така, че да се причини най-малката възможна вреда на животното. С цел да се подкрепи разработването на алтернативни методи с новата директива ще се изисква създаването на референтна лаборатория на равнището на Европейския съюз. Лабораторията ще се занимава с координирането и поощряването на разработването и използването на алтернативи на процедурите, включващи животни, и ще продължи работата, извършвана до момента от Европейския център за валидиране на алтернативни методи (ECVAM). От държавите-членки се изисква да участват в тази изключително важна дейност като определят подходящи специализирани и квалифицирани лаборатории, както и да гарантират разпространението на алтернативни методи на национално равнище.

Прилагане на новото законодателство

Държавите-членки ще разполагат с 24 месеца, за да приемат и публикуват националното законодателство, с което се транспонират разпоредбите на посочената директива. Новата директива ще влезе в сила на 1 януари 2013 г.

За повече информация:

Страница на Комисията относно лабораторните животни:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm


Side Bar