Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Bruksela, 9 września 2010 r.

Stypendia „Marie Curie”: rekordowa liczba wniosków o unijne dotacje na badania naukowe

Blisko 5 000 badaczy ubiega się w tym roku o stypendia „Marie Curie” finansowane ze środków unijnych – o 20% więcej niż w ubiegłym roku i o 70% więcej niż w 2008 r. Przyznanych zostanie około 800 stypendiów o łącznej wartości 150 milionów euro z przeznaczeniem na trwające do trzech lat projekty badawcze realizowane w innym państwie. Po raz pierwszy dostępna jest nowa kategoria finansowania przeznaczona dla osób, które chcą powrócić do pracy naukowej po dłuższej przerwie.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Unijne inwestycje w szkolnictwo wyższe i badania naukowe są konieczne, aby Europa mogła konkurować na arenie światowej. Wspieranie wspólnych projektów badawczych w UE przyczynia się też do osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Tak duża liczba ubiegających się o stypendia „Marie Curie” świadczy o tym, że środowisko naukowe przywiązuje duże znaczenie do tego programu i do możliwości zdobywania międzynarodowego doświadczenia, jakie oferuje.”

Mobilni badacze

Od momentu uruchomienia programu w 1990 r. ponad 15 000 badaczy otrzymało indywidualne stypendia „Marie Curie”. O stypendia mogą się ubiegać osoby ze stopniem naukowym doktora lub czteroletnim doświadczeniem w pracy naukowej. Wsparcie finansowe jest dostępne dla naukowców przemieszczających się w obrębie Europy lub wyjeżdżających do innych państw świata. Stypendia przeznaczone są również dla czołowych badaczy spoza UE, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Europie.

Wnioski o stypendia ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to osiągnięcia instytucji goszczącej i samego badacza.

Z uwagi na dużą liczbę wniosków finansowane są tylko najlepsze projekty. Wyniki tegorocznej selekcji mają zostać ogłoszone do końca roku.

Stypendyści „Marie Curie” korzystają z doskonałego szkolenia, które przygotowuje ich do przyszłej pracy. W ramach stypendium otrzymują umowy o pracę na okres do trzech lat, pełne ubezpieczenie społeczne i emerytalne, a także dofinansowanie kosztów badań i nauki.

Dr Charlotte Faurie, francuska badaczka, która otrzymała stypendium na badania w dziedzinie rozwoju dziecka na uniwersytecie w Sheffield w Zjednoczonym Królestwie w latach 2005-2007, wspomina: „Stypendium „Marie Curie” dało mi wolność i elastyczność, które są tak istotne w momencie, gdy wciąż jeszcze poszukuje się swojego miejsca i specjalności w świecie nauki.” Jest przekonana, że grant „Marie Curie” przyspieszył jej karierę i zapewnił dobry start na drodze do stałego etatu naukowego w rodzinnym kraju.

Działania w ramach programu „Marie Curie”

Oprócz indywidualnych stypendiów program „Marie Curie” oferuje także wsparcie dla studentów studiów doktoranckich, partnerstw między ośrodkami akademickimi i przemysłem, krótkoterminowych wymian oraz reintegracji badaczy powracających z zagranicy.

Działania te stanowią część programu „Ludzie” siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE. W 2011 r. budżet na działania w ramach programu „Marie Curie” wyniesie 772 miliony euro, co zgodnie z oczekiwaniami ma pozwolić na stworzenie 7 000 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji:

Więcej informacji na temat programu „Marie Curie”, w tym wskazówki, jak i kiedy należy składać wnioski, można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

O sukcesach programu „Marie Curie” można przeczytać pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar