Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1104

Брюксел, 9 септември 2010 г.

Действия по програма „Мария Кюри“: Рекорден брой кандидатури за предоставяните от ЕС безвъзмездни средства за изследователска дейност

Близо 5 000 изследователски кадри са кандидатствали за безвъзмездни средства по линия на финансираните от ЕС стипендии Мария Кюри, което е с 20 % повече в сравнение с миналата година и със 70 % повече в сравнение с 2008 г. Около 800 стипендии, чийто общ размер възлиза на 150 милиона EUR, ще бъдат предоставени на изследователи, работещи върху проекти в друга държава с продължителност не повече от 3 години. За първи път съществува категория за финансиране на изследователи, които искат да подновят дейността си след прекъсване.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: Инвестирането от страна на ЕС във висшето образование и изследователската дейност е от огромно значение, тъй като дава възможност на Европа да се конкурира в световен мащаб. Като улеснява работата по общи изследователски проекти в цяла Европа, то допринася и за напредъка при постигането на целите на стратегията Европа 2020. Големият брой кандидати за нашите стипендии Мария Кюри свидетелства за значението, отдавано на тази схема от научната общност, както и за възможността за натрупване на международен опит.

Изследователски кадри в движение

От създаването на схемата през 1990 г. са предоставени повече от 15 000 индивидуални стипендии Мария Кюри. За стипендия могат да кандидатстват изследователи с докторска степен или с най-малко четири години изследователски опит. Предлага се съдействие на изследователи, които се отправят към различни места в Европа както и към други части на света. Стипендиите са достъпни и за способни изследователи извън ЕС, които искат да развиват изследователска дейност в Европа.

Кандидатурите за стипендии са оценявани от независимо жури, съставено от известни европейски имена и учени от целия свят. Оценката се основава на научните качества на проекта и вероятното му въздействие върху европейската конкурентоспособност, а така също и върху експертния потенциал на приемащата институция и на изследователя.

Поради големия брой кандидати финансиране ще получат само най-добрите проекти. Резултатите от тазгодишния подбор се очакват до края на годината.

Стипендиантите по програма Мария Кюри получават отлична подготовка, която им е от полза при бъдещата им работа. Предоставят им се трудови договори за период до три години, които предвиждат също социални осигуровки и пенсионно осигуряване в пълен размер. Стипендиите включват и сума за покриване на разходи, свързани с изследователска дейност и обучение.

Д-р Шарлот Фори, френски научен работник, получила стипендия за периода 20052007 г. за работа в областта на развитието на децата в университета Шефийлд в Обединеното кралство, споделя: „Програмата Мария Кюри ми предостави свобода и възможности за действие, които са толкова необходими, когато все още си в процес на търсене на своето място и специалност в света на науката.“ Тя е убедена, че стипендията Мария Кюри е повлияла благоприятно на кариерата ѝ и е била от значение при заемането на постоянно изследователско място в родната ѝ страна.

Действия по програма „Мария Кюри“

Освен индивидуалните стипендии действията по програмата Мария Кюри предвиждат съдействие за докторанти, за партньорства между академичните среди и бизнеса, краткосрочен обмен на кадри и интегриране на изследователи, завръщащи се от чужбина.

Тези действия са част от програмата Хора в рамките на 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. През 2011 г. действията по програмата Мария Кюри ще разполагат с бюджет от 772 милиона EUR и се очаква да създадат 7 000 нови работни места.

За повече информация:

За повече информация за действията по програма Мария Кюри, включително за това как и кога да се кандидатства:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

За постигнатото от програма Мария Кюри:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf


Side Bar