Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bryssel den 9 september 2010

Den digitala agendan: Kommissionen inleder samråd om vidareutnyttjande av data från den offentliga sektorn

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). PSI-direktivet omfattar alla typer av data som genereras av offentliga myndigheter – exempelvis kartor och information om väder, juridik, trafik, finans och ekonomi – som kan vidareutnyttjas av någon annan i innovativa produkter såsom navigationssystem för bilar, väderprognoser och tillämpningar som ger reseinformation (”appar”) som kan laddas ner till ”smarta telefoner”. Enligt en studie från 2006 genererar offentliga data som vidareutnyttjas (gratis eller mot en avgift) en beräknad omsättning på minst 27 miljarder euro i EU varje år. Bidrag till detta samråd kommer att beaktas vid översynen av PSI-direktivet, vilken utgör en del av den digitala agendan för Europa som syftar till att bidra till uppfyllandet av EU:s mål att öka konkurrenskraften, innovationen och sysselsättningen. Samrådet kommer att pågå fram till den 30 november 2010.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, säger: ”Bättre och mer utnyttjande av information från den offentliga sektorn har stor potential att generera nya företag och jobb och att ge kunderna större valfrihet och mer valuta för pengarna. Marknaden för ”appar” för mobiltelefoner, vilken delvis bygger på data som genererats av information från den offentliga sektorn, skulle kunna växa till 15 miljarder fram till 2013. En stor del av Europas information från den offentliga sektorn utnyttjas dock otillräckligt eller inte alls. Vi får inte låta denna möjlighet gå oss förbi. Vi måste fundera över om och hur EU:s regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn bör ändras så att den ekonomiska potential som finns hos sådan information kan utnyttjas fullt ut."

Alla intresserade parter uppmanas att lämna in sina synpunkter avseende de viktigaste frågorna som rör vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och, i synnerhet, avseende eventuella ändringar av bestämmelserna i nuvarande direktiv. Det gäller direktivets tillämpningsområde, uttag av avgifter för och utfärdande av licenser för data, definitionerna i direktivet och digitala format som ska vara tillgängliga för användare. Det gäller också praktiska åtgärder, t.ex. behovet av medvetandehöjande åtgärder via nationella webbportaler, och effekterna av förändringar som har ägt rum och/eller hinder som fortfarande finns kvar.

En översyn av PSI-direktivet är en av nyckelåtgärderna i En digital agenda för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). I sin policystrategi underströk kommissionen att förvaltningar kan främja innehållsmarknader genom att göra information från den offentliga sektorn tillgänglig enligt öppet redovisade, effektiva och icke-diskriminerande villkor. Det här är en viktig källa till potentiell tillväxt för innovativa onlinetjänster.

Bakgrund

EU:s PSI-direktiv antogs den 17 november 2003. Det innehåller regler för offentliga myndigheters uppträdande på marknaden för vidareutnyttjande av offentliga data och uppmuntrar EU-länder att anta proaktiva strategier för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Direktivet har bidragit till att avlägsna vissa av hindren för vidareutnyttjande, exempelvis offentliga myndigheters monopolställning eller bristande öppenhet på marknaden för offentliga data som kan vidareutnyttjas.

Under 2009 genomförde kommissionen en översyn av tillämpningen av EU:s regler för information från den offentliga sektorn. Det bekräftades då att vidareutnyttjandet av offentlig information har varit på uppåtgående och att medlemsstater och offentliga myndigheter har vidtagit åtgärder för att underlätta detta. Direktivet från 2003 hade en positiv inverkan på flera områden, exempelvis när det gäller geografi och meteorologi. Kommissionen påminde emellertid om att medlemsstaterna måste avlägsna kvarvarande hinder för vidareutnyttjande om man fullt ut ska kunna ta till vara den potential som information från den offentliga sektorn har för EU:s ekonomi. Till dessa hinder hör diskriminering av potentiella användare, orimliga avgifter för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och komplicerade regler för beviljande av licenser. Kommissionen pekade också på praktiska problem såsom bristande medvetenhet om vilken information från den offentliga sektorn som är tillgänglig, och det faktum att offentliga myndigheter inte förstår vilken ekonomisk potential som finns i de data som de förvaltar.

Kommissionen drog slutsatsen att 2003 års direktiv i sin nuvarande form ännu inte har uppnått sin fulla verkan och beslutade att genomföra ytterligare en översyn senast 2012, när det kommer att finnas mer uppgifter om följderna, effekterna och tillämpningen av EU:s regler om information från den offentliga sektorn. Denna översyn är en av nyckelåtgärderna i En digital agenda för Europa. Resultaten från samrådet kommer att beaktas i översynen.

Online-samråd om PSI-direktivet:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Kommissionens webbplats om information från den offentliga sektorn:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar