Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bruselj, 9. septembra 2010

Digitalna agenda: Komisija začela posvetovanje o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o Direktivi EU o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (IJS). V skladu z direktivo so informacije javnega sektorja vse vrste podatkov, s katerimi razpolagajo organi javnega sektorja (npr. zemljevidi ter meteorološke, pravne, prometne, finančne in gospodarske informacije) in ki jih lahko v inovativnih proizvodih, npr. avtomobilskih navigacijskih sistemih, vremenskih napovedih in aplikacijah za pridobivanje potovalnih informacij (t. i. „app-ih“), ki se lahko naložijo na pametne telefone, vsakdo ponovno uporabi. Kot je razvidno iz študije, ki je bila opravljena leta 2006, naj bi promet z (brezplačno ali proti plačilu) ponovno uporabljenimi javnimi informacijami na trgu EU vsako leto znašal najmanj 27 milijard evrov. Prispevki, zbrani med posvetovanjem, bodo upoštevani pri ponovnem pregledu direktive o IJS v sklopu digitalne agende za Evropo, ki naj bi pripomogla doseči cilje EU, tj. povečati konkurenčnost in inovacij ter ustvariti nova delovna mesta. Posvetovanje bo potekalo do 30. novembra 2010.

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Boljša in pogostejša uporaba informacij javnega sektorja ima velik potencial, da ustvari nove poslovne modele in delovna mesta ter potrošnikom zagotovi večjo izbiro in jim za njihov denar ponudi več. Trg mobilnih aplikacij, ki deloma temelji na podatkih iz IJS, bi lahko do leta 2013 zrasel na 15 milijard evrov. Vendar pa je veliko IJS v Evropi neučinkovito izkoriščenih ali celo neizkoriščenih. Te priložnosti ne smemo zamuditi. Preučiti moramo, ali oziroma kako moramo spremeniti evropske predpise o ponovni uporabi IJS, da bomo lahko popolnoma izkoristili njihov gospodarski potencial.“

Vsi zainteresirani lahko pošljejo mnenje o glavnih vprašanjih glede ponovne uporabe IJS, zlasti o morebitnih spremembah določb veljavne direktive. Te se nanašajo na področje uporabe direktive, zaračunavanje pristojbin in podeljevanje licenc, opredelitve iz direktive in digitalni format za uporabnike, praktične ukrepe, npr. ozaveščanje prek nacionalnih spletnih portalov, ter učinke sprememb oziroma preostale ovire.

Revizija direktive o IJS je eden ključnih ukrepov digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). V svoji strategiji je Komisija poudarila, da lahko vlade trge vsebin spodbudijo tako, da dostop do informacij javnega sektorja zagotovijo pod preglednimi, učinkovitimi in nediskriminacijskimi pogoji. Te informacije so pomemben vir potencialne rasti inovativnih spletnih storitev.

Ozadje

Evropska direktiva o IJS je bila sprejeta 17. novembra 2003. Ureja, kako morajo organi javnega sektorja ravnati, če sodelujejo na trgu ponovne uporabe javnih informacij, ter države članice EU spodbuja, da sprejmejo proaktivne politike ponovne uporabe IJS. Z direktivo so bile odstranjene nekatere ovire za ponovno uporabo, npr. monopolni položaj organov javnega sektorja ali pomanjkanje preglednosti na trgu javnih informacij, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.

Leta 2009 je Komisija ponovno pregledala, kako se uporabljajo evropski predpisi o IJS, in pri tem ugotovila, da se ponovna uporaba IJS povečuje ter da so države članice in organi javnega sektorja sprejeli ukrepe, s katerimi so jo poenostavili. Direktiva iz leta 2003 je imela pozitiven učinek na več področjih, npr. na geografski in meteorološki sektor, vendar je Komisija države članice opozorila, da morajo odstraniti še preostale ovire za ponovno uporabo, če želijo izkoristiti celotni potencial, ki ga imajo IJS za gospodarstvo EU. Med te ovire spadajo diskriminacija morebitnih uporabnikov, zaračunavanje prekomernih pristojbin za ponovno uporabo informacij javnega sektorja ter kompleksne strategije za podeljevanje licenc. Komisija je izpostavila tudi praktične težave, npr. pomanjkanje ozaveščenosti o tem, katere informacije javnega sektorja so dostopne, ter to, da organi javnega sektorja niso izkoristili gospodarskega potenciala svojih podatkov.

Komisija je sklepala, da direktiva iz leta 2003 v sedanji obliki še ni dosegla popolnega učinka, zato se je odločila, da jo bo najpozneje leta 2012, ko bo na voljo več podatkov o učinku, posledicah in uporabi evropskih predpisov o informacijah javnega sektorja, ponovno pregledala. Ponovni pregled je eden ključnih ukrepov digitalne agende za Evropo, pri katerem bodo upoštevani tudi rezultati posvetovanj.

Spletno posvetovanje o direktivi o IJS:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Spletna stran Komisije o informacijah javnega sektorja:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar