Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

V Bruseli 9. septembra 2010

Digitálna agenda: Komisia vedie konzultácie o opakovanom používaní údajov verejného sektora

Európska komisia otvorila verejné konzultácie o smernici EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora (PSI). PSI sa vzťahuje na najrôznejšie údaje, ktoré generujú subjekty verejného sektora – napr. mapy, meteorologické, právne, dopravné, finančné a hospodárske informácie – ktoré môže opakovane používať ktokoľvek ďalší v inovačných výrobkoch, ako sú navigačné systémy pre autá, predpovede počasia a aplikácie cestovných informácií ("apps"), ktoré sa dajú sťahovať do inteligentných telefónov. Podľa štúdie z roku 2006 verejné údaje, ktoré sa opakovane používajú (zdarma alebo za poplatok), vytvárajú v EÚ každoročne obrat odhadovaný najmenej na 27 miliárd EUR. Príspevky k týmto konzultáciám sa zhrnú v preskúmaní smernice PSI, súčasti Digitálnej agendy pre Európu so zámerom prispieť k cieľom EÚ, ktorými sú zvýšenie konkurencieschopnosti, inovácie a vytváranie pracovných miest. Konzultácie potrvajú do 30. novembra 2010.

Podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes povedala: „Lepšie a intenzívnejšie využívanie informácií verejného sektora má veľký potenciál na vytváranie nových podnikov a pracovných miest a na to, aby spotrebiteľom poskytlo väčší výber a väčšiu hodnotu za ich peniaze. Trh s mobilnými aplikáciami, ktorý je čiastočne založený na údajoch vytváraných PSI, by do roku 2013 mohol narásť na 15 miliárd EUR. Mnohé PSI sa však v Európe nevyužívajú dostatočne, a niekedy sa dokonca nevyužívajú vôbec. Nemôžeme si nechať ujsť túto príležitosť. Potrebujeme uvážiť, či a akým spôsobom by sa pravidlá opakovaného použitia PSI, ktoré platia v EÚ, mali zmeniť a doplniť s cieľom plne sprístupniť hospodársky potenciál PSI.“

Všetkým zainteresovaným stranám sa adresuje výzva, aby zaslali svoje názory na hlavné otázky opakovaného použitia PSI, a najmä na možné zmeny a doplnenia ustanovení terajšej smernice. Tie by sa mali týkať rozsahu pôsobnosti smernice, poplatkov a licencií na údaje, definície a digitálneho formátu dostupného používateľom, praktických opatrení, ako je potreba informovania prostredníctvom národných webových portálov, a účinkov zmien, ku ktorým došlo, a/alebo prekážok, ktoré ešte v tejto oblasti existujú.

Preskúmanie smernice PSI je jedným z hlavných opatrení Digitálnej agendy pre Európu Digital Agenda for Europe (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Vo svojej politickej stratégii Komisia zdôraznila, že vlády môžu stimulovať trhy s obsahom tým, že sprístupnia informácie verejného sektora za transparentných, účinných a nediskriminačných podmienok. Toto je významný zdroj potenciálneho rastu inovačných on-line služieb.

Súvislosti

Európska smernica PSI bola prijatá 17. novembra 2003. Upravuje sa ňou správanie subjektov verejného sektora na trhu opakovaného použitia verejných údajov a krajiny EÚ sa nabádajú na prijatie proaktívnych politík opakovaného používania PSI. Smernica pomohla odstrániť niektoré z prekážok opakovaného používania, ako sú monopolné postavenie subjektov verejného sektora alebo nedostatok transparentnosti na trhu s opakovane používanými verejnými údajmi.

V roku 2009 Komisia preskúmala spôsob, akým sa uplatňujú pravidlá EÚ týkajúce sa PSI, a potvrdila, že opakované používanie PSI je na vzostupe a že členské štáty a subjekty verejného sektora prijali opatrenia, ktoré tento vzostup uľahčujú. Smernica z roku 2003 mala pozitívny vplyv v niekoľkých oblastiach, ako je geografický a meteorologický sektor. Komisia však tiež varovala, že ak chcú členské štáty EÚ realizovať plný potenciál PSI pre hospodárstvo EÚ, musia odstrániť zostávajúce prekážky opakovaného používania. Medzi ne patrí robenie rozdielov medzi potenciálnymi používateľmi, prehnané poplatky za opakované použitie informácií verejného sektora a komplexné licenčné politiky. Upozornila aj na praktické problémy, ako je nedostatočná informovanosť o tom, aké informácie verejného sektora sú k dispozícii, a neschopnosť subjektov verejného sektora realizovať ekonomický potenciál svojich údajov.

Komisia dospela k záveru, že smernica z roku 2003 v súčasnej podobe nedosiahla plný účinok, a rozhodla o vykonaní ďalšieho preskúmania najneskôr v roku 2012, keď bude k dispozícii viac dôkazov o účinkoch a uplatňovaní pravidiel EÚ na informácie verejného sektora. Toto preskúmanie je jednou z hlavných akcií Digitálnej agendy pre Európu. Výsledky konzultácií budú zapracované do preskúmania.

On-line konzultácie o smernici PSI:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Webová stránka Komisie venovaná informáciám verejného sektora:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar