Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bruksela, dnia 9 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie wtórnego wykorzystania danych pochodzących z sektora publicznego

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące unijnej dyrektywy w sprawie wtórnego wykorzystania informacji pochodzących z sektora publicznego. Informacje te obejmują wszelkiego rodzaju dane generowane przez podmioty sektora publicznego – np. mapy, informacje meteorologiczne, prawne, finansowe i ekonomiczne, informacje o ruchu drogowym – które mogą być ponownie wykorzystane przez inne podmioty w nowatorskich produktach takich jak samochodowe systemy nawigacji, prognozy pogody i informacje podróżne w postaci aplikacji przeznaczonych na smartfony. W opracowaniu wykonanym w 2006 r. oszacowano, że wtórnie wykorzystane (nieodpłatnie lub za opłatą) dane publiczne generują na rynku UE obroty rzędu co najmniej 27 mld EUR rocznie. Zebrane w ramach konsultacji opinie zostaną wykorzystane w przeglądzie dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, przewidzianym w ramach Europejskiej agendy cyfrowej, która ma przyczynić się do realizacji celów UE w zakresie zwiększenia konkurencyjności, innowacji i zatrudnienia. Konsultacje potrwają do dnia 30 listopada 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Lepsze i częstsze wykorzystanie informacji pochodzących z sektora publicznego może znacząco przyczynić się do powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy oraz zapewnić klientom większy wybór i lepszą relację jakości do ceny. Wartość rynku aplikacji dla urządzeń mobilnych, które częściowo oparte są na danych pochodzących z sektora publicznego, może do 2013 r. wzrosnąć do 15 mld EUR. Znaczna część takich danych jest jednak w Europie wykorzystana w stopniu niewystarczającym lub wręcz nie jest wykorzystywana wcale. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy. Musimy zastanowić się, czy i jak należy zmienić unijne przepisy w sprawie wtórnego wykorzystania informacji pochodzących z sektora publicznego, aby w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał ekonomiczny.”

Wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do nadsyłania opinii dotyczących kluczowych zagadnień związanych z wtórnym wykorzystaniem informacji pochodzących z sektora publicznego, a zwłaszcza na temat ewentualnych zmian przepisów obowiązującej dyrektywy. Zagadnienia te dotyczą zakresu przedmiotowego dyrektywy, kwestii pobierania opłat za dane i udzielania na nie licencji, zawartych w dyrektywie definicji oraz dostępnego dla użytkowników formatu danych, a także kwestii praktycznych, takich jak konieczność budowania świadomości za pośrednictwem krajowych portali internetowych, oraz skutków zmian, jakie już zaszły, lub istniejących nadal przeszkód.

Przegląd dyrektywy w sprawie informacji pochodzących z sektora publicznego należy do najważniejszych punktów Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200). W swojej strategii politycznej Komisja podkreśliła, że rządy mogą przyczyniać się do rozwoju rynków treści poprzez udostępnienie informacji pochodzących z sektora publicznego na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyjnych warunkach. Jest to ważne źródło potencjalnego rozwoju nowatorskich usług internetowych.

Kontekst

Unijna dyrektywa w sprawie wtórnego wykorzystania informacji pochodzących z sektora publicznego została przyjęta w dniu 17 listopada 2003 r. Zawiera ona przepisy dotyczące postępowania podmiotów sektora publicznego uczestniczących w rynku wtórnego wykorzystania danych pochodzących z tego sektora i zachęca państwa UE do prowadzenia proaktywnej polityki w tym zakresie. Dyrektywa pomogła usunąć niektóre przeszkody dla wtórnego wykorzystania takich danych, takie jak monopolistyczna pozycja podmiotów sektora publicznego czy też brak przejrzystości na rynku wtórnego wykorzystania danych pochodzących z sektora publicznego.

W 2009 r. Komisja dokonała przeglądu stosowania przepisów dyrektywy w sprawie informacji pochodzących z sektora publicznego. Wynika z niego, że wykorzystanie takich informacji upowszechnia się, a państwa członkowskie i podmioty sektora publicznego podjęły kroki w celu ułatwienia tego procesu. Dyrektywa z 2003 r. przyniosła pozytywne skutki w szeregu dziedzin, np. w geografii i meteorologii. Komisja ostrzegła jednak również, że aby w pełni wykorzystać potencjał informacji pochodzących z sektora publicznego dla gospodarki UE, państwa członkowskie muszą usunąć pozostałe przeszkody dla wtórnego wykorzystania takich informacji. Do przeszkód takich zalicza się dyskryminację potencjalnych użytkowników, wygórowane opłaty za wtórne wykorzystanie informacji pochodzących z sektora publicznego oraz skomplikowane rozwiązania w zakresie udzielania licencji. Komisja wskazała także na problemy praktyczne, takie jak brak świadomości tego, jakie informacje pochodzące z sektora publicznego są dostępne, oraz niewykorzystywanie przez podmioty sektora publicznego potencjału ekonomicznego danych, którymi dysponują.

Komisja doszła do wniosku, że wpływ dyrektywy z 2003 r. w jej obecnej postaci nie jest jeszcze w pełni odczuwalny. W związku z tym postanowiła dokonać kolejnego przeglądu najpóźniej w 2012 r., gdy dostępnych będzie więcej danych na temat oddziaływania, skutków i stosowania unijnych przepisów dotyczących informacji pochodzących z sektora publicznego. Przegląd ten należy do najważniejszych punktów Europejskiej agendy cyfrowej. Wykorzystane w nim zostaną wyniki obecnych konsultacji.

Internetowe konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie informacji pochodzących z sektora publicznego:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Komisyjna strona internetowa poświęcona kwestii informacji pochodzących z sektora publicznego:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar