Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Briselē, 2010. gada 9. septembrī

Digitalizācijas programma. Komisija uzsāk apspriešanu par valsts sektora datu atkalizmantošanu

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu saistībā ar ES direktīvu par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (PSI direktīva). PSI direktīva attiecas uz visa veida datiem, ko rada valsts sektora iestādes, piemēram, kartes, informācija par laika apstākļiem, tiesību aktiem, satiksmi, finansēm un ekonomiku, un ko var atkalizmantot ikviens tādos inovatīvos produktos kā autonavigācijas sistēmas, laika prognozes un ceļojumu informācijas lietojumprogrammas ("apps"), ko var lejupielādēt viedajos tālruņos. Saskaņā ar 2006. gadā veikto pētījumu aplēstais atkalizmantoto (bezmaksas vai par maksu) valsts sektora datu radītais tirgus apgrozījums ES katru gadu ir vismaz 27 miljardi eiro. Šīs apspriešanās rezultātus izmantos, pārskatot PSI direktīvu, kas ir daļa no Digitālās programmas Eiropai, kas paredzēta, lai veicinātu ES mērķus tādās jomās kā konkurence, inovācijas un darbavietu radīšana. Šī apspriešanās notiks līdz 2010. gada 30. novembrim.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitālo programmu, sacīja: "Efektīvākai un biežākai valsts sektora informācijas izmantošanai ir potenciāls radīt jaunus uzņēmumus un darbavietas un sniegt patērētājiem lielākas izvēles iespējas un izdevīgumu. Līdz 2013. gadam mobilo informācijas lietojumprogrammu ("apps") tirgus, kas daļēji balstās uz PSI radītiem datiem, varētu veidot līdz 15 miljardiem eiro. Tomēr liela daļa Eiropas valsts sektora informācijas nav pietiekami izmantota vai dažreiz pat netiek izmantota nemaz. Mums jāizmanto šī iespēja un jāapsver, vai un kā ES noteikumi par PSI atkalizmantošanu ir jāgroza, lai pilnībā izmantotu PSI ekonomisko potenciālu."

Visas ieinteresētās puses tiek aicinātas sūtīt savus viedokļus par svarīgiem PSI atkalizmantošanas jautājumiem un jo īpaši par iespējamiem grozījumiem pašreizējās direktīvas noteikumos. Minētie jautājumi attiecas uz direktīvas piemērojamo jomu, maksu un licencēm saistībā ar datiem, direktīvas definīciju un lietotājiem pieejamo digitālo formātu, kā arī tādiem praktiskiem pasākumiem kā vajadzība veicināt izpratni valsts portālos un sekām, ko rada veiktās izmaiņas un/vai aizvien pastāvošie šķēršļi.

PSI direktīvas pārskatīšana ir viens no Digitālās programmas Eiropai svarīgākajiem aspektiem (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Komisija politikas stratēģijā uzsvēra to, ka valdības var stimulēt satura tirgus, ar pārredzamiem, efektīviem, nediskriminējošiem noteikumiem padarot pieejamu valsts sektora informāciju. Šis ir svarīgs inovatīvu tiešsaistes pakalpojumu potenciālās izaugsmes avots.

Vispārīga informācija

ES PSI direktīva tika pieņemta 2003. gada 17. novembrī. Direktīva nosaka to valsts sektora iestāžu darbību, kuras iesaistītas valsts datu atkalizmantošanas jomā, un aicina ES valstis proaktīvi pieņemt PSI atkalizmantošanas politiku. Direktīva ir palīdzējusi novērst dažus šķēršļus saistībā ar datu atkalizmantošanu, piemēram, valsts sektora iestāžu monopolstāvokli vai pārredzamības trūkumu atkalizmantojamu valsts sektora datu tirgū.

2009. gadā Komisija pārskatīja, kā tiek piemēroti ES noteikumi attiecībā uz PSI, un apstiprināja, ka PSI atkalizmantošana palielinās un ka dalībvalstu un to valsts sektora iestādes ir veikušas pasākumus, lai to atvieglotu. 2003. gada direktīvai ir labvēlīga ietekme tādās jomās kā ģeogrāfija un meteoroloģija. Tomēr Komisija arī norādīja, lai apzinātu visu PSI potenciālu ES ekonomikā, ES dalībvalstīm jānovērš atlikušie šķēršļi datu atkalizmantošanā, tostarp diskriminācija starp potenciālajiem lietotājiem, pārmērīga maksa par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu un sarežģīta licenču politika. Komisija vērsa uzmanību arī uz tādām praktiskām problēmām kā izpratnes trūkums par to, kāda valsts sektora informācija ir pieejama, un uz valsts iestāžu prasmes trūkums izmantot savu datu ekonomisko potenciālu.

Komisija secināja, ka 2003. gada direktīva esošajā redakcijā vēl nav sniegusi tās pilnīgu ietekmi, un nolēma turpināt to pārskatīt vēlākais līdz 2012. gadam, kad būs vairāk pierādījumu par ietekmi, efektivitāti un piemērošanu saistībā ar ES noteikumiem par valsts sektora informāciju. Šī pārskatīšana ir viens no Digitālās programmas Eiropai pamatpasākumiem. Apspriešanas rezultāti tiks iekļauti minētajā pārskatīšanā.

PSI direktīvas apspriešana tiešsaitē:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Komisijas tīmekļa vietne par valsts sektora informāciju:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar