Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Bryssel 9. syyskuuta 2010

Komissio järjestää kuulemisen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, jonka aiheena on EU:n direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Julkisen sektorin hallussa olevilla tiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia julkisten elinten tuottamia tietoja, esimerkiksi karttoja, meteorologisia ja oikeudellisia tietoja, liikenne- ja rahoitustietoja sekä taloutta koskevia tietoja, joita kuka tahansa voi käyttää uudelleen älypuhelimiin ladattavissa innovatiivisissa tuotteissa, kuten autojen navigointijärjestelmissä, sääennusteissa ja matkatietosovelluksissa. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan julkisista tiedoista, jotka käytetään uudelleen (joko ilmaiseksi tai maksua vastaan), kertyy EU:n markkinoilla vuosittain ainakin 27 miljardin euron liikevaihto. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskevan direktiivin tarkistamisessa. Kyseinen direktiivi on osa Euroopan digitaalistrategiaa, jonka tarkoituksena on edistää EU:n kilpailukykyä, innovaatioita ja työpaikkojen luomista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kuuleminen päättyy 30. marraskuuta 2010.

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen paremman ja kattavamman käytön avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä tarjota kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja parempi vastine rahoille. Mobiilisovellusten markkinoilla, jotka perustuvat osittain julkiselta sektorilta peräisin oleviin tietoihin, on potentiaalia kasvaa 15 miljardiin euroon vuoteen 2013 mennessä. Julkisten tietojen käyttö on kuitenkin Euroopassa usein riittämätöntä tai toisinaan jopa olematonta. ”Emme voi jättää tätä tilaisuutta käyttämättä, vaan meidän on pohdittava, onko julkisten tietojen uudelleenkäyttöä koskevia EU:n sääntöjä tarpeen muuttaa, ja jos on, millä tavalla niitä on muutettava, jotta niistä saataisiin irti maksimaalinen taloudellinen hyöty”, Kroes sanoi.

Kaikkia intressitahoja kehotetaan lähettämään mielipiteitään julkisten tietojen uudelleenkäyttöön liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti mahdollisista muutoksista nykyiseen direktiiviin. Muutokset liittyvät tietojen laajuuteen, maksujen veloittamiseen niistä, tietojen lisensointiin, määritelmään ja käyttäjien saatavilla olevaan digitaalimuotoon, käytännön toimenpiteisiin, kuten informointiin kansallisten www-portaalien kautta, sekä jo tehtyjen muutosten vaikutuksiin ja/tai olemassa oleviin esteisiin.

Julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskevan direktiivin tarkistaminen kuuluu Euroopan digitaalistrategian tärkeimpiin toimiin (Euroopan digitaalistrategia, ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Komission toimintastrategiassa korostetaan, että hallitukset voivat stimuloida sisältömarkkinoita asettamalla julkisen sektorin hallussa olevat tiedot saataville avoimin, tehokkain ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on tärkeä potentiaalisen kasvun lähde innovatiivisille verkkopalveluille.

Tausta

EU:n direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettiin 17. marraskuuta 2003. Direktiivillä säännellään julkisten tietojen uudelleenkäytön markkinoihin osallistuvien julkisten elinten käyttäytymistä ja kannustetaan EU-maita ottamaan käyttöön ennakoivia ratkaisuja julkisten tietojen uudelleenkäytön alalla. Direktiivin avulla on pystytty poistamaan joitakin uudelleenkäytön esteitä, kuten julkisten elinten monopoliasemat tai uudelleen käytettävissä olevien julkisten tietojen markkinoiden puutteellinen avoimuus.

Komissio tarkasteli vuonna 2009 uudelleen EU:n julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskevien sääntöjen soveltamista ja sai vahvistuksen sille, että julkisten tietojen uudelleenkäyttö on yleistynyt ja että jäsenvaltiot ja julkiset elimet ovat ryhtyneet toimiin tämän helpottamiseksi. Vuonna 2003 annetulla direktiivillä on ollut myönteinen vaikutus moniin aloihin, kuten maantieteen ja meteorologian aloihin. Komissio varoitti kuitenkin samalla EU:n jäsenvaltioita siitä, että niiden on poistettava jäljellä olevat uudelleenkäytön esteet, jotta EU:n talous saisi maksimaalisen hyödyn julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista. Tällaisia esteitä ovat potentiaalisten käyttäjien syrjivä kohtelu, kohtuuttomien maksujen veloittaminen julkisten tietojen uudelleenkäytöstä ja monimutkaiset lisensointiratkaisut. Komissio kiinnitti uudelleentarkastelun yhteydessä huomiota myös käytännön ongelmiin, kuten tietämättömyyteen siitä, mitä julkisen sektorin tietoja on käytettävissä, ja siihen, että julkiset elimet eivät ole perillä tietojensa tarjoamasta taloudellisesta potentiaalista.

Komission mukaan vuoden 2003 direktiivistä ei nykymuodossaan ole saatu vielä irti maksimaalista vaikutusta. Se on päättänyt tarkastella direktiiviä uudelleen viimeistään vuonna 2012, jolloin saatavilla on enemmän näyttöä julkisen sektorin hallussa olevia tietoja koskevien EU:n sääntöjen vaikutuksista ja soveltamisesta. Direktiivin uudelleentarkastelu on yksi Euroopan digitaalistrategian keskeisistä toimista. Siinä otetaan huomioon myös kuulemisen tulokset.

Online-kuuleminen julkisen sektorin tietoja koskevasta direktiivistä:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Julkisen sektorin tietoja koskeva komission verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar