Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Brüssel, 9. september 2010

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon korraldab arutelu seoses avaliku sektori teabe taaskasutamisega

Euroopa Komisjon on alustanud arutelu seoses ELi direktiiviga, milles käsitletakse avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist. Avaliku sektori teave hõlmab avaliku sektori organite kogutud eri andmeid (näiteks maakaardid ja linnaplaanid ning meteoroloogia-, õigus-, liiklus-, rahandus- ja majandusalane teave), mida kasutatakse kellegi teise poolt uuenduslike toodete (näiteks nutitelefoni allalaaditavad navigatsioonisüsteemid, ilmateated ja reisiteabe rakendused) loomiseks. 2006. aastal tehtud uuringu kohaselt ulatub taaskasutatava avaliku teabe (nii tasuta kui ka tasulise teabe) hinnanguline käive Euroopa Liidus igal aastal vähemalt 27 miljardi euroni. Arutelus osalejate arvamusi võetakse arvesse avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi läbivaatamisel. Direktiiv on osa Euroopa digitaalarengu tegevuskavast, mille eesmärk on aidata kaasa konkurentsivõime, uuenduslikkuse ja töökohtade loomisega seotud eesmärkide saavutamisele Euroopa Liidus. Arutelu kestab 30. novembrini 2010.

Euroopa Komisjoni asepresident digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Avaliku sektori valduses oleva teabe parem ja ulatuslikum kasutamine võib anda tugeva tõuke uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks ning pakkuda tarbijatele rohkem valikuvõimalusi ja paremat hinna ja kvaliteedi suhet. Mobiilirakenduste turg, mis osaliselt rajaneb avaliku sektori kogutud teabel, võib 2013. aastaks kasvada 15 miljardi euroni. Siiski ei kasutata avaliku sektori teavet alati piisavalt ja mõnikord ei kasutata seda üldse. Niisugust võimalust ei tohi käest lasta. Me peame kaaluma, kas ja kuidas tuleks avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitlevaid ELi eeskirju muuta, et kõnealuse teabe majanduslikku potentsiaali täielikult ära kasutada.

Kõiki huvitatud isikuid kutsutakse üles esitama oma arvamus avaliku sektori teabe taaskasutuse võtmeküsimuste ja eelkõige asjaomase direktiivi sätete võimaliku muutmise kohta. Need küsimused hõlmavad avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi reguleerimisala ning teabe hinda, litsentsimist, määratlemist ja digitaalkujul kasutajatele kättesaadavaks tegemist, praktilisi meetmed, näiteks teadlikkuse suurendamist liikmesriikide veebiportaalide kaudu, ning asetleidnud muutuste ja/või praeguseni kõrvaldamata takistuste mõju.

Avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi läbivaatamine on üks Euroopa digitaalse tegevuskava põhimeetmeid Digital Agenda for Europe (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Komisjon rõhutas oma poliitilises strateegias, et liikmesriigid saavad stimuleerida infosisu turge, tehes avaliku sektori teabe kättesaadavaks läbipaistvatel, tõhusatel ja mittediskrimineerivatel tingimustel. See on uuenduslike võrguteenuste võimaliku kasvu oluline allikas.

Taust

Avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitlev ELi direktiiv võeti vastu 17. novembril 2003. Direktiiviga reguleeritakse avaliku sektori teabe turul osalevate avaliku sektori organite tegevust ja julgustatakse ELi liikmesriike kasutusele võtma avaliku sektori teabe taaskasutamisega seotud ennetavad poliitikasuunad. Direktiiv on aidanud kõrvaldada mitmed teabe taaskasutamist takistavad tegurid, näiteks avaliku sektori organite monopoolne seisund või avaliku sektori taaskasutuskõlbliku teabe turu läbipaistmatus.

2009. aastal vaatas komisjon läbi ELi avaliku sektori teabe taaskasutamisega seotud eeskirjade kohaldamise, mis andis tunnistust sellest, et avaliku sektori teavet kasutatakse üha rohkem ning et liikmesriigid ja avaliku sektori organid on võtnud selle kasutamise hõlbustamiseks meetmeid. 2003. aasta direktiivil on olnud positiivne mõju mitmes valdkonnas, näiteks geograafia- ja meteoroloogiasektoris. Siiski hoiatas komisjon, et avaliku sektori teabe võimaluste täielikuks ärakasutamiseks ELi majanduses peavad liikmesriigid kõrvaldama kõik taaskasutamist piiravad takistused. Need takistused hõlmavad potentsiaalsete kasutajate diskrimineerimist, teabe taaskasutamise liiga kõrget hinda ja keerulist litsentsimispoliitikat. Peale selle juhiti tähelepanu praktilistele probleemidele, näiteks andmete puudumine selle kohta, milline avaliku sektori teave on kättesaadav ja avaliku sektori organite suutmatus näha nende valduses oleva teabe majanduslikku potentsiaali.

Komisjon jõudis järeldusele, et 2003. aasta direktiiv ei ole praegusel kujul veel oma täielikku mõju saavutanud ning otsustas direktiivi uuesti läbi vaadata hiljemalt aastal 2012, kui on kogutud rohkem infot avaliku sektori teavet käsitlevate ELi eeskirjade mõju, tulemuste ja kohaldamise kohta. Kõnealune läbivaatamine on üks Euroopa digitaalarengu tegevuskava põhimeetmeid. Arutelu tulemusi kasutatakse direktiivi läbivaatamisel.

Avaliku sektori teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi arutelus saab osaleda aadressil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Komisjoni veebisait, kus käsitletakse avaliku sektori teavet, asub aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar