Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

V Bruselu dne 9. září 2010

Digitální agenda: Komise zjišťuje názory na opakované využívání dat veřejného sektoru

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke směrnici EU o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Informace veřejného sektoru (zkráceně PSI, z anglického „public sector information“) zahrnují celou škálu dat vytvářených subjekty veřejného sektoru. Patří sem například mapy nebo meteorologické, právní, dopravní, finanční a ekonomické informace. Ty může kdokoli dále využít v inovativních produktech, jako jsou automobilové navigační systémy, předpovědi počasí a aplikace s cestovními informacemi, které lze nainstalovat do inteligentních mobilních telefonů. Studie z roku 2006 uvádí, že opakované využití veřejných dat (ať již zdarma nebo za poplatek) vytváří v EU každoročně odhadovaný tržní obrat nejméně 27 miliard EUR. Odpovědi zaslané v rámci této konzultace budou využity při vyhodnocení směrnice o PSI. To je součástí Digitální agendy pro Evropu, která má přispět k dosažení cílů EU – zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti a vytváření nových pracovních příležitostí. Konzultace je možné se zúčastnit do 30. listopadu 2010.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Lepší a intenzivnější využívání informací veřejného sektoru má obrovský potenciál. Může přinést nové obchodní a pracovní příležitosti a spotřebitelům může nabídnout větší výběr a lepší poměr kvality a ceny. Trh s aplikacemi pro mobilní přístroje, který je částečně založen na datech vycházejících z PSI, může do roku 2013 dosáhnout objemu 15 miliard EUR. Velká část PSI však v Evropě není využívána dostatečně nebo vůbec. Tuto příležitost si nesmíme nechat ujít. Musíme zvážit, zda a případně jak by měla být pravidla EU pro opakované využívání PSI změněna, aby plně rozvinula ekonomický potenciál PSI.“

Všechny zainteresované strany mají možnost zaslat své názory ke klíčovým otázkám opakovaného využívání PSI, a zejména k možným změnám stávající směrnice. Ty se týkají její oblasti působnosti, vybírání poplatků a udělování licencí na data, definic a digitálního formátu pro uživatele, dále praktických opatření, například potřeby zvyšovat informovanost prostřednictvím webových portálů v jednotlivých zemích, a účinků provedených změn nebo přetrvávajících překážek.

Revize směrnice o PSI je jedním z klíčových opatření Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Ve své strategii Komise zdůraznila, že vlády mohou stimulovat trhy s obsahem tak, že transparentně, účinně a nediskriminačně zpřístupní informace veřejného sektoru. To je důležitým zdrojem možného růstu inovačních online služeb.

Souvislosti

Směrnice EU o PSI byla přijata dne 17. listopadu 2003. Upravuje chování subjektů veřejného sektoru, které působí na trhu pro opakované využívání veřejných dat, a vyzývá státy EU, aby přijaly proaktivní opatření k dalšímu využívání PSI. Směrnice přispěla k odstranění některých překážek bránících opakovanému využívání, jako například monopolního postavení subjektů veřejného sektoru nebo nedostatečné transparentnosti na trhu se znovuvyužitelnými veřejnými daty.

V roce 2009 Komise vyhodnotila, jak jsou pravidla EU v oblasti PSI uplatňována. Hodnocení potvrdilo, že opakované využívání PSI nabývá na významu a že členské státy podnikly kroky k jeho usnadnění. Směrnice z roku 2003 měla pozitivní vliv na řadu oblastí, například na sektor geografických a meteorologických informací. Komise však zároveň upozornila, že členské státy EU musí odstranit zbývající překážky bránící opakovanému využívání, aby mohla ekonomika EU plně využít možností PSI. Mezi tyto překážky patří diskriminace potenciálních uživatelů, neúměrně vysoké poplatky za opakované využití PSI a složitá politika udělování licencí. Hodnocení také poukázalo na praktické problémy, např. na to, že chybí informovanost o tom, jaké PSI jsou k dispozici, a že subjekty veřejného sektoru nejsou schopny zužitkovat ekonomický potenciál svých dat.

Komise dospěla k závěru, že směrnice z roku 2003 ve své současné podobě zatím nevedla k naplnění všech možností, které nabízí, a rozhodla se stav znovu vyhodnotit nejpozději v roce 2012, kdy budou k dispozici další údaje o dopadu, účincích a uplatňování pravidel EU v oblasti PSI. Toto hodnocení je jedním z klíčových opatření Digitální agendy pro Evropu. Budou v něm zohledněny také výsledky konzultace.

Online konzultace ke směrnici o PSI:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Internetová stránka Komise věnovaná PSI:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar