Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1103

Брюксел, 9 септември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията търси мнения относно повторната употреба на данните от обществения сектор

Европейската комисия започна обществена консултация във връзка с Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Тази информация обхваща всички видове данни, генерирани от организации в обществения сектор — например картографски, метеорологични, правни, транспортни, финансови и икономически данни — които могат да бъдат повторно използвани от всеки друг в новаторски продукти като навигационни системи за автомобили, прогнози за времето, както и в приложения, даващи информация за пътувания, които могат да бъдат зареждани в интелигентни телефони. Обществените данни, които се използват повторно (безплатно или срещу такса) генерират търговски оборот, оценяван на поне 27 милиарда евро годишно в ЕС според проучване от 2006 г. Мненията, изразени по време на консултацията, ще бъдат използвани при прегледа на Директивата относно повторната употреба, като част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, която цели да допринесе за постигането на целите на ЕС за увеличаване на конкурентоспособността, новаторството и създаването на работни места. Консултацията ще продължи до 30 ноември 2010 г.

Заместник-председателят на Комисията по програмата в областта на цифровите технологии Нели Крус заяви: „По-добрата и по-широката употреба на информацията от обществения сектор има сериозен потенциал да генерира нови видове стопанска дейност и работни места и да осигури на потребителите по-голям избор и по-висока стойност срещу техните пари. Пазарът на приложения за мобилни телефони, който се основава отчасти на данни от обществения сектор, би могъл да нарасне до 15 милиарда евро до 2013 г. По-голямата част от информацията от обществения сектор в Европа обаче не се използва достатъчно, като в някои случаи дори изобщо не се употребява. Не можем да си позволим да пропускаме тази възможност. Ние трябва да обмислим дали и как да бъдат променени правилата на ЕС относно повторната употреба на данни от обществения сектор, за да достигнем пълния икономически потенциал на тази информация.“

Всички заинтересовани страни са поканени да изпратят своите гледища относно ключовите въпроси на повторната употреба на данните от обществения сектор и по-специално относно възможните изменения на разпоредбите на сегашната директива. Тези въпроси се отнасят до обхвата, таксите и лицензирането на данните, определението и цифровия формат на разположение на потребителите; практическите мерки като необходимостта от повишаване на осведомеността чрез националните уеб портали; и последствията от промените, които вече са били извършени и/или препятствията, които все още съществуват.

Прегледът на Директивата относно повторната употреба е едно от ключовите действия на Програмата в областта на цифровите технологии Digital Agenda for Europe (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). В своята политическа стратегия Комисията подчерта, че правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез предоставяне на информация от обществения сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Това е важен източник за потенциален растеж на новаторски онлайн услуги.

Контекст

Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор бе приета на 17 ноември 2003 г. С нея се регулира поведението на организациите в обществения сектор, които участват на пазара за повторна употреба на обществените данни, и се насърчават държавите от ЕС да приемат инициативни политики за повторна употреба. Директивата помогна за премахване на някои препятствия пред повторната употреба като монополните позиции на организациите в обществения сектор или липсата на прозрачност на пазара за повторна употреба на обществени данни.

През 2009 г. Комисията преразгледа начина, по който се прилагаха правилата на ЕС относно обществените данни, което потвърди, че повторната употреба на данни от обществения сектор се увеличава и че държавите-членки и организациите в обществения сектор са взели мерки за нейното улесняване. Директивата от 2003 г. имаше положително въздействие в няколко области като географския и метеорологичния сектор. В същото време Комисията обаче предупреди, че за да се използва пълният потенциал на данните от обществения сектор за икономиката на ЕС, държавите-членки на ЕС трябва да премахнат останалите препятствия пред повторната употреба. Те включват дискриминация между потенциалните потребители, прекалено високи такси за повторната употреба на информация от обществения сектор и сложна политика на лицензиране. Комисията посочи и практически проблеми като липсата на осведоменост за това, каква информация от обществения сектор е налична и обърна внимание, че организациите от обществения сектор не осъзнават икономическия потенциал на своите данни.

Комисията заключи, че Директивата от 2003 г. в сегашния си вид все още не е постигнала своето пълно въздействие и реши да проведе по-нататъшен преглед не по-късно от 2012 г., когато ще са налице повече доказателства за въздействието, ефектите и прилагането на правилата на ЕС относно информацията от обществения сектор. Този преглед е едно от ключовите действия на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Резултатите от консултацията ще бъдат отразени в прегледа.

Онлайн консултацията за Директивата за повторна употреба:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Интернет страницата на Комисията за информацията от обществения сектор:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/


Side Bar