Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1102

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Εξαπλάσιες οι αιτήσεις προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε 52,3 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση («ΕΤΠ») το 2009 για να βοηθήσει 11 000 περίπου εργαζομένους που απολύθηκαν σε οκτώ χώρες, σύμφωνα με έκθεση που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τρίτη ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΠ δείχνει εξαπλασιασμό των αιτήσεων από τα κράτη μέλη για χρηματοδότηση με σκοπό την υποστήριξη εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης.

Ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για θέματα απασχόλησης, κ. László Andor, δήλωσε: «Τα προηγούμενα τρία χρόνια το ΕΤΠ έχει καταστεί βασικό μέσο παροχής βοήθειας προς τους εργαζομένους που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους, ιδίως στην παρούσα περίοδο κρίσης. Σχεδόν 11 000 εργαζόμενοι επωφελήθηκαν από το Ταμείο το 2009, αλλά ο χρόνος που απαιτείται ώστε να φτάσουν τα χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος και, για τον λόγο αυτό, η αποδοτικότητα και η παράδοση των κονδυλίων αυτών πρέπει να αποτελέσουν πλέον το επίκεντρο των προσπαθειών μας.»

Το 2009 13 κράτη μέλη υπέβαλαν 30 αιτήσεις ζητώντας συνολικά 166 581 220 ευρώ από το ΕΤΠ για να βοηθήσουν 29 021 εργαζομένους που κατέστησαν πλεονάζοντες σε 17 βιομηχανικούς τομείς – αύξηση κατά 700 % το 2008. Σχεδόν όλες οι αιτήσεις (εκτός από δύο) καλύπτονταν από τους νέους κανόνες που θεσπίστηκαν από τον τροποποιημένο κανονισμό για το ΕΤΠ ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2009 και διευκολύνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν αίτηση και να επιλέγονται για χρηματοδότηση. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του Ταμείου στον χειρισμό νέων υποθέσεων, ιδίως χάρη στην παράταση της διάρκειας της στήριξης και στο αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπουργοί από τα 27 κράτη μέλη (η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή) πρέπει να εγκρίνουν κάθε αίτηση και το 2009 έλαβαν δέκα αποφάσεις για παρέμβαση του ΕΤΠ (οκτώ αφορούσαν αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2009, ενώ δύο αφορούσαν αιτήσεις που παρελήφθησαν στα τέλη του 2008). Οι δέκα συνεισφορές που χορηγήθηκαν διοχετεύτηκαν σε 10 938 εργαζομένους οι οποίοι είχαν απολυθεί σε οκτώ κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία) και ανέρχονται σε 52 349 047 ευρώ συνολικά  που συνεισέφερε το Ταμείο. Οι συνεισφορές του ΕΤΠ χορηγήθηκαν για τη συγχρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας που έλαβαν τα κράτη μέλη (βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανακατάρτιση, βοήθεια για μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς και υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων).

Η έκθεση περιγράφει επίσης το αποτέλεσμα εννέα συνεισφορών του ΕΤΠ που χορηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο βοήθησαν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή έλαβε συνολικά εννέα τελικές εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των συνεισφορών που χορήγησε το ΕΤΠ. Από τις εν λόγω εκθέσεις προέκυψε ότι 3 717 απολυμένοι εργαζόμενοι στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και των κινητών τηλεφώνων είχαν βρει νέες θέσεις εργασίας στο τέλος της περιόδου στήριξης από το ΕΤΠ (δηλαδή το 40,1 % αυτών που έλαβαν στήριξη). Το ποσοστό αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε επηρεαστεί έντονα από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αλλά τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι χάρη στις συνεισφορές του ΕΤΠ μπόρεσαν να εντείνουν την βοήθειά τους για τους εν λόγω εργαζομένους και να παρατείνουν τη διάρκεια της στήριξης πέρα από το χρονικό διάστημα που θα ήταν εφικτό χωρίς τη συνεισφορά του ΕΤΠ, αυξάνοντας τις ευκαιρίες ανεύρεσης εργασίας στο μέλλον.

Ιστορικό

Υποβλήθηκαν 65 αιτήσεις για στήριξη από το ΕΤΠ από τη δημιουργία του, το 2007, για συνολικό ποσό άνω των 373 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τέσσερις αιτήσεις που ανακλήθηκαν), που απέβλεπε στην παροχή βοήθειας σε περισσότερους από 70 000 εργαζομένους σε 22 βιομηχανικούς τομείς σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων αφορούσε μαζικές απολύσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ ακολουθούσαν οι τομείς της τυπογραφίας, του μηχανολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ειδών ένδυσης καθώς και οι τομείς των τεχνικών και οικοδομικών έργων, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κινητών τηλεφώνων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο «Στατιστικό πορτρέτο του ΕΤΠ 2007-2010» που θα καταστεί σύντομα διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του ΕΤΠ.

Το ΕΤΠ συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του 2006 για να παράσχει υποστήριξη σε εργαζομένους που είχαν χάσει τις θέσεις εργασίας τους λόγω του αντίκτυπου της παγκοσμιοποίησης. Στις 2 Ιουλίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του κανονισμού ΕΤΠ και εφαρμόστηκε σε όλες τις αιτήσεις που παρελήφθησαν από την 1η Μαΐου 2009 και μετά. Αυτή η τροποποίηση ενίσχυσε το ρόλο του ΕΤΠ ως μέσου έγκαιρης παρέμβασης και ως μέρους της απάντησης της Ευρώπης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Ο τροποποιημένος κανονισμός θα καταστήσει την ενίσχυση από το ΕΤΠ ακόμη πιο αποτελεσματική στο μέλλον, καθώς η περίοδος εκτέλεσης έχει επεκταθεί από ένα σε δύο έτη και καθώς το ποσοστό παρέμβασης του ΕΤΠ αυξήθηκε από 50% σε 65%.

Περαιτέρω πληροφορίες

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το 2009 + Στατιστικό πορτρέτο του ΕΤΠ 2007-2010:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=863&furtherNews=yes

Δικτυακός τόπος του ΕΤΠ: http://ec.europa.eu/egf

Μαγνητοσκοπημένα δελτία τύπου:

Η Ευρώπη καταπολεμά την κρίση: αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Αντιμετωπίζοντας έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο – Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4


Side Bar