Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Bryssel den 8 september 2010

Asylförfaranden: Kommissionen konstaterar brister i de gällande gemensamma normerna

Europeiska kommissionens rapport om tillämpningen av direktivet om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus visar att rättssäkerhetsgarantierna fortfarande varierar avsevärt i EU. Dessutom finns det en risk för att den vaghet som präglar vissa av direktivets normer samt brister i genomförandet på nationell nivå leder till administrativa misstag. Kommissionen antog den 21 oktober 2009 ett förslag till omarbetning av direktivet för att komma till rätta med dessa problem.

”Det finns fortfarande stora skillnader mellan de nationella asylförfarandena, och de gällande bestämmelserna räcker inte till för att förhindra administrativa misstag. Jag vill uppmana Europaparlamentet och rådet att anta de ändringar som kommissionen föreslog 2009 för att komma till rätta med denna situation” sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Hon tillade: ”Kommissionen kommer att fortsätta undersöka och gå vidare med alla fall där man kunnat konstatera problem, för att därigenom säkerställa att direktivet tillämpas korrekt, särskilt med avseende på respekten för principen om non-refoulement och andra rättigheter i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt för att minska utrymmet för skillnader mellan olika system.”

Syftet med direktivet om asylförfaranden var att fastställa miniminormer för rättvisa och effektiva förfaranden för beviljande och återkallande av flyktingstatus.

Kommissionens rapport om genomförandet av direktivet visar att målet att skapa enhetliga villkor i samband med asylförfaranden inte har uppnåtts helt och hållet. Vissa av direktivets frivilliga bestämmelser och undantagsklausuler har bidragit till utbredningen av sinsemellan olika lösningar i EU. Följaktligen varierar rättssäkerhetsgarantierna avsevärt mellan medlemsstaterna. Detta gäller bland annat bestämmelserna om påskyndade förfaranden, säkert ursprungsland, säkert tredjeland, personliga intervjuer, rättsligt bistånd och tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Man har också kunnat konstatera ett antal fall av ofullständigt och/eller felaktigt införlivande samt brister i genomförandet av direktivet.

Detta kan leda till administrativa fel i förfarandena. En stor andel av de beslut som fattas i enskilda ärenden upphävs sedan de överklagats, eftersom de baserar sig på alltför oklara och oprecisa kriterier.

Efter en noggrann genomgång av hur direktivet om asylförfaranden har genomförts antog kommissionen den 21 oktober 2009 ett förslag till omarbetning av direktivet i syfte att rätta till bristerna, effektivisera och konsolidera förfarandena samt förbättra kvaliteten på de beslut som fattas i första instans och generellt göra asylprocessen i EU mer effektiv. En kvalitativt god och effektiv asylprocess kommer att vara huvudtemat för ministerkonferensen i Bryssel den 13–14 september. Den aktuella rapporten kommer också att fungera som diskussionsunderlag.

Bakgrund

Mellan den 1 januari 20081 och den 31 december 2009 uppgick antalet registrerade asylansökningar i de 26 medlemsstater som är bundna av direktivet om asylförfaranden till 492 995. Under samma period meddelades i dessa medlemsstater 444 165 avgöranden i första instans och 125 785 i andra instans2.

För merparten av direktivet sträckte sig införlivandefristen till den 1 december 2007, medan artikel 15, som rör rättsligt bistånd, skulle införlivas senast den 1 december 2008.

Efter det att dessa tidsfrister löpt ut inleddes överträdelseförfaranden mot alla medlemsstater som underlåtit att anmäla genomförandebestämmelser. Detta har lett till att kommissionen avgivit 17 formella underrättelser och 5 motiverade yttranden.

Idag har alla medlemsstater utom Irland anmält fullständiga genomförandebestämmelser. Kommissionen hade beslutat att väcka talan mot Belgien och Irland vid EU-domstolen för underlåtenhet att anmäla fullständiga genomförandebestämmelser (IP/10/808) och har dessutom inlett ett överträdelseförfarande mot Grekland, som underlåtit att genomföra flera av direktivets bestämmelser på korrekt sätt. Belgien har dock nyligen till kommissionen anmält vad landet anser vara fullständiga genomförandebestämmelser. Dessa granskas nu för att man ska förvissa sig om att Belgien införlivat direktivet fullt ut.

Den 21 oktober 2009 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av direktivet om asylförfaranden (IP/09/1552) i följande syfte:

  • Lägga grunden för ett enda förfarande genom att förenkla och rationalisera asylförfarandena och minska den administrativa bördan för medlemsstaterna.

  • Underlätta tillgången till prövningsförfaranden. Personer som vill lämna in en ansökan om internationellt skydd bör erbjudas relevant information och rådgivning redan i ett tidigt skede av sin vistelse inom det berörda territoriet. Gränsbevakning, polis och andra myndigheter som först kommer i kontakt med personer som ansöker om skydd kommer att få en klarare bild av hur de ska handskas med de skyddssökande.

  • Effektivisera prövningsförfarandena. En av de viktigaste åtgärderna är att införa en generell tidsfrist på sex månader för slutförande av förfarandet i första instans. Enligt förslaget ska en övergångsperiod på tre år införas för att ge medlemsstaterna möjlighet att anpassa sig till den nya tidsfristen. Vidare förenklas och förtydligas processuella begrepp och verktyg, t.ex. begreppet ”säkert ursprungsland”, skyldigheten för asylsökande att samarbeta med nationella myndigheter och det påskyndade förfarandet.

  • Förbättra kvaliteten på beslut i asylärenden. Förslaget förbättrar rättssäkerhetsgarantierna, särskilt för utsatta personer som t.ex. tortyroffer eller ensamkommande barn. Personal som kommer i kontakt med asylsökande ska ha de kunskaper som krävs.

  • Garantera de asylsökandes praktiska möjligheter till förnyad prövning i linje med medlemsstaternas EU-rättsliga och folkrättsliga förpliktelser. I förslaget anges klart och tydligt att domstolarnas prövning av beslut som meddelats i första instans bör omfatta både faktiska och rättsliga omständigheter och att överklaganden har suspensiv verkan. Ändringarna garanterar överensstämmelse med aktuell rättspraxis om rätten till försvar, principen om att parterna ska vara likställda i processen och rätten till ett verksamt domstolsskydd.

1 :

I detta stycke inkluderade avgöranden rörande ansökningar som lämnats in före den 1 december 2007 omfattades inte av direktivet.

2 :

Uppgifterna om avgöranden i andra instans är dock ofullständiga, eftersom tre medlemsstater inte har tillhandahållit uppgifter för 2008 och uppgifter för nio medlemsstater saknas för 2009.


Side Bar