Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Bruselj, 8. septembra 2010

Komisija odkriva pomanjkljivosti sedanjih skupnih standardov o azilnih postopkih

Iz poročila Evropske komisijo o uporabi Direktive o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca je razvidno, da se postopkovna jamstva po Evropski uniji še vedno precej razlikujejo. Poleg tega lahko zaradi ohlapnosti standardov, določenih z Direktivo, in pomanjkljivega izvajanja na nacionalni ravni nastajajo upravne napake. Komisija je za odpravo teh pomanjkljivosti 21. oktobra 2009 sprejela predlog za prenovitev navedene direktive.

„Med nacionalnimi azilnimi postopki so še vedno precejšnje razlike in sedanja pravila ne zadoščajo za preprečevanje upravnih napak. Evropski parlament in Svet pozivam, naj sprejmeta spremembe, ki jih je Komisija predlagala leta 2009 za ureditev tega stanja,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. Dodala je: „Komisija bo še naprej proučevala in spremljala vse primere, pri katerih so bile ugotovljene težave pri izvajanju. Tako bo zagotovila pravilno uporabo Direktive, zlasti glede načela nevračanja ter drugih pravic iz Listine EU o temeljnih pravicah, ter zmanjšanje obsega razlik.“

Namen Direktive o azilnih postopkih je določiti minimalne standarde za poštene in učinkovite postopke za priznanje ali odvzem statusa begunca.

V poročilu Komisije o izvajanju te direktive je poudarjeno, da cilj oblikovanja enakih pogojev v zvezi z azilnimi postopki ni bil v celoti dosežen. Zaradi nekaterih neobveznih določb in klavzul o odstopanju so se po EU namnožili različni predpisi, zato se postopkovna jamstva med državami članicami precej razlikujejo. To velja zlasti za določbe o postopkih pospešenega obravnavanja, konceptih „varne države izvora“ in „varne tretje države“, osebnih razgovorih, pravni pomoči ter pravici do učinkovitega pravnega sredstva.

Odkriti so bili tudi nekateri primeri nepopolnega in/ali nepravilnega prenosa v nacionalno zakonodajo in pomanjkljivega izvajanja Direktive.

Zato lahko med postopki nastajajo upravne napake: pomemben delež odločitev v zvezi s posameznimi primeri je razveljavljen na podlagi pritožbe, ker temeljijo na merilih, ki niso dovolj jasna in natančna.

Komisija je na podlagi temeljite ocene izvajanja direktive o azilnih postopkih 21. oktobra 2009 sprejela predlog za prenovitev te direktive, da bi odpravila pomanjkljivosti ter tako poenostavila in utrdila postopke ter hkrati izboljšala kakovost prvostopenjskih odločb in splošno učinkovitost azilnih postopkov po EU. Osrednja tema ministrske konference v Bruslju 13. in 14. septembra bo kakovost in učinkovitost azilnih postopkov. Današnje poročilo o uporabi navedene direktive bo tudi osnova za razprave.

Ozadje

V 26 državah članicah, ki jih zavezuje direktiva o azilnih postopkih, je bilo med 1. januarjem 20081 in 31. decembrom 2009 evidentiranih 492 995 prošenj za azil. V istem obdobju so te države članice izdale 444 165 prvostopenjskih odločb in 125 785 odločb o pritožbah2.

Večino določb direktive je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. decembra 2007, medtem ko je bilo treba člen 15, ki zadeva pravno pomoč, prenesti do 1. decembra 2008.

Po izteku teh rokov so bili sproženi postopki za ugotavljanje kršitev zoper vse države članice, ki niso v celoti sporočile svojih ukrepov prenosa. Komisija je tako poslala 17 uradnih opominov in 5 obrazloženih mnenj.

Do zdaj so vse države članice, razen Irske, Komisijo uradno obvestile o vseh ukrepih za prenos v nacionalno zakonodajo. Komisija je sprejela odločitev, da Belgijo in Irsko predloži Sodišču Evropske unije (IP/10/808), ker je nista uradno obvestili o vseh ukrepih, proti Grčiji pa je sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, ker ni ustrezno izvajala več določb direktive. Vendar je Belgija Komisijo nedavno uradno obvestila o tem, kar so po njenem mnenju vsi ukrepi za prenos. Komisija zdaj proučuje te ukrepe, da bi ugotovila, ali je s tem Belgija Direktivo v celoti prenesla.

Komisija je 21. oktobra 2009 predložila predlog za spremembo Direktive o azilnih postopkih (IP/09/1552), da bi:

 • z uvedbo enotnega postopka poenostavila in racionalizirala azilne postopke ter zmanjšala upravno breme držav članic,

 • olajšala dostop do postopkov pregledovanja prošenj. Osebam, ki želijo vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, morajo biti že takoj ob vstopu na ozemlje države članice oziroma kmalu zatem na voljo ustrezne informacije in svetovanje. Pripadniki mejne straže, policije in drugih organov, ki prvi pridejo v stik z osebami, ki iščejo zaščito, bodo imeli natančnejšo predstavo o tem, kako ravnati z njimi,

 • povečala učinkovitost postopka pregledovanja prošenj. Pomemben ukrep je uvedba splošnega roka šestih mesecev za izvedbo postopka na prvi stopnji. Da se lahko države članice prilagodijo temu roku, je v predlogu določeno prehodno obdobje treh let. Poleg tega so poenostavljeni in podrobneje pojasnjeni procesni pojmi in mehanizmi, kot so na primer „varna država izvora“, obveznost prosilcev za azil, da sodelujejo z nacionalnimi organi, ter pospešeni postopki.

 • izboljšala kakovost odločitev o azilu. V predlogu so okrepljena procesna jamstva, in sicer zlasti za ranljive osebe, kot so žrtve mučenja ter mladoletniki brez spremstva. Osebje, ki je v stiku s prosilci za azil, bo moralo biti ustrezno usposobljeno,

 • prosilcem za azil zagotovila učinkovita pravna sredstva v skladu z obveznostmi držav članic po pravu Skupnosti in mednarodnem pravu. Predlog jasno določa, da sodišča preizkusijo prvostopenjske odločbe tako glede dejstev kot glede pravnih vprašanj, vsebuje pa tudi jasne določbe o odložilnem učinku pritožb. Spremembe upoštevajo razvijajočo se sodno prakso glede pravice do obrambe, načela enakosti orožij in pravice do učinkovitega sodnega varstva.

  1 :

  Direktiva ne zajema odločitev, navedenih v tem odstavku, ki se nanašajo na prošnje, vložene pred 1. decembrom 2007.

  2 :

  Vendar podatki glede odločb o pritožbah niso popolni, ker 3 države članice niso predložile podatkov za leto 2008, podatki 9 držav članic za leto 2009 pa niso bili na voljo.


Side Bar