Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

V Bruseli 8. septembra 2010

Azylové konanie: Komisia zistila nedostatky v spoločných normách platných v súčasnosti

Zo správy Európskej komisie o uplatňovaní smernice o minimálnych štandardoch pre konanie o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca vyplýva, že procesné záruky sa v rámci EÚ stále značne líšia. Navyše nejasná formulácia noriem stanovených v smernici a vážne nedostatky pri implementácii na vnútroštátnej úrovni môžu viesť k administratívnym chybám. Komisia 21. októbra 2009 prijala návrh na prepracovanie smernice s cieľom odstrániť tieto nedostatky.

„Medzi postupmi v rámci vnútroštátnych azylových konaní sú ešte stále významné rozdiely a platné pravidlá neumožňujú predchádzať určitým administratívnym chybám: vyzývam Európsky parlament a Radu, aby prijali zmeny a doplnenia, ktoré Komisia predložila v roku 2009 s cieľom vyriešiť túto situáciu“, uviedla európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. Potom dodala: „Komisia bude naďalej preverovať a sledovať všetky prípady, kde boli zistené problémy s implementáciou, aby sa zaručilo správne uplatňovanie smernice, predovšetkým so zreteľom na rešpektovanie zásady nevyhostenia (non-refoulement) a ostatných práv uvedených v Charte základných práv EÚ, ako aj zmenšenie rozsahu rozdielov.“

Cieľom smernice o azylovom konaní bolo stanovenie minimálnych noriem pre spravodlivé a účinné konanie o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca.

Správa Komisie o implementácii smernice zdôrazňuje, že cieľ vytvorenia rovnakých podmienok v rámci azylového konania sa úplne nedosiahol. Niektoré fakultatívne ustanovenia a ustanovenia o odchýlke uvedené v smernici prispeli k rozšíreniu rôznych postupov v rámci EÚ; v dôsledku toho sa procesné záruky medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia. Platí to najmä v prípade ustanovení týkajúcich sa zrýchleného konania, „bezpečnej krajiny pôvodu“, „bezpečnej tretej krajiny“, osobného pohovoru, právnej pomoci a prístupu k účinnému opravnému prostriedku.

Takisto bolo zaznamenaných mnoho prípadov neúplnej a/alebo nesprávnej transpozície smernice a nedostatkov pri implementácii smernice.

V dôsledku toho môže dôjsť v rámci konania k administratívnym chybám: veľká časť rozhodnutí v jednotlivých prípadoch je zrušená v rámci odvolania, keďže tieto rozhodnutia sa zakladajú na nedostatočne jasných a presných kritériách.

Na základe dôkladného zhodnotenia vykonávania smernice o azylovom konaní Komisia 21. októbra 2009 prijala návrh na prepracovanie smernice s cieľom odstrániť zistené nedostatky, zjednodušiť a skonsolidovať konania, ako aj zlepšiť kvalitu prvotných rozhodnutí a celkovú efektívnosť azylových konaní v rámci EÚ. Kvalita a efektívnosť azylových konaní budú hlavnou témou ministerskej konferencie, ktorá sa bude konať 13. a 14. septembra v Bruseli. Táto správa bude zároveň slúžiť ako podklad na rokovania.

Kontext

V období od 1. januára 20081 do 31. decembra 2009 bolo v 26 členských štátoch zaregistrovaných 492 995 žiadostí o azyl, na ktoré sa vzťahovala smernica o azylovom konaní. Počas toho istého obdobia tieto členské štáty vydali 444 165 prvostupňových rozhodnutí a 125 785 rozhodnutí po podaní odvolania2.

Lehota na transpozíciu väčšej časti smernice uplynula 1. decembra 2007, zatiaľ čo článok 15 týkajúci sa právnej pomoci mal byť transponovaný k 1. decembru 2008.

Po uplynutí týchto lehôt sa proti členským štátom, ktoré neoznámili alebo oznámili len čiastočne svoje transpozičné opatrenia, začali konania vo veci porušenia predpisov: Komisia zaslala 17 formálnych výziev a päť odôvodnených stanovísk.

K dnešnému dňu všetky členské štáty okrem Írska oznámili úplné transpozičné opatrenia. Komisia sa rozhodla postúpiť prípady Belgicka a Írska na Súdny dvor kvôli neoznámeniu úplných transpozičných opatrení (IP/10/808) a začala konanie vo veci porušenia predpisov proti Grécku kvôli nesprávnemu implementovaniu viacerých ustanovení smernice. Belgicko však nedávno oznámilo Komisii transpozičné opatrenia, ktoré považuje za úplné. Tieto opatrenia sa v súčasnosti preskúmavajú s cieľom uistiť sa, že transpozícia smernice v Belgicku je naozaj ukončená.

Komisia 21. októbra 2009 predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice o azylovom konaní (IP/09/1552) s cieľom:

 • ustanoviť jednotný postup, ktorým by sa zabezpečilo zjednodušenie a racionalizácia azylového konania, ako aj zníženie príslušného administratívneho zaťaženia pre členské štáty,

 • uľahčiť prístup k postupu preskúmania žiadosti. Ľuďom, ktorí si želajú predložiť žiadosť o medzinárodnú ochranu, by mali byť relevantné informácie a poradenstvo prístupné už vo veľmi včasnom štádiu ich prítomnosti na území EÚ. Hraničná stráž, polícia a iné orgány, ktoré medzi prvými prichádzajú do kontaktu s osobami hľadajúcimi ochranu, budú mať jasnejšiu predstavu, ako v ich prípadoch postupovať,

 • zvýšiť účinnosť postupu preskúmania žiadostí. Jedným z dôležitých opatrení je zavedenie všeobecnej lehoty šiestich mesiacov na ukončenie postupov na prvom stupni. V návrhu sa ustanovuje prechodné obdobie troch rokov, čím sa členským štátom umožní prispôsobiť sa tomuto časovému obmedzeniu. Zároveň sa zjednodušujú a objasňujú procesné pojmy a prostriedky, akými sú napr. „bezpečná krajina pôvodu“, povinnosť žiadateľov o azyl spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi alebo zrýchlené konania,

 • zlepšiť kvalitu rozhodnutí o poskytnutí azylu. V návrhu sa posilňujú procesné záruky, predovšetkým v prípade zraniteľných osôb, akými sú obete mučenia alebo nezaopatrené deti. Zamestnanci v styku so žiadateľmi o azyl budú musieť mať primerané odborné skúsenosti,

 • zabezpečiť žiadateľom o azyl prístup k účinnému nápravnému prostriedku, a to v súlade so záväzkami členských štátov voči európskemu a medzinárodnému spoločenstvu. V návrhu sa jasne uvádza, že súdy alebo tribunály by mali preskúmať prvostupňové rozhodnutia z vecného a právneho hľadiska. Ustanovujú sa v ňom aj jasné pravidlá, pokiaľ ide o odkladný účinok odvolaní. Týmito zmenami a doplneniami sa zabezpečuje konzistentnosť s vyvíjajúcou sa judikatúrou v oblasti práva na obranu, zásady rovnosti prostriedkov a práva na účinnú súdnu ochranu.

  1 :

  Na rozhodnutia uvedené v tomto odseku týkajúce sa žiadostí podaných pred 1. decembrom 2007 sa smernica nevzťahuje.

  2 :

  Údaje týkajúce sa rozhodnutí vydaných v rámci odvolania však nie sú úplné, pretože tri členské štáty nedodali informácie za rok 2008 a údaje za rok 2009 od deviatich členských štátov neboli k dispozícii.


Side Bar