Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Bruxelles, 8 septembrie 2010

Proceduri de azil: Comisia identifică lacune în actualele standarde comune

Raportul Comisiei Europene pe tema aplicării Directivei privind standardele minime referitoare la procedurile de acordare și retragere a statului de refugiat arată că, în continuare, garanțiile procedurale variază în mod considerabil în UE. În plus, caracterul vag al standardelor stabilite de directivă și carențele punerii în aplicare la nivel național pot cauza erori administrative. La 21 octombrie 2009, Comisia a adoptat o propunere de reformare a directivei pentru remedierea acestor deficiențe.

„Există în continuare divergențe semnificative în rândul procedurilor naționale de azil și normele actuale nu reușesc să prevină erorile administrative: invit Parlamentul European și Consiliul să adopte modificările propuse de Comisie în 2009 în scopul remedierii acestei situații”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström. Comisarul a adăugat: „Comisia va continua să analizeze și să urmărească toate cazurile în care s-au identificat probleme de punere în aplicare, astfel încât să asigure aplicarea corectă a directivei, în special în ceea ce privește respectarea principiului nereturnării și a altor drepturi prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și să reducă sfera divergențelor.”

Directiva privind procedurile de azil a fost concepută în scopul stabilirii de standarde minime pentru proceduri echitabile și eficiente în acordarea și retragerea statutului de refugiat.

Raportul Comisiei privind punerea sa în aplicare evidențiază că obiectivul armonizării procedurilor de azil nu a fost îndeplinit pe deplin. Unele dintre dispozițiile facultative și clauzele derogatorii ale directivei au contribuit la multiplicarea practicilor divergente în UE; în consecință, garanțiile procedurale variază în mod considerabil de la un stat membru la altul. Acesta este, în special, cazul dispozițiilor privind procedurile accelerate, „țara de origine sigură”, „țara terță sigură”, interviurile personale, asistența juridică și accesul la o cale de atac efectivă.

De asemenea, au fost identificate mai multe cazuri de transpunere incompletă și/sau incorectă, precum și carențe în punerea în aplicare a directivei.

Ca urmare, procedurile pot genera erori administrative: o parte importantă a hotărârilor luate în cazuri individuale sunt modificate în urma exercitării unei căi de atac, întrucât acestea se bazează pe criterii care nu sunt suficient de clare și de precise.

Pe baza unei evaluări aprofundate a punerii în aplicare a Directivei privind procedurile, Comisia a adoptat, la 21 octombrie 2009, o propunere de reformare a acesteia pentru remedierea deficiențelor, raționalizarea și consolidarea procedurilor și îmbunătățirea atât a calității hotărârilor în primă instanță, cât și a eficacității globale a procedurii de azil în UE. Calitatea și eficacitatea procedurii de azil va fi principala temă a conferinței ministeriale care va avea loc la Bruxelles, în zilele de 13 și 14 septembrie. Actualul raport va fi servi, de asemenea, drept bază de discuție.

Context

În perioada 1 ianuarie 20081 - 31 decembrie 2009, au fost înregistrate 492 995 de cereri de azil de cele 26 de state membre care au obligații în temeiul Directivei privind procedurile de azil. În aceeași perioadă, aceste state membre au emis 444 165 de hotărâri în primă instanță și 125 785 de hotărâri în urma exercitării unei căi de atac2.

Termenul pentru transpunerea celor mai multe dispoziții ale directivei a fost 1 decembrie 2007, în timp ce articolul 15, care se referă la asistența juridică, trebuia să fie transpus până la 1 decembrie 2008.

După expirarea acestor termene, s-au inițiat proceduri de încălcare împotriva tuturor statelor membre care nu au comunicat integral măsurile de transpunere adoptate: Comisia a trimis 17 scrisori de somație și 5 avize motivate.

În prezent, toate statele membre au notificat măsurile complete de transpunere, cu excepția Irlandei. Comisia a luat decizia de a introduce împotriva Belgiei și Irlandei o acțiune la Curtea de Justiție în constatarea neîndeplinirii obligației de a comunica măsurile complete de transpunere (IP/10/808) și a inițiat proceduri de încălcare împotriva Greciei pentru punerea în aplicare incorectă a mai multor dispoziții ale directivei. Cu toate acestea, Belgia a notificat recent Comisia cu privire la ceea ce consideră a fi măsuri de transpunere integrală. În prezent, acestea sunt analizate pentru a stabili dacă, în urma adoptării lor, transpunerea devine completă în cazul Belgiei.

La 21 octombrie 2009, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Directivei privind procedurile de azil (IP/09/1552), în scopul:

  • instituirii unei proceduri unice prin asigurarea unei simplificări și raționalizări a procedurilor de azil, precum și a unei reduceri a sarcinilor administrative suportate de statele membre;

  • facilitării accesului la procedurile de examinare. Persoanele care doresc să depună o cerere de protecție internațională ar trebui să beneficieze de informații relevante și consiliere încă de la începutul prezenței lor pe teritoriul statului membru. Polițiștii de frontieră, agenții de poliție și alte autorități care intră primele în contact cu persoanele care solicită protecție vor avea o imagine mai clară a modului de tratare a acestora;

  • îmbunătățirii eficienței procesului de examinare a cererilor. Una dintre cele mai importante măsuri este introducerea unui termen-limită general de șase luni pentru finalizarea procedurilor în primă instanță. Propunerea prevede o perioadă de tranziție de trei ani pentru a permite statelor membre să se adapteze la acest termen-limită. De asemenea, propunerea simplifică și clarifică noțiuni și mecanisme procedurale, cum ar fi conceptul de „țară de origine sigură”, obligația solicitanților de azil de a coopera cu autoritățile naționale sau procedurile accelerate;

  • îmbunătățirii calității hotărârilor în materie de azil. Propunerea îmbunătățește garanțiile procedurale, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi victimele torturii sau minorii neînsoțiți. Personalul care lucrează cu solicitanții de azil va trebui să aibă competențe corespunzătoare;

  • asigurarea accesului solicitanților de azil la o cale de atac efectivă în conformitate cu obligațiile comunitare și internaționale ale statelor membre. Propunerea indică în mod clar că instanțele judecătorești ar trebui să analizeze hotărârile în primă instanță atât în ceea ce privește elementele de fapt, cât și cele de drept, și prevede reguli clare privind efectul suspensiv al căilor de atac. Aceste modificări asigură coerența sistemului cu evoluția jurisprudenței privind dreptul la apărare, principiul egalității armelor și dreptul la o protecție juridică efectivă.

1 :

Hotărârile incluse în acest alineat privind cereri introduse înainte de 1.12.2007 nu au făcut obiectul directivei.

2 :

Cu toate acestea, datele privind hotărârile atacate nu sunt complete, deoarece 3 state membre nu au furnizat date pentru 2008 și pentru 2009 lipsesc date din 9 state membre.


Side Bar