Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 8 d.

Komisija nurodo esamų bendrųjų prieglobsčio suteikimo tvarkos reikalavimų trūkumus

Europos Komisijos ataskaitoje dėl direktyvos, kuria nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos, taikymo pabrėžiama, kad procesinės garantijos ES valstybėse vis dar labai skiriasi. Be to, dėl direktyvoje nustatytų būtiniausių reikalavimų neapibrėžtumo ir jų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu trūkumų gali atsirasti administracinių klaidų. Siekdama pašalinti šiuos trūkumus, 2009 m. spalio 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą išdėstyti direktyvą nauja redakcija.

„Nacionalinės prieglobsčio suteikimo procedūros vis dar labai skiriasi, o dabartinės taisyklės negali apsaugoti nuo administracinių klaidų. Todėl raginu Europos Parlamentą ir Tarybą priimti 2009 m. Komisijos pasiūlytus pakeitimus, kad ši padėtis būtų ištaisyta, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström. – Komisija toliau nagrinės ir vertins visus nustatytų įgyvendinimo problemų atvejus, kad užtikrintų tinkamą direktyvos taikymą, ypač visapusišką negrąžinimo principo ir kitų ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių laikymąsi, ir kad būtų mažiau taikymo skirtumų.“

Prieglobsčio tvarkos direktyva buvo siekta nustatyti būtiniausius sąžiningos ir veiksmingos pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos reikalavimus.

Komisijos pateiktoje direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžiama, kad tikslas – nustatyti vienodą prieglobsčio suteikimo tvarką – nebuvo visiškai pasiektas. Dėl kai kurių direktyvos neprivalomų ir nukrypti leidžiančių nuostatų visoje ES taikoma tvarka labai skiriasi, todėl valstybių narių procesinės garantijos itin nevienodos. Pirmiausia tai pasakytina apie greitesnes procedūras, saugią kilmės šalį, saugią trečiąją šalį, asmeninius pokalbius, teisinę pagalbą ir teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę.

Taip pat nustatyta nevisiško ir (arba) neteisingo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę atvejų ir įgyvendinimo trūkumų.

Todėl atliekant procedūras kyla administracinių klaidų tikimybė – teikiama daug apeliacinių skundų, susijusių su individualiose bylose priimtais sprendimais, pagrįstais nepakankamais aiškiais ir tiksliais kriterijais.

Remdamasi išsamiu direktyvos įgyvendinimo vertinimu, 2009 m. spalio 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą išdėstyti direktyvą nauja redakcija, kad būtų pašalinti trūkumai, supaprastinta ir suvienodinta tvarka, pagerinta pirmosios instancijos sprendimų kokybė, o prieglobsčio suteikimo tvarka visoje ES taptų veiksmingesnė. Prieglobsčio suteikimo tvarkos kokybė ir veiksmingumas bus pagrindinė rugsėjo 13–14 d. Briuselyje vyksiančios Ministrų konferencijos tema. Diskusijų pagrindas bus ir ši ataskaita.

Pagrindiniai duomenys

Nuo 2008 m. sausio 1 d.1 iki 2009 m. gruodžio 31 d. 26-iose valstybėse narėse, kurioms privaloma Prieglobsčio tvarkos direktyva, užregistruoti 492 995 prieglobsčio prašymai. Per tą patį laikotarpį šios valstybės narės priėmė 444 165 pirmosios instancijos sprendimus ir 125 785 apeliacinius sprendimus2.

Didžioji dalis direktyvos į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2007 m. gruodžio 1 d., o 15 straipsnis dėl teisinės pagalbos – iki 2008 m. gruodžio 1 d.

Pasibaigus šiems terminams, visoms valstybėms narėms, tinkamai nepranešusioms apie perkėlimo priemones, pradėtos pažeidimo procedūros: Komisija išsiuntė 17 oficialių pranešimų ir 5 pagrįstas nuomones.

Šiuo metu visos valstybės narės, išskyrus Airiją, yra pranešusios apie taikomas perkėlimo priemones. Komisija priėmė sprendimą Belgijai ir Airijai pateikti ieškinį Teisingumo Teisme dėl nepranešimo apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones (IP/10/808) ir pradėti pažeidimo procedūrą prieš Graikiją dėl netinkamai įgyvendintų keleto direktyvos nuostatų. Tačiau Belgija neseniai pranešė Komisijai apie visas priemones, kurias ji laiko perkėlimo į nacionalinę teisę priemonėmis. Šiuo metu jos nagrinėjamos siekiant įsitikinti, ar Belgija visiškai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę.

2009 m. spalio 21 d. Komisija pateikė pasiūlymą pakeisti Prieglobsčio tvarkos direktyvą (IP/09/1552). Pasiūlymo tikslas:

 • numatyti vieną – supaprastintą ir racionalizuotą – prieglobsčio tvarką, taip pat sumažinti valstybių narių administracinę naštą;

 • palengvinti galimybę naudotis prašymų nagrinėjimo procedūromis. Tarptautinės apsaugos prašymus pateikti norintiems asmenims turėtų būti suteikiama galimybė gauti atitinkamą informaciją ir patarimų jau pradiniu jų buvimo teritorijoje etapu. Su apsaugos siekiančiais asmenimis pirmiesiems susiduriantiems sienos apsaugos tarnybų pareigūnams, policijai ir kitoms institucijoms bus aiškiau, kaip su jais elgtis;

 • padaryti prašymų nagrinėjimą veiksmingesnį. Viena svarbių priemonių – nustatytas bendras šešių mėnesių laikotarpis pirmosios instancijos procedūroms baigti. Pasiūlyme numatytas trejų metų pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės galėtų prisitaikyti prie šio termino. Pasiūlymu taip pat supaprastinamos ir išaiškinamos procedūrinės sąvokos ir priemonės, kaip antai sąvoka „saugi kilmės šalis“, prieglobsčio prašytojų pareiga bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir paspartinta tvarka;

 • pagerinti sprendimų dėl prieglobsčio kokybę. Pasiūlymu padidinamos procedūrinės garantijos – pirmiausia pažeidžiamų asmenų, pavyzdžiui, kankinimo aukų ir nelydimų vaikų. Prieglobsčio prašymus tvarkantys darbuotojai turės įgyti reikiamų specialiųjų žinių;

 • užtikrinti prieglobsčio prašytojų galimybę naudotis veiksminga teisės gynimo priemone pagal valstybių narių Bendrijos lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus. Pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad teismai turėtų atlikti ir faktinę, ir teisinę pirmosios instancijos sprendimų peržiūrą, taip pat išdėstomos aiškios apeliacijų stabdomojo poveikio taisyklės. Pakeitimais užtikrintas suderinamumas su plėtojama teismų praktika, susijusia su teise į gynybą, šalių lygiateisiškumo principu ir teise į veiksmingą teismų teikiamą apsaugą.

  1 :

  Į šią pastraipą įtrauktiems iki 2007 m. gruodžio 1 d. priimtiems sprendimams dėl vėlesnių prašymų Direktyva netaikoma.

  2 :

  Duomenys apie apeliacinius sprendimus yra neišsamūs, nes 3 valstybės narės nepateikė 2008 m. duomenų, o 9 valstybės narės – 2009 m. duomenų. 


Side Bar