Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Bryssel 8. syyskuuta 2010

Komissio puuttuu heikkouksiin turvapaikkamenettelyissä

Euroopan komissio on laatinut raportin pakolaisaseman myöntämisessä ja peruuttamisessa sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan direktiivin soveltamisesta. Raportin mukaan menettelylliset takeet vaihtelevat edelleen huomattavasti eri puolilla EU:ta. Myös direktiivissä vahvistettujen vaatimusten epämääräisyys ja kansallisen täytäntöönpanon puutteet saattavat johtaa hallinnollisiin virheisiin. Komissio antoi 21. lokakuuta 2009 ehdotuksen direktiivin uudelleenlaatimisesta näiden puutteiden korjaamiseksi.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan nykyiset säännöt eivät riitä estämään hallinnollisia virheitä, ja hän kehottaa Euroopan parlamenttia hyväksymään komission vuonna 2009 ehdottamat muutokset tilanteen parantamiseksi. Malmström toteaa, että komissio tutkii edelleen kaikki tapaukset, joissa on havaittu täytäntöönpano-ongelmia, ja puuttuu niihin. Erityisesti ongelmia on palauttamiskiellon periaatteen ja muiden Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien noudattamisessa. Komission tavoitteena on direktiivin oikea soveltaminen ja erojen pienentäminen.

Turvapaikkamenettelydirektiivin tarkoituksena oli asettaa vähimmäisvaatimukset tasapuolisten ja tehokkaiden menettelyjen aikaansaamiseksi pakolaisaseman myöntämisessä ja peruuttamisessa.

Komission täytäntöönpanoraportti osoittaa, ettei yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä ole täysin onnistuttu luomaan. Eräät direktiivin valinnaisista säännöksistä ja poikkeuslausekkeista ovat aiheuttaneet sen, että järjestelyt eri puolilla EU:ta ovat eriytyneet. Tämän vuoksi myös menettelylliset takeet vaihtelevat merkittävästi eri jäsenvaltioissa. Erityisesti tämä koskee säännöksiä, joilla säännellään nopeutettuja menettelyjä, turvallisen lähtömaan ja turvallisen kolmannen maan käsitteitä, henkilökohtaisia haastatteluja, oikeusapua ja mahdollisuutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Myös direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa on havaittu puutteellisuuksia ja virheitä.

Tämän seurauksena menettelyihin voi liittyä hallinnollisia virheitä: yksittäisissä tapauksissa tehdyistä päätöksistä huomattava osa kumotaan myöhemmin muutoksenhaussa, koska niiden perusteet ovat epäselviä tai epätarkkoja.

Komissio teki 21. lokakuuta 2009 turvapaikkamenettelydirektiivin täytäntööpanon kattavan arvioinnin perusteella ehdotuksen, jonka mukaan direktiivi olisi laadittava uudelleen. Näin sen puutteet voitaisiin korjata, menettelyjä voitaisiin sujuvoittaa ja vahvistaa ja ensimmäisen asteen päätösten laatua ja turvapaikkamenettelyn yleistä tehokkuutta voitaisiin parantaa kaikkialla EU:ssa. Menettelyn laatu ja tehokkuus ovat Brysselissä 13. ja 14. syyskuuta 2010 pidettävän ministerikokouksen pääaiheena. Uusi raportti toimii keskustelujen pohjana.

Tausta

Niissä 26 jäsenvaltiossa, joita turvapaikkamenettelydirektiivi sitoo, rekisteröitiin 1. tammikuuta 20081 ja 31. joulukuuta 2009 välisenä aikana 492 995 turvapaikkahakemusta. Kyseisissä jäsenvaltioissa tehtiin samana aikana 444 165 ensimmäisen asteen päätöstä ja 125 785 päätöstä muutoksenhausta2.

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 1. joulukuuta 2007, ja oikeusapua koskevan 15 artiklan vastaava määräaika oli 1. joulukuuta 2008.

Määräaikojen umpeuduttua aloitettiin rikkomusmenettely niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet ilmoittaneet kansallisista täytäntöönpanotoimistaan. Komissio toimitti aiheesta 17 virallista ilmoitusta ja viisi perusteltua lausuntoa.

Tähän mennessä kaikki jäsenvaltiot Irlantia lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet täytäntöönpanotoimensa. Komissio oli jo päättänyt viedä Belgian ja Irlannin Euroopan unionin tuomioistuimeen (IP/10/808) täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisen vuoksi sekä aloittanut rikkomismenettelyn Kreikkaa vastaan, sillä se ei ole pannut asianmukaisella tavalla täytäntöön useita direktiivin säännöksiä. Muutamia päiviä sitten Belgia kuitenkin toimitti komissiolle täysimääräisiksi katsomansa täytäntöönpanotoimet. Niitä tarkastellaan parhaillaan sen toteamiseksi, voidaanko Belgian nyt katsoa saattaneen direktiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio ehdotti 21. lokakuuta 2009 turvapaikkamenettelyn muuttamista (IP/09/1552). Muuttamisen tavoitteita ovat seuraavat:

  • otetaan käyttöön yhdistetty menettely yksinkertaistamalla ja järkeistämällä turvapaikkamenettelyjä sekä keventämällä jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta,

  • helpotetaan pääsyä tutkintamenettelyjen piiriin. Niille, jotka haluavat hakea kansainvälistä suojelua, pitäisi olla tarjolla tietoa ja neuvontaa jo siinä vaiheessa, kun he ovat vasta tulleet EU:n alueelle. Rajavartijat, poliisi ja muut viranomaiset, jotka ensimmäisinä joutuvat kosketuksiin suojelua hakevien kanssa, saavat direktiivin ansiosta paremman käsityksen siitä, miten näissä tilanteissa on toimittava,

  • tehostetaan hakemusten tutkintamenettelyjä. Yksi keskeisistä toimenpiteistä on yleinen kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa ensimmäiseen päätökseen liittyvät menettelyt on saatava päätökseen. Ehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan määräajan käyttöönottoa varten kolmen vuoden siirtymäaika. Ehdotuksella myös yksinkertaistetaan ja selkeytetään menettelyyn liittyviä käsitteitä ja menettelytapoja, esimerkiksi ’turvallisen kolmannen maan’ käsitettä ja turvapaikanhakijoiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa sekä nopeutettuja menettelyjä,

  • parannetaan turvapaikkapäätösten laatua. Ehdotuksella tehostetaan menettelyyn liittyviä takeita, jotka koskevat erityisesti henkilöitä, joilla on erityistarpeita, kuten kidutuksen uhreja tai vailla huoltajaa olevia alaikäisiä. Turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevillä henkilöillä on oltava tehtävien edellyttämä asiantuntemus,

  • helpotetaan turvapaikanhakijoiden oikeussuojan toteutumista niiden sitoumusten mukaisesti, joita jäsenvaltioille on asetettu sekä kansainvälisessä oikeudessa että unionin oikeudessa. Ehdotuksessa todetaan selkeästi, että tuomioistuinten on voitava tarkastella ensimmäisiä päätöksiä uudelleen sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen perusteella, ja annetaan selkeät säännöt muutoksenhaun lykkäävästä vaikutuksesta. Muutosten avulla varmistetaan, että säädöksessä otetaan huomioon puolustautumisoikeutta, osapuolten tasavertaisuutta ja oikeusturvaa koskevan oikeuskäytännön kehitys.

1 :

Ennen 1.12.2007 tehdyt päätökset eivät kuuluneet direktiivin piiriin.

2 :

Muutoksenhakua koskevat tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, sillä kolme jäsenvaltiota jätti toimittamatta tiedot vuodelta 2008 ja yhdeksän jäsenvaltiota vuodelta 2009.


Side Bar