Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Brüssel, 8. september 2010

Komisjon osutab varjupaigamenetluste ühiste nõuete rakendamisel esinevatele puudustele

Euroopa Komisjon on koostanud pagulasseisundi andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete direktiivi täitmise kohta aruande, millest nähtub, et menetluslikud tagatised on liikmesriigiti endiselt väga erinevad. Kuna direktiivis sätestatud nõuded ei ole kuigi selged ja lisaks on nende rakendamiseks liikmesriikides kehtestatud kord puudulik, võib nende menetluste järgimisel esineda haldusvigu. Seetõttu võttis komisjon 21. oktoobril 2009 vastu ettepaneku direktiiv uuesti sõnastada, et ilmnenud puudused kõrvaldada.

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström märkis, et erinevused liikmesriikide varjupaigamenetluste vahel on endiselt suured. Ta esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule üleskutse olukorda parandada ja võtta vastu muudatusettepanekud, mille komisjon esitas 2009. aastal. Ta lisas: Komisjon jätkab direktiivi rakendamisega seotud probleemide uurimist ning tegeleb kõikide probleemsete juhtumitega, et tagada direktiivi ja eriti selles sätestatud tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte ja muude Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õiguste järgimine ning vähendada liikmesriikidevaheliste erinevuste tekkimise võimalust.”

Varjupaigamenetluste direktiiviga kehtestati liikmesriikides pagulasseisundi andmise ja äravõtmise menetlusele esitatavad miinimumnõuded, et see menetlus oleks õiglane ja tulemuslik.

Komisjoni aruanne näitab, et varjupaigamenetluses võrdsete tingimuste loomise eesmärki ei ole täielikult saavutatud. Mõned direktiivi valikulised sätted ja erandid on aidanud kaasa lahknevate kordade levikule ELis, mistõttu menetluslikud tagatised on liikmesriigiti väga erinevad. Eelkõige kehtib see sätete kohta, mis käsitlevad kiirendatud menetlusi, turvalist päritoluriiki, turvalist kolmandat riiki, vestlusi, õigusabi ja juurdepääsu tõhusale õiguskaitsevahendile.

Mitmes riigis on direktiiv üle võetud ebatäielikult või vääralt ning puudusi esineb ka selle rakendamisel.

Seetõttu võib menetlustes tekkida haldusvigu, millest annab tunnistust asjaolu, et apellatsioonimenetluses on tühistatud oluline osa üksikjuhtumite kohta tehtud otsustest, kuna need põhinesid ebaselgetel ja -täpsetel kriteeriumidel.

Olles varjupaigamenetluste direktiivi rakendamist põhjalikult analüüsinud, võttis komisjon 21. oktoobril 2009 vastu ettepaneku see uuesti sõnastada, et kõrvaldada ilmnenud puudused, ühtlustada ja tugevdada menetlusi, parandada ELis esimese astme otsuste kvaliteeti ning kogu menetlust tõhustada. 13.–14. septembril toimub Brüsselis eeskätt varjupaigamenetluse kvaliteedi parandamisele ja tõhususe suurendamisele pühendatud konverents, millel peetava arutelu aluseks on käesolev aruanne.

Taust

Ajavahemikul 1. jaanuarist 20081 kuni 31. detsembrini 2009 esitati direktiivi kohaldavas 26 liikmesriigis 492 995 varjupaigataotlust. Samal ajavahemikul tehti neis liikmesriikides 444 165 esimese astme otsust ja 125 785 apellatsiooniotsust2.

Enamik direktiivi sätteid tuli üle võtta 1. detsembriks 2007, õigusabi käsitlev artikkel 15 aga 1. detsembriks 2008.

Pärast nimetatud tähtpäevade möödumist algatati rikkumismenetlused kõikide liikmesriikide suhtes, kes ei teatanud täielikult oma ülevõtmismeetmetest. Komisjon saatis kokku 17 märgukirja ja esitas 5 põhjendatud arvamust.

Praeguseks on täielikest ülevõtmismeetmetest teatanud kõik liikmesriigid peale Iirimaa. Kuna Belgia ja Iirimaa ei olnud täielikest ülevõtmismeetmetest teatanud, oli komisjon otsustanud esitada nende vastu hagi Euroopa Kohtule (vt pressiteade IP/10/808) ning algatas rikkumismenetluse Kreeka suhtes, kes on jätnud mitu direktiivi sätet nõuetekohaselt rakendamata. Mõne päeva eest aga teatas Belgia, et kavatseb vastu võtta õigusaktid kõikide meetmete ülevõtmiseks ja tegeleb praegu nende läbivaatamisega, et veenduda nende täielikkuses.

21. oktoobril 2009 esitas komisjon ettepaneku muuta varjupaigamenetluse direktiivi (vt pressiteade IP/09/1552) eesmärgiga:

  • võtta kasutusele üksainus varjupaigamenetlus, et lihtsustada ja muuta otstarbekamaks varjupaigataotluste läbivaatamise kord ning vähendada liikmesriikide halduskoormust;

  • hõlbustada juurdepääsu taotluse läbivaatamise menetlusele. Isikutele, kes soovivad riiki sisenedes või kohe pärast seda esitada rahvusvahelise kaitse taotluse, tuleks anda sellega seotud teavet ja nõu. Piirivalvel, politseil ja teistel kaitset taotleva isikuga kõigepealt kokkupuutuvatel ametiasutustel on selgem ülevaade, kuidas selliste isikutega toimida;

  • tõhustada taotluste läbivaatamist. Ühe olulise meetmena kehtestatakse esimese astme menetluste lõpuleviimiseks kuuekuune tähtaeg. Kavandatud muudatustega nähakse liikmesriikidele nimetatud tähtajaga kohanemiseks ette kolmeaastane üleminekuperiood. Muudatustega lihtsustatakse ja selgitatakse menetlusega seotud mõisteid ja vahendeid, näiteks „turvalise päritoluriigi” mõistet, varjupaigataotlejate kohustust liikmesriikide ametiasutustega koostööd teha või kiirendatud menetlusi;

  • parandada varjupaigaotsuste kvaliteeti. Kavandatud muudatustega täiustatakse menetlustagatisi, eelkõige haavatavatele isikutele, nagu piinamisohvrid või saatjata lapsed. Varjupaigataotlejatega tegelevatel töötajatel peavad olema selleks vajalikud oskused;

  • kindlustada varjupaigataotlejate juurdepääs tõhusale õiguskaitsevahendile kooskõlas liikmesriikide ühenduse ja rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega. Muudatusettepanekus on üheselt väljendatud, et kohtud peaksid esimese astme otsuste tegemisel tuginema nii faktilistele kui ka õiguslikele asjaoludele, ning nähtud ette konkreetsed eeskirjad edasikaebuste peatava toime kohta. Muudatustega tagatakse kooskõla sellise kohtupraktika arenguga, mis on seotud kaitseõigusega, pooltele ühesuguste tingimuste tagamise põhimõttega ja tõhusa kohtuliku kaitse õigusega.

1 :

Direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu käesolevas lõigus nimetatud otsused enne 1. detsembrit 2007 esitatud taotluste kohta.

2 :

Apellatsiooniotsuste andmed ei ole siiski täielikud, sest 2008. aasta andmeid ei ole esitanud kolm ja 2009. aasta andmeid üheksa liikmesriiki.


Side Bar