Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Bruxelles, den 8. september 2010

Asylprocedurer: Kommissionen påpeger mangler i de gældende fælles standarder

Det fremgår af Europa-Kommissionens beretning om anvendelsen af direktivet om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus, at der stadig er stor forskel på de proceduremæssige garantier i EU. Direktivets lidt vage standarder og den mangelfulde implementering på nationalt plan kan endvidere føre til administrative fejl. Kommissionen vedtog den 21. oktober 2009 et forslag om at omarbejde direktivet for at afhjælpe disse mangler.

"Der er stadig betydelige forskelle på de nationale asylprocedurer, og de nuværende regler forhindrer ikke i tilstrækkelig grad administrative fejl. Jeg vil gerne opfordre Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage de ændringer, som Kommissionen foreslog i 2009 for at afhjælpe problemerne", sagde Cecilia Malmström, som er kommissær for Indre anliggender. Hun tilføjede: "Kommissionen vil fortsat undersøge og gå videre med alle sager, hvor der er konstateret problemer, for at sikre, at direktivet anvendes korrekt, navnlig med hensyn til respekten for non refoulement-princippet og andre rettigheder i EU's charter om grundlæggende rettigheder, samt for at udligne eventuelle forskelle."

Formålet med asylproceduredirektivet var at fastlægge minimumsstandarder for retfærdige og effektive procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus.

Kommissionens beretning om direktivets gennemførelse viser, at målet om at skabe ensartede vilkår med hensyn til asylprocedurer ikke fuldt ud er nået. Nogle af direktivets fakultative bestemmelser og undtagelser har bidraget til at udbrede brugen af forskellige ordninger i EU, og der er derfor stor forskel på medlemsstaternes proceduremæssige garantier. Det gælder især med hensyn til bestemmelserne om fremskyndede procedurer, "sikkert oprindelsesland", "sikkert tredjeland", personlige samtaler, juridisk bistand og adgang til effektive retsmidler.

Der er også konstateret en række tilfælde af ufuldstændig og/eller ukorrekt gennemførelse og mangler i direktivets gennemførelse.

Det kan føre til administrative fejl i procedurerne. En væsentlig andel af de afgørelser, som træffes i konkrete sager, omstødes ved appel, fordi de bygger på kriterier, som ikke er tilstrækkeligt klare og præcise.

Efter en nøje evaluering af asylproceduredirektivets gennemførelse vedtog Kommissionen den 21. oktober 2009 et forslag om at omarbejde direktivet for at udbedre manglerne, strømline og konsolidere procedurerne samt højne kvaliteten af førsteinstansafgørelserne og generelt gøre asylprocessen mere effektiv i EU. En god og effektiv asylproces vil være hovedtemaet på ministerkonferencen i Bruxelles den 13.-14. september. Beretningen vil også danne grundlag for drøftelserne.

Baggrund

Mellem den 1. januar 20081 og den 31. december 2009 registrerede de 26 medlemsstater, som er bundet af direktivet, 492 995 asylansøgninger. I samme periode blev der i de samme medlemsstater truffet 444 165 førsteinstansafgørelser og 125 785 appelafgørelser2.

Fristen for at gennemføre størstedelen af direktivet var den 1. december 2007, mens artikel 15, som vedrører juridisk bistand, skulle gennemføres senest den 1. december 2008.

Efter udløbet af disse frister blev der indledt traktatbrudssager mod alle de medlemsstater, der ikke fuldt ud havde givet meddelelse om deres gennemførelsesforanstaltninger: Kommissionen sendte 17 åbningsskrivelser og 5 begrundede udtalelser.

På nuværende tidspunkt har alle medlemsstater meddelt deres gennemførelsesforanstaltninger med undtagelse af Irland. Kommissionen havde besluttet at indbringe Belgien og Irland for Domstolen (IP/10/808) for ikke at have meddelt alle gennemførelsesforanstaltninger og har indledt en traktatbrudssag mod Grækenland på grund af en ufuldstændig gennemførelse af adskillige af direktivets bestemmelser. I mellemtiden har Belgien meddelt Kommissionen, hvad det anser for at være fuldstændige gennemførelsesforanstaltninger, og man er nu ved at gennemgå disse for at tage stilling til, om Belgiens gennemførelse kan anses for at være afsluttet.

Den 21. oktober 2009 fremlagde Kommissionen et forslag om ændring af asylproceduredirektivet (IP/09/1552) med henblik på at:

  • etablere en fælles procedure ved at sikre en forenkling af asylprocedurerne og mindske medlemsstaternes administrative byrde

  • fremme adgangen til behandlingsprocedurer. Der bør være oplysninger og rådgivning til rådighed for personer, som ønsker at indgive en ansøgning om international beskyttelse, på et tidligt tidspunkt i deres ophold. Grænsevagter, politi og andre myndigheder, som er de første, der får kontakt med personer, der søger beskyttelse, skal have et klarere billede af, hvordan de skal forholde sig

  • behandlingen af ansøgninger bør være mere effektiv. En af de vigtigste foranstaltninger er indførelsen en generel frist på seks måneder til at afslutte procedurerne i første instans. Forslaget giver medlemsstaterne en overgangsperiode på tre år til at tilpasse sig til den nye frist. Det forenkler og præciserer også de proceduremæssige begreber og ordninger, såsom begrebet "sikkert oprindelsesland", asylansøgeres pligt til at samarbejde med nationale myndigheder og den fremskyndede procedure

  • bedre asylafgørelser. Forslaget øger de proceduremæssige garantier, navnlig for sårbare personer såsom ofre for tortur og uledsagede børn. Det personale, som behandler asylansøgninger, skal have den fornødne ekspertise

  • sikring af asylansøgeres adgang til effektive retsmidler i overensstemmelse med medlemsstaternes internationale forpligtelser og EU-forpligtelser. Det fremgår tydeligt af forslaget, at en domstol bør gennemgå både faktiske og retlige omstændigheder i førsteinstansafgørelser, og der fastlægges klare regler vedrørende appellers opsættende virkning. Ændringerne sikrer overensstemmelse med retspraksis hvad angår retten til forsvar, princippet om ligebehandling og retten til effektiv retsbeskyttelse.

1 :

Afgørelser medtaget i dette afsnit om ansøgninger, som blev indgivet før den 1.12.2007, var ikke omfattet af direktivet.

2 :

Oplysningerne om appelafgørelser er dog ikke fuldstændige, eftersom tre medlemsstater ikke indsendte oplysninger for 2008, og der manglede oplysninger om ni medlemsstater for 2009.


Side Bar