Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1100

Брюксел, 8 септември 2010 г.

Процедури за предоставяне на убежище: Комисията установи недостатъци в съществуващите общи норми

В доклада на Европейската комисия за прилагането на Директивата относно минимални норми за процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец се посочва, че процедурните гаранции все още се различават значително в ЕС. Освен това общият характер на нормите, създадени с директивата, и пропуските при прилагането в държавите-членки, могат да доведат до административни грешки. На 21 октомври 2009 г. Комисията прие предложение за преработка на директивата с цел отстраняване на недостатъците.

„Все още са налице значителни разлики между отделните национални процедури за предоставяне на убежище, а настоящите правила не са достатъчни за избягването на административни грешки. Приканвам Европейския парламент и Съвета да приемат измененията, които Комисията предложи през 2009 г. с цел подобряване на положението, заяви Европейският комисар за вътрешните работи Сесилия Малмстрьом. Комисарят добави: „Комисията ще продължи да проверява и проследява всички случаи, за които са установени проблеми при изпълнението, за да се гарантира правилното прилагане на директивата, по-специално по отношение на зачитането на принципа на неотблъскване и на другите права, залегнали в Хартата за основните права на ЕС, както и за намаляване на разликите.“

Директивата относно процедурата за предоставяне на убежище беше изготвена с цел установяване на минимални норми за справедливи и ефективни процедури за предоставяне и отнемане на статут на бежанец.

В доклада на Комисията относно нейното прилагане се подчертава, че целта за създаване на равнопоставеност по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, не е изцяло постигната. Някои от незадължителните разпоредби и клаузи за дерогация на директивата допринесоха за разпространението на различаващи се практики на територията на ЕС, което от своя страна води до значителни различия между отделните държави-членки по отношение на процедурните гаранции.Именно такъв е случаят с разпоредбите за ускорени процедури, „сигурна страна на произход“, „сигурна трета страна“, лични интервюта, правна помощ и достъп до ефективна защита.

Бяха установени определен брой случаи на непълно и/или неправилно транспониране и пропуски при прилагането на директивата.

Вследствие на това процедурите могат да доведат до административни грешки: значителен дял от решенията, взети по индивидуални случаи са отменени след обжалване, тъй като те се основават на критерии, които не са достатъчно ясни и прецизни.

Въз основа на задълбочена оценка на прилагането на директивата относно процедурите за предоставяне на убежище на 21 октомври 2009 г. Комисията прие предложение за преработка на директивата с цел отстраняване на недостатъците, рационализиране и консолидиране на процедурите и подобряване както на качеството на решенията, взети на първа инстанция, така и общата ефективност на процеса на предоставяне на убежище в целия ЕС. Качеството и ефективността на процеса на предоставяне на убежище ще бъдат основна тема на министерската конференция, която ще се състои на 13—14 септември в Брюксел. Настоящият доклад ще послужи също така като основа за дискусиите.

История на досието

Между 1 януари 2008 г.{1>1<1} и 31 декември 2009 г. броят на молбите за предоставяне на убежище, регистрирани в 26 държави-членки, обвързани от Директивата относно процедури за предоставяне на убежище, беше 492 995. През същия период тези държави-членки взеха 444 165 решения на първа инстанция и 125 785 решения по обжалвания{1>2<1}.

Срокът за транспониране на по-голяма част от директивата беше 1 декември 2007 г., докато член 15, който засяга правната помощ, трябваше да бъде транспониран до 1 декември 2008 г.

След изтичането на тези срокове, започнаха процедури за нарушение срещу всички държави-членки, които не са изпратили цялостна информация относно предприетите от тях мерки за транспониране: Комисията изпрати 17 официални уведомителни писма и 5 обосновани становища.

Понастоящем всички държави-членки са уведомили относно мерките за цялостно транспониране, с изключение на Ирландия. Комисията взе решение да отнесе случаите на Белгия и Ирландия пред Съда на ЕС за това, че не са уведомили за мерките за цялостно транспониране (IP/10/808) и започна процедура за нарушение срещу Гърция във връзка с неправилното прилагане на няколко разпоредби от директивата. Наскоро обаче Белгия уведоми Комисията за мерки, които според нея представляват цялостно транспониране. Понастоящем е в ход тяхното разглеждане, за да се установи дали тези мерки водят до пълно транспониране на директивата в Белгия.

На 21 октомври 2009 г. Комисията представи предложение за изменение на Директивата относно процедури за предоставяне на убежище (IP/09/1552), което има за цел:

  • да създаде единна процедура, като опрости и рационализира процедурите за предоставяне на убежище и намали административната тежест за държавите-членки;

  • да улесни достъпа до процедурите по разглеждане. Още в самото начало на престоя си на съответната територия на лицата, желаещи да подадат молба за международна закрила, трябва да се предостави съответната информация и съвети. Граничните служители, полицията и другите органи, които първи влизат в контакт с лицата, търсещи закрила, ще имат по-ясна представа как да процедират с тях;

  • да повиши ефективността на процеса на разглеждане на молбите. Сред важните мерки е въвеждането на общ краен срок от шест месеца за приключване на процедурите на първа инстанция.В предложението се предвижда преходен период от три години, през който държавите-членки ще могат да адаптират процедурите си към този краен срок. С предложението също така се опростяват и изясняват процедурни понятия и механизми, като например понятието „сигурна страна на произход“, задължението на търсещите убежище да сътрудничат на националните власти или ускорените процедури.

  • да подобри качеството на решенията за предоставяне на убежище. С предложението се разширяват процедурните гаранции, по-конкретно за уязвими лица като жертви на изтезания или непридружени деца.Служителите, които се занимават с кандидатите за убежище, трябва да имат съответните познания и опит.

  • да гарантира достъп на кандидатите за убежище до ефективни средства на защита в съответствие с общностните и международните задължения на държавите-членки. В предложението ясно се постановява, че съдилищата трябва да преразгледат от фактическа и правна страна на взетите на първа инстанция решения, и се предвиждат ясни правила за суспензивния ефект от обжалванията. Измененията гарантират съответствие с развиващата се съдебна практика относно правото на защита, принципа за равнопоставеност на страните и правото на ефективна съдебна закрила.

1 :

Решенията, включени в този параграф относно молби, внесени преди 1.12.2007 г., не попадат в обхвата на директивата.

2 :

Данните за решенията по обжалвания обаче не са пълни, тъй като 3 държави-членки не предоставиха данни за 2008 г., а за 2009 г. липсват данни за 9 държави-членки.


Side Bar