Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg den 7 september 2010

Europeiska kommissionen utvärderar hur medlemsstaterna utnyttjar EU-medel för integrering av romer

Europeiska kommissionen inrättade idag en arbetsgrupp för frågor som rör romer för att utvärdera hur medlemsstaterna utnyttjar EU-medel. Förslaget var en del av en rapport om romernas situation i Frankrike och i Europa av vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisefrågor, László Andor, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Arbetsgruppen kommer att analysera hur medlemsstaterna följer upp kommissionens meddelande av den 7 april (IP/10/407, MEMO/10/121) som innehöll uppmaningen att konkreta program skulle inrättas för att underlätta integrering av romerna. Arbetsgruppen kommer att utvärdera hur medlemsstaterna utnyttjar EU-medel för integrering av romerna och kartlägga vilka möjligheter som finns att förbättra medlens effektivitet. Arbetsgruppens resultat kommer att vidarebefordras till kommissionärskollegiet i slutet av året. Kommissionen kommer att med jämna mellanrum informera Europaparlamentet och rådet om de resultat som arbetsgruppen kommit fram till.

Europeiska kommissionen, som sammanträder idag i Strasbourg, godkände rapportens åtgärder, efter att ha diskuterat romernas situation. Förutom att inrätta arbetsgruppen uppmanade kommissionen det Europeiska rådets belgiska ordförandeskap att så snart som möjligt anordna ett gemensamt möte för ministrarna med ansvar för rättvisa och socialpolitik i syfte att fastställa hur en mer målinriktad användning av nationell och kompletterande EU-finansiering kan främja romernas sociala och ekonomiska integrering. Detta rådsmöte bör följas upp av årliga möten på ministernivå. Kommissionen kommer också att anordna regelbundna möten för högre offentliganställda tjänstemän så att en översyn av romernas integrering i alla EU:s medlemsstater kan göras.

Kommissionen uppmanade framtida ordföranden i rådet att ta itu med de prioriteringar som anges i färdplanen som man enades om inom ramen för EU-plattformen för integrering av romerna i juni 2010. Dialogen med representanter för den romska befolkningsgruppen bör stärkas.

Slutligen kommer kommissionen att fortsätta att övervaka alla medlemsstaters åtgärder gentemot romer vad beträffar EU:s lagar om fri rörlighet, icke-diskriminering och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Bakgrund

EU-institutionerna har ställt betydande medel till förfogande inom ramen för EU:s fonder för att stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder för integrering av romerna.

  • Av de 27 medlemsstaterna har 12 medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Spanien, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien) infört stödprogram som är inriktade på romer (bland andra utsatta grupper) med en total budget på 17,5 miljarder euro (inklusive 13,3 miljarder euro från Europeiska socialfonden). Detta motsvarar 27 % av den totala budget som Europeiska socialfonden tilldelat dem.

  • Sedan kommissionen i maj 2010 lagt fram ett förslag om att ändra en förordning, kan medlemsstaterna nu använda Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bistå utsatta grupper, t.ex. romer, med boende.

De tre kommissionärernas rapport presenterades efter att ett möte med franska och rumänska myndigheter om den romska befolkningsgruppens situation i Frankrike hållits den 31 augusti. Ett uppföljningsmöte på teknisk nivå hölls med franska myndigheter den 3 september för att klargöra frågor om fri rörlighet. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen både i Frankrike och i alla andra medlemsstater. Den är redo att agera som medlare mellan medlemsstater och att övervaka och utvärdera de framsteg som görs vad gäller integreringen av romer.

Ytterligare information

Romer i EU: Frågor och svar – MEMO/10/383

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar