Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

V Štrasburgu 7. septembra 2010

Európska komisia posudzuje, ako členské štáty využívajú finančné prostriedky Európskej únie na integráciu rómskeho obyvateľstva

Európska komisia dnes ustanovila pracovnú skupinu pre problematiku rómskeho obyvateľstva, ktorej úlohou je posúdiť, ako členské štáty využívajú finančné prostriedky Európskej únie. Návrh na zriadenie tejto pracovnej skupiny bol súčasťou správy o situácii rómskeho obyvateľstva vo Francúzsku i v celej Európe, ktorú spoločne predložili Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, a Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti. Pracovná skupina bude analyzovať, aké následné opatrenia prijímajú členské štáty nadväzne na oznámenie Komisie zo 7. apríla (IP/10/407; MEMO/10/121), ktorého súčasťou bola výzva na prijatie konkrétnych programov zameraných na pomoc integrácii rómskeho obyvateľstva. Pracovná skupina posúdi, ako členské štáty využívajú finančné prostriedky EÚ na integráciu rómskeho obyvateľstva a určí spôsoby zlepšenia účinnosti využívania týchto prostriedkov. Prvé zistenia, ku ktorým pracovná skupina dospeje, budú predložené kolégiu Komisie do konca tohto roku. Komisia bude Európsky parlament aj Radu o zisteniach pracovnej skupiny pravidelne informovať.

Európska Komisia, ktorá sa dnes poobede zišla v Štrasburgu, po diskusii o situácii rómskeho obyvateľstva schválila jednotlivé opatrenia uvedené v správe. Komisia okrem zriadenia pracovnej skupiny vyzvala belgické predsedníctvo Európskej rady, aby čo najskôr usporiadalo spoločné zasadnutie ministrov spravodlivosti a sociálnych vecí, na ktorom by sa stanovilo cielenejšie využívanie vnútroštátnych finančných prostriedkov a doplnkových finančných prostriedkov EÚ na podporu sociálnej a ekonomickej integrácie rómskeho obyvateľstva. Po tomto zasadnutí Rady by mali nasledovať ročné schôdzky na úrovni ministrov. Komisia bude usporadúvať aj pravidelné stretnutia vysoko postavených štátnych zamestnancov, na ktorých sa bude hodnotiť pokrok dosiahnutý v oblasti integrácie Rómov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Komisia vyzvala budúce predsedníctva Rady, aby riešili prioritné otázky stanovené v pláne, ktorý bol dohodnutý koncom júna 2010 v rámci európskej platformy o začlenení Rómov (European Platform on Roma inclusion). Dialóg s predstaviteľmi komunity Rómov by sa mal v tejto súvislosti zintenzívniť.

A napokon, Komisia bude aj naďalej monitorovať opatrenia, ktoré všetky členské štáty prijali so zreteľom na Rómov a ktoré sa týkajú právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe osôb, nediskriminácii a Charty základných práv Európskej únie.

Kontext

Inštitúcie EÚ poskytli značné finančné prostriedky z fondov EÚ na podporu a doplnenie opatrení členských štátov na prospech integrácie Rómov:

  • Z 27 členských štátov EÚ spolu 12 krajín (Bulharsko, Česká republika, Španielsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko) realizuje podporné programy zamerané na Rómov (popri ostatných zraniteľných skupinách) s celkovým rozpočtom 17,5 miliárd EUR (vrátane 13,3 miliardy EUR z Európskeho sociálneho fondu). Táto suma predstavuje 27 % z celkového rozpočtu týchto štátov pochádzajúceho z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

  • Od mája 2010, po predložení návrhu Komisie na zmenu nariadenia, môžu členské štáty využívať prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na pomoc zraniteľným skupinám, medzi ktoré patria aj Rómovia, v oblasti bývania.

Správa troch komisárov bola predložená dňa 31. augusta po stretnutí s francúzskymi a rumunskými orgánmi venovanom situácii komunity Rómov vo Francúzsku. Dňa 3. septembra sa uskutočnilo následné stretnutie s francúzskymi orgánmi na technickej úrovni, ktoré bolo zamerané na objasnenie otázok spojených s problematikou voľného pohybu. Komisia bude situáciu vo Francúzsku, ako aj v iných členských štátoch, sledovať aj naďalej. Je pripravená pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi členskými štátmi a monitorovať a posudzovať pokrok dosiahnutý v oblasti integrácie Rómov.

Ďalšie informácie

Rómske obyvateľstvo v EÚ: často kladené otázky – MEMO/10/383

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť – internetová stránka s informáciami:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar