Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasburg, dnia 7 września 2010 r.

Komisja Europejska oceni stopień wykorzystania przez państwa członkowskie funduszy Unii Europejskiej w celu integracji Romów

Komisja Europejska utworzyła dzisiaj specjalną grupę zadaniową ds. Romów, która zajmie się oceną wykorzystania przez państwa członkowskie funduszy Unii Europejskiej. Wniosek ten był jednym z elementów sprawozdania na temat sytuacji Romów we Francji i Europie autorstwa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, László Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, oraz Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych. Grupa zadaniowa oceni, jak państwa członkowskie realizują komunikat Komisji z dnia 7 kwietnia (IP/10/407; MEMO/10/121), który wzywał do tworzenia specjalnych programów na rzecz integracji Romów. Grupa zadaniowa oceni stopień wykorzystania przez państwa członkowskie funduszy UE w celu integracji Romów i określi sposoby poprawy efektywności funduszy. Pierwsze wnioski z pracy grupy zadaniowej zostaną przekazane kolegium komisarzy na koniec roku. Komisja będzie systematycznie informowała Parlament Europejski i Radę na temat wyników pracy grupy zadaniowej.

Komisja Europejska, po dyskusji dotyczącej sytuacji Romów, zatwierdziła dziś na swoim popołudniowym posiedzeniu w Strasburgu plan działania wynikający ze sprawozdania. Poza utworzeniem grupy zadaniowej Komisja wezwała belgijską prezydencję Rady Europejskiej do jak najszybszego zwołania wspólnego posiedzenia ministrów sprawiedliwości i ministrów spraw społecznych w celu określenia bardziej ukierunkowanego wykorzystania funduszy krajowych i komplementarnych funduszy UE na rzecz wsparcia społecznej i gospodarczej integracji Romów. W ślad za tym posiedzeniem Rady powinny odbywać się coroczne spotkania na szczeblu ministerialnym. Komisja będzie również organizować regularne spotkania urzędników wysokiego szczebla w celu przeglądu postępów w integracji Romów we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja wezwała przyszłe prezydencje Rady do realizacji priorytetów określonych w wytycznych uzgodnionych w czerwcu 2010 r. w ramach europejskiej platformy na rzecz integracji Romów. Należy zintensyfikować dialog na ten temat z przedstawicielami społeczności romskiej.

Komisja będzie nadal śledzić środki podejmowane przez państwa członkowskie odnośnie do przestrzegania prawa UE w zakresie swobodnego przemieszczania się, zasady niedyskryminacji oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stosunku do Romów.

Kontekst

Instytucje UE udostępniły znaczne środki z funduszy UE na wsparcie i uzupełnienie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu lepszej integracji Romów:

  • Z 27 państw członkowskich UE 12 krajów (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy) utworzyło programy wsparcia dla Romów (i innych szczególnie narażonych grup ludności) o łącznej wartości 17,5 mld EUR (włączając w to 13,3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego). Odpowiada to 27% ich całego budżetu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • W maju 2010 r. na wniosek Komisji zmieniono odpowiednie rozporządzenie, dzięki czemu państwa członkowskie mogą teraz wykorzystywać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do celów pomocy najbardziej narażonym grupom ludności, takim jak Romowie, w zakresie mieszkalnictwa.

Po sprawozdaniu przedstawionym przez trzech wspomnianych członków Komisji w dniu 31 sierpnia odbyło się spotkanie z władzami francuskimi i rumuńskimi poświęcone sytuacji społeczności romskiej we Francji. Kolejne spotkanie na szczeblu roboczym z przedstawicielami władz francuskich odbyło się w dniu 3 września i miało na celu omówienie kwestii dotyczących swobody przemieszczania się. Komisja będzie nadal śledzić sytuację we Francji oraz w innych państwach członkowskich. Komisja jest gotowa pośredniczyć w kontaktach między państwami członkowskimi oraz będzie obserwować i oceniać postępy poczynione w zakresie integracji Romów.

Więcej informacji

Społeczność romska mieszkająca w UE: Najczęściej zadawane pytania – MEMO/10/383

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar