Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Straatsburg, 7 september 2010

Europese Commissie evalueert gebruik door lidstaten van EU-middelen voor integratie van Rom-zigeuners

De Europese Commissie heeft vandaag een "Roma Task Force" opgericht om het gebruik van EU-middelen door de lidstaten te evalueren. Het voorstel maakte deel uit van een verslag over de situatie van de Rom-zigeuners in Frankrijk en in Europa door vice-voorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Integratie en Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken. De Task Force zal analyseren welk gevolg de lidstaten geven aan de mededeling van de Commissie van 7 april (IP/10/407; MEMO/10/121), waarin werd opgeroepen tot concrete programma's voor de integratie van Rom-zigeuners. De Task Force zal nagaan hoe de lidstaten EU-middelen voor de integratie van zigeuners gebruiken en naar wegen zoeken om de doeltreffendheid van deze middelen te verbeteren. De eerste bevindingen van de Task Force zullen tegen het eind van het jaar aan het college van commissarissen worden voorgelegd. De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad geregeld op de hoogte brengen van de bevindingen van de Task Force.

Tijdens haar vergadering vanmiddag in Straatsburg hechtte de Europese Commissie na een discussie over de situatie van zigeuners haar goedkeuring aan de actiepunten van het verslag. Naast het opzetten van de Task Force riep de Commissie het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad op om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke vergadering te houden van de ministers van Justitie en Sociale Zaken om te komen tot een meer gericht gebruik van nationale en aanvullende EU-middelen voor de sociale en economische integratie van zigeuners. Op deze vergadering van de Raad zouden jaarlijks vergaderingen op ministerieel niveau moeten volgen. De Commissie zal ook regelmatig vergaderingen beleggen met ambtenaren op hoog niveau om het proces van de inclusie van Roma in alle EU-lidstaten op de voet te volgen.

De Commissie bepleit dat ook de toekomstige voorzitterschappen van de Raad aandacht besteden aan de prioriteiten die werden aangemerkt in de in juni 2010 door het EU-platform voor de inclusie van Roma overeengekomen routekaart. In deze context moet de dialoog met vertegenwoordigers van de Rom-gemeenschap worden versterkt.

Ten slotte zal de Commissie verder blijven toezien op de maatregelen van de lidstaten in verband met zigeuners, wat betreft de EU-wetgeving inzake vrij verkeer, non-discriminatie en het EU-Handvest van de grondrechten.

Achtergrond

De instellingen van de EU hebben aanzienlijke middelen van de EU-fondsen uitgetrokken om de maatregelen van de lidstaten inzake de integratie van zigeuners te steunen en aan te vullen:

  • Van de 27 lidstaten hebben er 12 (Bulgarije, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije, Spanje en Tsjechië) steunprogramma's voor zigeuners (en andere kwetsbare groepen) voor een totale begroting van 17,5 miljard euro (inclusief 13,3 miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds). Dit stemt overeen met 27% van hun totale begroting voor het Europees Sociaal Fonds.

  • Na een voorstel van de Commissie tot wijziging van een verordening kunnen de lidstaten sinds mei 2010 gebruik maken van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling om kwetsbare groepen, zoals ook de Roma, te helpen op het gebied van huisvesting.

Het verslag van de drie commissarissen volgde op een ontmoeting met de Franse en Roemeense autoriteiten op 31 augustus met betrekking tot de situatie van de Rom-gemeenschap in Frankrijk. Op 3 september werd op technisch niveau een vervolgvergadering met de Franse autoriteiten gehouden om problemen inzake het vrije verkeer op te helderen. De Commissie zal de situatie in Frankrijk en alle andere lidstaten verder blijven volgen. De Commissie blijft ter beschikking staan als bemiddelaar tussen de lidstaten en om toe te zien op de vooruitgang met de integratie van de Rom-zigeuners en de evaluatie daarvan.

Meer informatie

Rom-gemeenschappen in de EU: veel gestelde vragen – MEMO/10/383

Newsroom van het directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van vice-voorzitter Viviane Reding, EU-Commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar