Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg, 7. september 2010

Euroopa Komisjon hindab romide integreerimise rahastamisvahendite kasutamist liikmesriikides

Euroopa Komisjon moodustas täna töökonna, kelle ülesanne on hinnata Euroopa Liidu vahendite kasutamist liikmesriikides. Ettepanek tehti vastavalt komisjoni asepresidendi ja õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi, ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku László Andori ning ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi aruandele romide olukorra kohta Prantsusmaal ja Euroopas. Töökond analüüsib, kuidas liikmesriigid on täitnud komisjoni 7. aprilli teatist (vt IP/10/407, MEMO/10/121), mille kohaselt tuleks algatada konkreetseid programme romide integreerimise toetamiseks. Lisaks käsitleb töökond küsimust, kuidas liikmesriigid kasutavad romide integreerimiseks ettenähtud ELi vahendeid ning esitab ettepanekud nende kasuteguri suurendamiseks. Esimesed järeldused esitab töökond kolleegiumile käesoleva aasta lõpuks. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt teavet töökonna töö tulemuste kohta.

Täna pealelõunal toimus Strasbourgis Euroopa Komisjoni koosolek, kus arutati romide olukorda, kiideti heaks aruandes esitatud tegevuskava ja moodustati töökond. Lisaks esitas komisjon Euroopa Ülemkogu eesistujariigile Belgiale üleskutse korraldada võimalikult peatselt justiits- ja sotsiaalministrite ühiskoosolek, et arutada, kuidas kasutada senisest sihipärasemalt romide sotsiaalseks ja majanduslikuks integreerimiseks ettenähtud liikmesriikide ja ELi vahendeid. Koosolekule järgnevad ministrite aastakoosolekud. Selleks et hinnata, kui edukalt toimub romide integratsioon liikmesriikides, korraldab komisjon korrapäraselt kõrgemate ametnike kohtumisi.

Komisjon esitas nõukogu tulevastele eesistujatele üleskutse lähtuda 2010. aasta juunis vastuvõetud romide kaasamise ELi platvormi alusel kindlaks määratud tegevuskava prioriteetidest. Seda arvestades tuleb süvendada dialoogi romi kogukonna esindajatega.

Pidades silmas diskrimineerimise keelamist ja vaba liikumist käsitlevaid ELi õigusakte ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, kavatseb komisjon ka edaspidi jälgida, milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid romide suhtes.

Taust

ELi ametiasutused on eraldanud ELi vahenditest suuri summasid, millega liikmesriigid saavad toetada romide integratsiooni:

  • 27 liikmesriigist 12 (Bulgaarias, Tšehhis, Hispaanias, Soomes, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Poolas, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias) toetatakse romisid kaitsetute sotsiaalsete rühmadele suunatud abiprogrammide raames. Programmide maht on kokku 17,5 miljardit eurot, millest 13,3 miljardit eurot on eraldatud Euroopa Sotsiaalfondist. See summa moodustab 27% nende riikide kasutada olevatest Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest;

  • 2010. aasta mais tegi komisjoni ettepaneku muuta määrust, mille tulemusel saavad liikmesriigid nüüd kasutada Euroopa regionaalarengu fondi vahendeid kaitsetute rühmade, sealhulgas romide, eluasemeprobleemide leevendamiseks.

Kolme voliniku aruanne avaldati pärast Prantsusmaa ja Rumeenia ametiasutuste 31. augusti kohtumist, millel käsitleti romi kogukonna olukorda Prantsusmaal. 3. septembril peeti tehnilise suunitlusega järelkohtumine Prantsusmaa ametiasutustega, millel selgitati vaba liikumise küsimusi. Komisjon kavatseb jälgida olukorda Prantsusmaal ja teistes liikmesriikides. Ta kavatseb toimida liikmesriikide vahendajana, jälgides ja hinnates romide integreerimise kulgu.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused ELi romide kohta - vt MEMO/10/383

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudised:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar