Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Στρασβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σήμερα στη σύσταση μιας ειδικής ομάδας σχετικής με τους Ρομ προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη. Η πρόταση αποτελεί μέρος της έκθεσης για την κατάσταση των Ρομ στη Γαλλία και την Ευρώπη που υπέβαλαν η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, ο κος László Andor, Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ένταξη, και η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Η ειδική ομάδα θα προβεί στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη παρακολουθούν την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου (IP/10/407· MEMO/10/121), με την οποία απαιτούνται συγκεκριμένα προγράμματα που θα διευκολύνουν την ένταξη των Ρομ. Η ειδική ομάδα θα αξιολογήσει τη χρήση εκ μέρους των κρατών μελών των κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ για την ένταξη των Ρομ και θα επισημάνει τρόπους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης. Τα πρώτα πορίσματα της ειδικής ομάδας θα υποβληθούν στο Σώμα των Επιτρόπων μέχρι το τέλος του έτους. Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα των εργασιών της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνήλθε σήμερα το απόγευμα στο Στρασβούργο, ενέκρινε τα σημεία δράσης που περιλαμβάνονται στην έκθεση μετά από συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των Ρομ. Εκτός από τα σύσταση της ειδικής ομάδας, η Επιτροπή κάλεσε τη Βελγική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συγκαλέσει το ταχύτερο κοινή σύσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό τον καθορισμό μιας περισσότερο στοχοθετημένης χρήσης της εθνικής και της συμπληρωματικής, από την ΕΕ, χρηματοδότησης έτσι ώστε να προωθηθεί η κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομ. Τη σύσκεψη αυτή στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα πρέπει να ακολουθήσουν ετήσιες συσκέψεις σε υπουργικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα διοργανώνει επίσης τακτικές συσκέψεις υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών ώστε να επανεξετάζεται η ένταξη των Ρομ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή κάλεσε όλες τις μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου να ασχοληθούν με τις προτεραιότητες που ορίστηκαν στον χάρτη πορείας που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο 2010 με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κοινωνική ένταξη των Ρομ. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος με τους εκπροσώπους των Ρομ.

Τέλος, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί όλα τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τους Ρομ όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία, την αποφυγή διακρίσεων και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ιστορικό

Τα όργανα της ΕΕ έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια στο πλαίσιο των Ταμείων της ΕΕ για να στηριχθούν και να συμπληρωθούν οι ενέργειες των κρατών μελών σχετικά με την ένταξη των Ρομ:

  • Από τα 27 κράτη μέλη, δώδεκα (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία) έχουν συστήσει προγράμματα στήριξης των Ρομ (μεταξύ άλλων ευπαθών ομάδων) συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 13,3 εκατομ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το ποσό αυτό αποτελεί το 27% του συνολικού προϋπολογισμού που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  • Τον Μάιο 2010, μετά από πρόταση τροποποίησης κανονισμού εκ μέρους της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης για να παρέχουν βοήθεια στη στέγαση ευάλωτων ομάδων όπως των Ρομ.

Η έκθεση των τριών Επιτρόπων υποβλήθηκε μετά από σύσκεψη των γαλλικών και των ρουμανικών αρχών στις 31 Αυγούστου με θέμα την κατάσταση της κοινότητας των Ρομ στη Γαλλία. Στις 3 Σεπτεμβρίου ακολούθησε νέα σύσκεψη με τις γαλλικές αρχές, σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Γαλλία καθώς και σε άλλα κράτη μέλη, και έχει τη βούληση να παρεμβαίνει μεταξύ των κρατών μελών και να παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς την ένταξη των Ρομ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Roma people living in the EU: Frequently asked questions – MEMO/10/383

Αίθουσα Τύπου Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar