Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1097

Strasbourg, den 7. september 2010

Europa-Kommissionen vil se nærmere på medlemsstaternes anvendelse af EU-midler til integration af romaer

Europa-Kommissionen nedsatte i dag en særlig roma-taskforce, der skal se nærmere på medlemsstaternes anvendelse af EU-midler. Forslaget indgik i en rapport om romaernes situation i Frankrig og Europa udarbejdet af næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender. Taskforcen skal se nærmere på, hvordan medlemsstaterne følger op på Kommissionens meddelelse af 7. april (IP/10/407, MEMO/10/121), hvori Kommissionen efterlyste konkrete programmer, der kan hjælpe med at integrere romaer. Taskforcen skal undersøge, hvordan medlemsstaterne anvender EU-midler til integration af romaer, og indkredse måder, hvorpå midlernes effektivitet kan forbedres. Taskforcens første konklusioner vil blive forelagt kommissærkollegiet i slutningen af året. Kommissionen vil regelmæssigt informere Europa-Parlamentet og Rådet om taskforcens konklusioner.

Efter at have drøftet romaernes situation godkendte Europa-Kommissionen på eftermiddagens møde i Strasbourg de indsatsområder, der foreslås i rapporten. Ud over at nedsætte en taskforce opfordrede Europa-Kommissionen det belgiske EU-formandskab til hurtigst muligt at indkalde EU's justits- og socialministre til et fælles møde for at indkredse måder, hvorpå nationale og supplerende EU-midler kan anvendes mere målrettet til at fremme social og økonomisk integration af romaerne. Denne rådssamling bør følges op af årlige møder på ministerniveau. Kommissionen vil også regelmæssigt indkalde højtstående embedsmænd til møder for at evaluere de fremskridt, der er gjort med at integrere romaer i alle EU's medlemsstater.

Kommissionen opfordrede kommende EU-formandskaber til at tage fat på de prioriteter, der blev indkredset i den køreplan, som blev vedtaget af den europæiske platform for integration af romaerne i juni 2010. Dialogen med repræsentanter for romasamfundet bør i den forbindelse intensiveres.

Endelig vil Kommissionen fortsat overvåge alle medlemsstaternes tiltag overfor romaer i forhold til EU's regler om fri bevægelighed, ikke-diskrimination og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Baggrund

EU-institutionerne har stillet betydelige midler til rådighed under EU-fonde, som kan støtte og komplementere medlemsstaternes tiltag for at integrere romaer:

  • Ud af de 27 medlemsstater har 12 medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet, Spanien, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet) indført støtteprogrammer for romaer (blandt andre sårbare grupper) med et samlet budget på 17,5 mia. EUR (inklusive 13,3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond (ESF)). Dette svarer til 27 % af deres samlede ESF-budget.

  • Efter et forslag fra Kommissionen i maj 2010 om at ændre en forordning kan medlemsstaterne nu anvende midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at hjælpe sårbare grupper som f.eks. romaer på boligområdet.

De tre kommissærers rapport blev udarbejdet efter et møde med franske og rumænske myndigheder den 31. august om romasituationen i Frankrig. Et opfølgningsmøde på teknisk niveau blev afholdt med franske myndigheder den 3. september for at afklare spørgsmål om fri bevægelighed. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen i Frankrig og i de øvrige medlemsstater. Kommissionen er klar til at optræde som mægler mellem medlemsstaterne og overvåge samt evaluere de fremskridt, der er gjort med at integrere romaer.

Yderligere oplysninger

Romaer, der bor i EU: Ofte stillede spørgsmål – MEMO/10/383

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar