Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Bryssel den 7 september 2010

Biologisk mångfald: EU-kommissionen samlar in synpunkter på EU:s framtida politik för biologisk mångfald

EU-kommissionen har inlett ett webbaserat samråd för att samla in synpunkter från en rad olika intressenter angående olika handlingsalternativ för EU:s strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2010. Synpunkter önskas från privatpersoner, direkt berörda parter, offentliga förvaltningar, näringslivet och civilsamhället angående bl.a. bristerna med den nuvarande politiken för biologisk mångfald, den nya strategi som kommissionen föreslår, jordbruk och biologisk mångfald, de ekonomiska aspekterna av biologisk mångfald och styrelseformer för biologisk mångfald inom och utanför EU. Resultaten kommer att bidra till den nya strategi som håller på att utformas. Samrådet pågår till och med den 22 oktober 2010.

– EU-invånarna är ense om behovet av att påskynda insatserna för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Jag uppmuntrar alla som berörs av denna viktiga fråga att bidra och hjälpa till att utforma vår politik i denna väsentliga fråga, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär för miljöfrågor.

En ny inriktning för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald

I mars 2010 enades Europeiska unionens råd om en vision för tiden efter 2010 och ett ambitiöst nytt mål för biologisk mångfald 2020, vilket ska ersätta det passerade målet för 2010. Det nya målet syftar till ”att få ett slut på förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020 och […] att i görligaste mån återställa dem, samtidigt som EU:s bidrag till att förhindra global förlust av biologisk mångfald påskyndas”.

Rådet begärde att kommissionen skulle utveckla en heltäckande strategi med inriktning på ett begränsat antal mätbara delmål för olika ekosystem, orsaker till förlust av biologisk mångfald och åtgärder för att förhindra denna förlust.

Avsikten med denna undersökning är att samla in synpunkter på de olika handlingsalternativ som finns för att finjustera den nya strategin och vilka åtgärder som behövs för att strategin ska uppnå önskat resultat. Undersökningen inriktas särskilt på de områden där den nuvarande EU-lagstiftningen anses otillräcklig eller behöver skärpas och på olika sätt att bättre integrera politiken för biologisk mångfald i andra politikområden.

Bakgrund

Många tillförlitliga rapporter bekräftar att den biologiska mångfalden globalt sett fortfarande är starkt hotad och att förlusten sker i en takt som är 100–1 000 gånger högre än normalt. Mer än en tredjedel av de granskade arterna hotas av utrotning och uppskattningsvis 60 % av jordens ekosystem har försämrats under de senaste 50 åren. År 2001 fastställde EU som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU senast 2010. Insatserna för att åtgärda förlusten av biologisk mångfald intensifierades därefter och kommissionen antog 2006 EU:s handlingsplan för biologisk mångfald, för att påskynda processen. Trots ansträngningarna hittills finns det dock tydliga tecken på att EU inte har nått sitt mål. Därför krävs en ny strategi.

Ytterligare upplysningar

Synpunkter kan lämnas på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar