Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

V Bruseli 7. septembra 2010

Biodiverzita: Komisia chce získať stanoviská, pokiaľ ide o budúce možnosti politiky EÚ v oblasti biodiverzity

Európska komisia začala internetovú konzultáciu s cieľom získať od rôznych zainteresovaných strán ich stanoviská, pokiaľ ide o politické možnosti pre stratégiu Európskej únie v oblasti biodiverzity na obdobie po roku 2010. Do konzultácie sa môžu zapojiť občania, zainteresované strany, orgány verejnej správy, zástupcovia podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti. V centre záujmu sú otázky zahŕňajúce nedostatky súčasnej politiky biodiverzity, nový prístup navrhovaný Komisiou, poľnohospodárstvo a biodiverzitu, ekonomické aspekty biodiverzity a riadenie biodiverzity v rámci EÚ i mimo nej. Výsledky sa premietnu do novej stratégie, na ktorej sa pracuje. Konzultácia potrvá do 22. októbra 2010.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Európania súhlasia s názorom, že je potrebné zvýšiť úsilie s cieľom zastaviť stratu biodiverzity. Vyzývam každého, ktorého sa táto závažná otázka týka, aby prispel do diskusie a pomohol pri formovaní našej politiky.“

Nové zameranie s cieľom zastaviť stratu biodiverzity

Rada Európskej únie na svojom marcovom zasadnutí v roku 2010 schválila koncepciu na obdobie po roku 2010, ako aj ambiciózny nový cieľ na rok 2020 v oblasti biodiverzity, ktorým sa nahrádza cieľ stanovený na rok 2010. Novým cieľom je „zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť ich v čo najväčšej uskutočniteľnej miere a zároveň zvýšiť príspevok EÚ v boji o zastavenie straty biodiverzity na celom svete.“

Rada požiadala Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu zameranú na obmedzený súbor merateľných čiastkových cieľov pre rôzne ekosystémy, hlavné príčiny straty biodiverzity a primerané opatrenia.

Účelom tohto prieskumu je získať stanoviská, pokiaľ ide o rôzne politické možnosti, ktoré by sa dali použiť na zdokonalenie novej stratégie, a o opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa jej prostredníctvom podarilo dosiahnuť požadované výsledky. Prieskum sa zameriava najmä na oblasti, v ktorých sa súčasné právne predpisy EÚ považujú za neprimerané alebo nedostatočne prísne, ako aj na možnosti zlepšenia integrácie politiky biodiverzity do iných oblastí.

Kontext

Mnohé hodnoverné správy potvrdzujú, že globálna biodiverzita je naďalej vážne ohrozená a dochádza k 100- až 1000-násobne vyššej strate v porovnaní s bežnou mierou straty. Viac ako tretine posudzovaných druhov hrozí vyhynutie a za uplynulých 50 rokov sa zhoršil stav približne 60 % ekosystémov na Zemi. V roku 2001 si EÚ stanovila za cieľ zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity v EÚ. Úsilie vynaložené na riešenie otázky straty biodiverzity sa následne zintenzívnilo a v záujme zrýchlenia pokroku prijala Komisia v roku 2006 akčný plán EÚ pre biodiverzitu (BAP). Napriek doterajšiemu úsiliu však existujú jasné signály, že EÚ tento cieľ nedosiahla. Preto je potrebný nový prístup.

Ďalšie informácie:

Do konzultácie sa možno zapojiť na stránke

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar