Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Bruksela, 7 września 2010 r.

Różnorodność biologiczna: Komisja prosi o opinie w sprawie przyszłości unijnej polityki w zakresie różnorodności biologicznej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje internetowe w celu zebrania opinii szerokiego grona zainteresowanych stron na temat opcji politycznych Unii Europejskiej w odniesieniu do strategii dotyczącej różnorodności biologicznej po 2010 r. Komisja prosi obywateli, zainteresowane strony, przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego o wyrażenie zdania na temat szeregu kwestii, m.in. niedociągnięć obecnej polityki w zakresie różnorodności biologicznej, nowego podejścia proponowanego przez Komisję, rolnictwa i różnorodności biologicznej, ekonomiki różnorodności biologicznej oraz zarządzania różnorodnością biologiczną w Unii i poza nią. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w opracowywanej obecnie nowej strategii. Konsultacje potrwają do 22 października 2010 r.

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Europejczycy są zgodni co do potrzeby zwiększenia starań w zakresie walki z utratą różnorodności biologicznej. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane tą ważną kwestią do wyrażenia opinii i przyczynienia się tym samym do kształtowania polityki.”

Nowy wymiar walki z utratą różnorodności biologicznej

W marcu 2010 r. Rada Unii Europejskiej uzgodniła wizję polityczną na okres po 2010 r., jak również nowy ambitny cel w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r., który ma zastąpić cel na rok 2010. W ramach nowego celu dąży się do tego, by „powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu w UE do 2020 roku, przywrócić je w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, a jednocześnie zwiększyć wkład UE w powstrzymanie globalnej utraty różnorodności biologicznej”.

Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie kompleksowej strategii koncentrującej się na ograniczonej liczbie wymiernych celów w zakresie poszczególnych ekosystemów, czynnikach powodujących utratę różnorodności biologicznej oraz metodach reagowania.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat różnych dostępnych opcji politycznych, co pozwoli na dopracowanie nowej strategii oraz działań niezbędnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Konsultacje dotyczą w szczególności obszarów, w których obecne prawo UE uznawane jest za nieadekwatne lub wymagające wzmocnienia, jak również opinii dotyczących sposobów lepszej integracji polityki w zakresie różnorodności biologicznej do innych dziedzin.

Kontekst

Szereg autorytatywnych sprawozdań potwierdza, że różnorodność biologiczna na świecie jest stale narażona na poważne zagrożenie, przy czym jej utrata następuje w tempie 100 do 1000 razy większym niż normalne. Ponad jedna trzecia poddanych ocenie gatunków jest zagrożona wymarciem. Szacuje się również, że w ostatnich 50 latach 60 proc. ekosystemów Ziemi uległo degradacji. W 2001 r. UE postawiła sobie za cel powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej w UE do 2010 r. Wysiłki na rzecz ograniczenia utraty różnorodności biologicznej były coraz intensywniejsze, zaś by nadać im tempo, w 2006 r. Komisja przyjęła unijny plan działania na rzecz różnorodności biologicznej. Mimo podejmowanych do chwili obecnej wysiłków istnieją wyraźne oznaki, że Unia nie zrealizuje wyznaczonego celu. Niezbędne jest zatem nowe podejście.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar