Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Brussel, 7 september 2010

Biodiversiteit: de Commissie verzamelt standpunten over toekomstige opties voor het biodiversiteitsbeleid van de EU

De Europese Commissie heeft een website opgezet om input van een breed gamma aan belanghebbenden te verzamelen over de beleidsopties voor de biodiversiteitsstrategie van de EU voor de periode na 2010. Zowel burgers, belanghebbenden, overheidsinstellingen, bedrijven als de civiele samenleving kunnen op deze website hun mening geven over diverse kwesties, waaronder de tekortkomingen van het huidige biodiversiteitsbeleid, de nieuwe aanpak die de Commissie voorstelt, landbouw en biodiversiteit, de economische aspecten van biodiversiteit en biodiversiteitsbeheer binnen en buiten de EU. Op basis van de resultaten van deze raadpleging, die loopt tot 22 oktober 2010, zal de nieuwe strategie worden ontwikkeld.

"Alle Europeanen zijn het erover eens dat grotere inspanningen moeten worden geleverd om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Ik spoor iedereen die bij deze cruciale kwestie betrokken is aan om een bijdrage te leveren en zo het biodiversiteitsbeleid vorm te helpen geven", aldus Janez Potočnik, Europees commissaris voor milieu.

Een nieuwe strategie ter bestrijding van biodiversiteitsverlies

In maart 2010 heeft de Raad van de Europese Unie overeenstemming bereikt over een post-2010-visie en een ambitieuze nieuwe biodiversiteitsdoelstelling voor 2020, ter vervanging van de doelstelling voor 2010. Het nieuwe doel is "het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 2020 tot staan te brengen en, voor zover dit mogelijk is, ongedaan te maken, en tevens de bijdrage van de EU tot het verhoeden van wereldwijd biodiversiteitsverlies op te voeren".

De Raad heeft de Commissie verzocht een strategie uit te werken die gebaseerd is op een beperkte reeks meetbare subdoelstellingen voor verschillende ecosystemen en maatregelen om de oorzaken van biodiversiteitsverlies aan te pakken.

Het doel van deze enquête is de standpunten over de diverse beleidsmogelijkheden in kaart te brengen zodat de nieuwe strategie kan worden verfijnd en kan worden bepaald welke stappen nodig zijn om te garanderen dat de strategie het gewenste doel bereikt. In de enquête wordt met name gevraagd op welke punten de huidige EU-wetgeving als ontoereikend wordt ervaren en welke mogelijkheden er bestaan om de integratie van het biodiversiteitsbeleid in andere beleidsdomeinen te verbeteren.

Achtergrond

Tal van betrouwbare rapporten bevestigen dat de mondiale biodiversiteit nog steeds ernstig wordt bedreigd en dat het biodiversiteitsverlies 100 tot 1000 keer sneller verloopt dan normaal. Meer dan een derde van de bestudeerde soorten wordt met uitsterven bedreigd en in de voorbije 50 jaar is naar schatting 60% van de ecosystemen op aarde erop achteruit gegaan. In 2001 had de EU zich tot doel gesteld het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen tegen 2010. De inspanningen om dit doel te verwezenlijken, werden opgedreven, en in 2006 heeft de Commissie een biodiversiteitsactieplan vastgesteld om sneller vooruitgang te boeken. Ondanks deze inspanningen zijn er vandaag echter duidelijke tekenen die erop wijzen dat de EU haar doel niet bereikt heeft. Daarom is een nieuwe aanpak noodzakelijk.

Nadere informatie:

De vragenlijst kan worden ingevuld op de volgende website:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar