Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

2010 m. rugsėjo 7 d., Briuselis

Biologinė įvairovė. Komisija ragina pareikšti nuomonę apie būsimas ES biologinės įvairovės politikos pasirinktis

Europos Komisija pradėjo konsultacijas internetu, ragindama įvairių sričių suinteresuotąsias šalis reikšti nuomones apie ES biologinės įvairovės strategijos po 2010 m. politikos pasirinktis. Tikimasi išgirsti piliečių, suinteresuotųjų šalių, viešojo administravimo įstaigų, verslo įmonių ir pilietinės visuomenės atstovų nuomones įvairiais klausimais, pavyzdžiui: dabartinės biologinės įvairovės politikos trūkumai, naujas Komisijos siūlomas metodas, ūkininkavimas ir biologinė įvairovė, biologinės įvairovės ekonomika ir biologinės įvairovės valdymas ES ir už jos ribų. Į pareikštas nuomones bus atsižvelgta šiuo metu kuriamoje naujoje strategijoje. Konsultacijos vyks iki 2010 m. spalio 22 d.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Europiečiai sutinka, kad būtina skirti daugiau pastangų kovai su biologinės įvairovės nykimu. Raginu kiekvieną, kuriam rūpi šis gyvybiškai svarbus dalykas, prisidėti ir padėti mums formuoti šios labai svarbios srities politiką.“

Naujas tikslas kovojant su biologinės įvairovės nykimu

2010 m. kovo mėn. Europos Sąjungos Taryba sutarė dėl biologinės įvairovės apsaugos po 2010 m. vizijos ir nustatė naują plataus užmojo 2020 m. tikslą, kurio bus siekiama pasibaigus 2010 m. tikslo įgyvendinimo terminui. Naujasis tikslas – „iki 2020 m. ES sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą ir ekosistemų funkcijų nykimą, kiek galima jas atkurti ir padidinti ES pastangas siekiant užkirsti kelią pasauliniam biologinės įvairovės mažėjimui“.

Taryba paprašė Komisijos parengti visavertę strategiją, pagrindinį dėmesį skiriant keletui su ekosistemomis susijusių išmatuojamų tarpinių tikslų, biologinės įvairovės nykimo veiksniams ir atsakomosioms priemonėms.

Šiuo tyrimu siekiama sužinoti, kokių esama nuomonių apie įvairias galimas politikos pasirinktis, padėsiančias patobulinti naująją strategiją, ir apie veiksmus, kurie būtini siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti norimi rezultatai. Atliekant tyrimą visų pirma domimasi sritimis, kuriose galiojantys ES teisės aktai galbūt yra netinkami ir turėtų būti stiprinami, ir geresnio biologinės įvairovės politikos integravimo į kitas sritis būdais.

Pagrindiniai faktai

Daugelyje patikimų ataskaitų patvirtinama, kad pasaulio biologinei įvairovei tebegresia rimtas pavojus, o jos nuostoliai patiriami 100–1 000 kartų greičiau negu įprasta. Daugiau nei trečdaliui įvertintų rūšių gresia išnykimas, o 60 proc. įvertintų Žemės ekosistemų būklė per pastaruosius 50 metų pablogėjo. 2001 m. ES nustatė tikslą iki 2010 m. ES sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Vėliau biologinės įvairovės nykimui sustabdyti skirtos pastangos buvo stiprinamos, o siekdama spartesnės pažangos Komisija 2006 m. priėmė ES biologinės įvairovės veiksmų planą. Vis dėlto, nors dedama daug pastangų, akivaizdu, kad ES savo tikslo nepasiekė. Todėl reikalingas naujas požiūris.

Daugiau informacijos

Klausimyną galite užpildyti interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar