Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Brüssel, 7. september 2010

Bioloogiline mitmekesisus: komisjon küsib arvamusi ELi elurikkuspoliitika tulevikuvõimaluste kohta

Euroopa Komisjon on käivitanud veebipõhise küsitluse, et saada kõikvõimalikelt sidusrühmadelt arvamusi selle kohta, milline peaks olema Euroopa Liidu elurikkuse strateegia pärast 2010. aastat. Üksikisikutelt, sidusrühmadelt, riigiasutustelt, ettevõtjatelt ja kodanikuühendustelt küsitakse arvamusi järgmistel teemadel: praeguse elurikkuspoliitika puudused, komisjoni ettepanek uue lähenemisviisi kohta, põllumajandustootmine ja elurikkus, elurikkuse majanduslikud aspektid ning elurikkuse haldamine ELis ja sellest väljaspool. Vastuseid kasutatakse uue strateegia kujundamiseks, mida praegu välja töötatakse. Küsitlus kestab 22. oktoobrini 2010.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „Eurooplased on ühel meelel selles, et võitluseks elurikkuse vähenemisega tuleb ühendada jõud. Paneksin südamele igaühele, keda see elutähtis küsimus huvitab, et ta annaks oma panuse meie elurikkuspoliitika kujundamisse.”

Võitlusel elurikkuse vähenemisega on uus keskpunkt

2010. aasta märtsis jõuti Euroopa Liidu Ülemkogus kokkuleppele, missugune peaks elurikkuspoliitika olema pärast 2010. aastat ning seati uued ambitsioonikad 2020. aasta eesmärgid, millega asendada 2010. aasta eesmärgid. Uute eesmärkidega püütakse „peatada 2020. aastaks ELis bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ja need võimaluste piires taastada, suurendades ELi panust maailma bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ärahoidmisesse”.

Nõukogu palus komisjonil välja töötada täiemahulise strateegia, mille keskpunktiks on mitmesuguseid ökosüsteeme, elurikkuse vähenemise põhjustajaid ja vastumeetmeid käsitlevate mõõdetavate alleesmärkide piiratud kogum.

Seekordse küsitluse eesmärgiks on koguda arvamusi selle kohta, milliseid võimalusi tuleks elurikkuspoliitikas kasutada, et siis nende abil uut strateegiat täpsemalt kujundada. Samuti soovitakse täpsemalt välja selgitada, mida tuleb teha selleks, et saavutada soovitud tulemused. Eelkõige küsitakse nende valdkondade kohta, kus praegusi ELi õigusakte peetakse ebapiisavaks või tugevdamist vajavaks, ning võimaluste kohta, kuidas parandada elurikkuspoliitika lõimimist teistesse valdkondadesse.

Taust

Mitmed mõjuvõimsad raportid kinnitavad, et maailma elurikkus on endistviisi tõsises ohus ja väheneb tavapärasest 100–1000 korda kiiremini. Rohkem kui kolmandik vaadeldud liikidest on väljasuremise äärel ja hinnanguliselt 60% Maa ökosüsteemidest on viimase 50 aasta jooksul kahjustatud. 2001. aastal võttis EL endale eesmärgiks peatada 2010. aastaks elurikkuse vähenemine. Sellest tulenevalt suurendas EL jõupingutusi elurikkuse vähenemise vastu võitlemiseks ja komisjon võttis 2006. aastal edasimineku kiirendamiseks vastu ELi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava. Vaatamata senistele jõupingutustele on ilmseid märke selle kohta, et EL ei ole oma eesmärki saavutanud. Seepärast tuleb küsimusele läheneda uuest vaatenurgast.

Täiendav teave:

Küsitlusvormi saab täita järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar