Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

Bruxelles, den 7. september 2010

Kommissionen indhenter synspunkter om EU's kommende politik for biodiversitet

Europa-Kommissionen har lanceret en webbaseret høring for at give et bredt udsnit af interesserede mulighed for at give deres mening om, hvordan EU's strategi for biodiversitet for tiden efter 2010 bør se ud. Kommissionen ønsker input fra borgerne, de direkte implicerede, den offentlige administration, erhvervslivet og civilsamfundet om forskellige spørgsmål, fx manglerne ved den aktuelle biodiversitetspolitik; Kommissionens forslag til en ny tilgang; landbruget og biodiversiteten; økonomien i biodiversitet; forvaltningen af biodiversitet i og uden for EU. Resultaterne kommer til at indgå i den nye strategi, der er under udarbejdelse. Høringen løber indtil den 22. oktober 2010.

EU-kommissær for miljø Janez Potočnik udtalte: "Europas borgere er enige om, at indsatsen for at bekæmpe tab af biodiversitet må intensiveres. Jeg vil opfordre alle, der føler sig berørt af dette vigtige spørgsmål, til at komme med deres bidrag og være med til at forme vores politik på området."

Et nyt fokus for kampen mod tab af biodiversitet

I marts 2010 nåede EU's Ministerråd til enighed om en vision for biodiversitet i tiden efter 2010 og udskiftning af det aldrende 2010-mål med et nyt ambitiøst mål for 2020. Det nye mål skal "standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 og, for så vidt det kan gennemføres, genetablere disse og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet på globalt plan."

Rådet bad Kommissionen om at udarbejde en komplet strategi, der fokuserer på et mindre antal målelige delmål for forskellige økosystemer, årsager til tab af biodiversitet og dertil hørende modforanstaltninger.

Undersøgelsen skal klarlægge, hvad man mener om de forskellige politikvalg, som kan bruges til at finpudse den nye strategi, og de skridt, der skal tages for at sikre, at strategien fører til de ønskede resultater. I undersøgelsen spørges der bl.a. om, på hvilke områder den nuværende EU-lovgivning synes utilstrækkelig eller trænger til at blive strammet op, og hvordan biodiversitetspolitikken bedre kan integreres i andre områder.

Baggrund

Det bekræftes i mange autoritative rapporter, at biodiversiteten fortsat er stærkt truet på globalt plan, idet tabet finder sted 100 til 1000 gange hurtigere end normalt. Over en tredjedel af de vurderede arter er udryddelsestruede, og det anslås, at 60 % af jordens økosystemer er forringet i løbet af de seneste 50 år. I 2001 satte EU sig det mål at bringe tabet af biodiversitet i EU til ophør senest i 2010. Bestræbelserne på at bremse tabet af biodiversitet er siden intensiveret, og i 2006 vedtog Kommissionen en handlingsplan for biodiversitet for at sætte skub i processen. Til trods for de bestræbelser, der er gjort indtil nu, er der dog tydelige tegn på, at EU ikke har nået sit mål. Det er derfor nødvendigt med en ny tilgang.

Yderligere oplysninger:

Høringsskemaet kan udfyldes på:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar