Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1096

V Bruselu dne 7. září 2010

Biologická rozmanitost: Komise chce znát názory na možnosti budoucí politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti

Evropská komise zahájila internetovou konzultaci, aby se seznámila s názory velkého počtu zúčastněných stran na politické možnosti strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010. Žádá občany, zúčastněné strany, orgány veřejné správy, podnikatele i občanskou společnost o názory na otázky, které se mohou týkat například nedostatků ve stávající politice v dané oblasti, nového přístupu, který Komise navrhuje, vztahu zemědělství a biologické rozmanitosti, hospodářských aspektů biologické rozmanitosti i způsobu, jak se o zachování biologické rozmanitosti starat v rámci EU i za jejími hranicemi. Výsledky této konzultace se promítnou do nové strategie, která se v současnosti připravuje. Konzultace potrvá do 22. října 2010.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Evropané jsou zajedno, že v boji proti ztrátám biologické rozmanitosti je potřeba zvýšit úsilí. Vyzývám všechny, jimž tato problematika leží na srdci, aby se zapojili do diskuse a pomohli utvářet naši politiku v této oblasti.“

Nové zaměření boje proti úbytku biologické rozmanitosti

V březnu 2010 schválila Rada Evropské unie koncepci vývoje po roce 2010 a nový ambiciózní cíl úsilí o zachování biologické rozmanitosti na rok 2020, který nahradí současný cíl na rok 2010. Novým cílem je „zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku“.

Rada vyzvala Komisi, aby vypracovala komplexní strategii zaměřenou na omezený soubor měřitelných dílčích cílů pro různé ekosystémy, na příčiny ztrát biologické rozmanitosti a odpovídající opatření.

Smyslem tohoto průzkumu je získat názory na různé možnosti politiky ke zdokonalení nové strategie a potřebná opatření, která by zajistila, že bude dosaženo žádoucích výsledků. Průzkum je konkrétně zaměřen na oblasti, v nichž jsou stávající právní předpisy EU vnímány jako nedostatečné nebo které je třeba posílit, a hledá možnosti lepší integrace politiky biologické rozmanitosti do ostatních oblastí.

Souvislosti

Mnoho odborných studií potvrzuje, že biologická rozmanitost na celém světě zůstává vážně ohrožena, jelikož ubývá stokrát až tisíckrát rychleji, než je běžné. Více než jedné třetině popsaných druhů hrozí vyhynutí a odhaduje se, že v posledních 50 letech se zhoršil stav zhruba 60 % ekosystémů na Zemi. V roce 2001 si EU stanovila cíl zastavit do roku 2010 ubývání biologické rozmanitosti v EU. Následně zesílila opatření zaměřená na zpomalení ubývání biologické rozmanitosti a v roce 2006 přijala Komise akční plán EU pro biologickou rozmanitost, aby pokrok v této oblasti urychlila. Je však jasné, že i přes veškeré dosud vynaložené úsilí EU svého cíle nedosáhla. Proto je zapotřebí nový přístup.

Další informace:

Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm


Side Bar