Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Bryssel den 7 september 2010

Europeiska kommissionen håller ett första möte med företags- och konsumentsammanslutningar om en europeisk avtalsrätt

Europeiska kommissionen höll idag ett första möte med företags-, konsument- och juristsammanslutningar för att diskutera en europeisk avtalsrätt. Skillnaderna mellan de enskilda EU-medlemsstaternas nationella avtalsrätt leder till högre transaktionskostnader för företagen. Särskilt de små företagen har svårt att dra nytta av skalfördelar på EU:s inre marknad. Även konsumenterna blir lidande, eftersom skillnaderna mellan medlemsstaternas avtalsrätt leder till att utbudet av varor som säljs över gränserna blir mindre än vad det skulle ha varit med en enhetlig europeisk avtalsrätt. Konsumenterna får alltså ett mindre antal produkter att välja mellan, och priserna blir högre. Framsteg i riktning mot att införa en europeisk avtalsrätt kan bidra till att lösa dessa problem. Kommissionen strävar efter att skapa samförstånd mellan de berörda aktörerna om den bästa vägen framåt när det gäller en europeisk avtalsrätt. Den vill se till att de förslag som håller på att tas fram av en grupp experter på avtalsrätt (IP/10/595) tillgodoser såväl konsumenternas som företagens (särskilt de små och medelstora företagens) behov. Den 1 juli föreslog kommissionen i en grönbok (IP/10/872) ett antal politiska alternativ i fråga om en europeisk avtalsrätt. Genom grönboken inleddes även ett offentligt samråd i frågan.

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap, yttrade följande: ”Europeiska kommissionen vill hjälpa konsumenter och företag att få ut så mycket som möjligt av den inre marknaden. Därför är deras åsikter av stor betydelse för att vi ska kunna finna verkliga lösningar på deras problem när det gäller avtalsförbindelser. Små företag drar ofta det kortaste strået, eftersom höga transaktionskostnader hindrar dem från att gå in på nya marknader. Europeiska kommissionens arbete på området europeisk avtalsrätt, som väckt stark genklang hos Europaparlamentet, är därför ett viktigt steg i riktning mot att öppna nya dörrar för företagen och hjälpa 500 miljoner konsumenter att dra nytta av den inre marknaden. Bidragen från konsumenterna och företagen, särskilt de små och medelstora företagen, är av största betydelse för kommissionen. Vi vill se till att konsumenternas, företagens och juristernas förväntningar uppfylls. Dagens möte visar att vi kommer att lyssna på de europeiska konsumenterna och företagen vid varje steg som tas i riktning mot en lösning på frågan om en europeisk avtalsrätt.

Sedan maj detta år har en grupp rättsexperter haft sammanträden för att förbereda en eventuell europeisk avtalsrätt. Idag möttes för första gången en grupp berörda parter från hela Europa som kommer att vara nära knutna till expertgruppens arbete, bl.a. följande:

  • BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, UEAPME (Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag) och Internationella handelskammaren.

  • BEUC (den europeiska konsumentorganisationen).

  • Juristsammanslutningar såsom Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen och Rådet för notariaten i Europeiska unionen.

Gruppen med berörda parter kommer att mötas en gång i månaden för att följa expertgruppens arbete och se till att denna tar hänsyn till de praktiska problemen för företagen vid gränsöverskridande handel samt till konsumenternas intressen.

Bakgrund

Den 26 april 2010 beslutade kommissionen att inrätta en expertgrupp som skulle undersöka möjligheterna att utarbeta ett fakultativt instrument för att underlätta gränsöverskridande avtal.

Skillnaderna mellan de enskilda EU-medlemsstaternas nationella avtalsrätt har en hämmande inverkan på den inre marknaden: företag som vill gå in på marknaden i andra medlemsstater ställs inför högre transaktionskostnader, utbudet av varor begränsas för konsumenterna och priserna förblir höga. Som en följd av detta utnyttjar EU inte till fullo e-handelns potential. I ett test omfattande närmare 11 000 beställningar i gränsöverskridande e-handel ledde 61 % av beställningarna inte till någon försäljning, bl.a. på grund av att företag vägrade att leverera till konsumentens hemland.

Den 1 juli antog kommissionen en grönbok omfattande sju politiska alternativ. Ett av dessa utgörs av en fakultativ europeisk avtalsrätt. Ett offentligt samråd om grönboken pågår till och med den 31 januari 2011.

Inom ramen för Europa 2020-strategin, som lanserades den 3 mars av kommissionens ordförande José Manuel Barroso (IP/10/225), försöker kommissionen komma till rätta med ”flaskhalsar” på den inre marknaden i syfte att driva på den ekonomiska återhämtningen. Till denna strategi hör att arbeta på att utveckla en fakultativ europeisk avtalsrätt. Utveckling av ett sådant instrument utgör en av nyckelåtgärderna i kommissionens digitala agenda för Europa, som offentliggjordes den 19 maj.

Europaparlamentet ställde sig i en resolution av den 25 november 2009 bakom tanken på en fakultativ europeisk avtalsrätt. Mario Monti, f.d. kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor och frågor rörande den inre marknaden, tog i sin rapport av den 9 maj 2010 om den inre marknaden upp fördelarna för konsumenterna och företagen med ett sådant fakultativt ”tjugoåttonde system”.

Kommissionen sammankallade gruppen med rättsexperter till ett första möte den 21 maj. Gruppens uppgift är bl.a. att omvandla ett första utkast till europeisk avtalsrätt – framtaget inom ramen för EU:s ramprogram för forskning – till en användarvänlig lösning som är anpassad till konsumenternas och företagens behov (IP/10/595). Gruppen består av experter från hela Europa och träffas för närvarande en gång i månaden i Bryssel.

Ytterligare upplysningar

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar