Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

V Bruseli 7. septembra 2010

Európska komisia usporiadala prvý okrúhly stôl o zmluvnom práve za účasti zástupcov podnikateľského sektora a spotrebiteľov

Európska komisia dnes usporiadala prvé stretnutie skupín zastupujúcich podnikateľský sektor, spotrebiteľov a odborníkov z právnej praxe s cieľom prediskutovať európske zmluvné právo. V súčasnosti podnikom spôsobujú rôzne národné zmluvné právne predpisy vyššie transakčné náklady. Spoločnosti, predovšetkým malé podniky, nemôžu využiť úspory z rozsahu, ktoré jednotný trh EÚ ponúka. Trpia tým aj spotrebitelia, lebo sa cezhranične predáva menej tovarov, čoho dôsledkom je menšia ponuka a vyššie ceny. Dosiahnutie pokroku na úrovni európskeho zmluvného práva by mohlo napomôcť tieto problémy vyriešiť. Komisia sa snaží o to, aby sa medzi hlavnými aktérmi dosiahol konsenzus, pokiaľ ide o najlepší spôsob, ako v tejto oblasti dosiahnuť pokrok. Chce zabezpečiť, aby návrhy vypracované skupinou odborníkov na zmluvné právo (IP/10/595) zohľadňovali potreby spotrebiteľov ako aj podnikateľského sektora, najmä malých a stredných podnikov (MSP). Komisia 1. júla 2010 vo svojom strategickom politickom dokumente predložila niekoľko možností týkajúcich sa európskeho zmluvného práva a začala v tejto veci verejné konzultácie (IP/10/872).

„Európska komisia chce dosiahnuť, aby mali spotrebitelia a podniky čo najväčší prospech z jednotného trhu. Preto ich názory sú veľmi dôležité, ak chceme nájsť skutočné riešenia ich problémov v oblasti zmluvných vzťahov. Malé podniky sa často stretávajú s neúspechom z dôvodu vysokých transakčných nákladov, ktoré im bránia v expandovaní na nové trhy. Aktivity Európskej komisie v oblasti európskeho zmluvného práva, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom v Európskom parlamente, sú preto dôležitým krokom k otváraniu pomyselných dverí pre podniky a 500 miliónom spotrebiteľov napomáhajú čerpať výhody z jednotného trhu,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Pre Komisiu má príspevok skupín zastupujúcich spotrebiteľov a podniky, najmä MSP, kľúčový význam. Chceme zabezpečiť, aby sa naplnili očakávania spotrebiteľov, podnikov a odborníkov z právnej praxe. Dnešné stretnutie je dôkazom toho, že v rámci každého kroku k dosiahnutiu riešení v oblasti európskeho zmluvného práva budeme načúvať spotrebiteľom a podnikateľskému sektoru v Európe.“

Skupina právnych expertov sa stretáva od mája s cieľom pripraviť návrh európskeho zmluvného práva. Hlavní aktéri z celej Európy, ktorí budú s touto skupinou tesne spolupracovať, sa dnes stretli prvý raz. Stretnutia sa zúčastnili:

  • BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) a Medzinárodná obchodná komora,

  • Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC),

  • združenia právnikov ako je Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) a Rada notárstiev Európskej únie (CNUE).

Skupina sa bude stretávať každý mesiac s cieľom sledovať prácu expertnej skupiny a zabezpečiť, aby brala do úvahy praktické problémy podnikov v cezhraničnom obchode a záujmy spotrebiteľov.

Kontext

Komisia 26. apríla 2010 zriadila expertnú skupinu, ktorej cieľom je preskúmať, či je reálne možné vyvinúť voliteľný nástroj, ktorý by podporoval cezhraničné zmluvy.

Rozdiely medzi národnými zmluvnými právnymi predpismi sú brzdou jednotného trhu. Podniky, ktoré chcú expandovať do iných členských štátov, sa stretávajú s vysokými transakčnými nákladmi. Okrem toho je ponuka pre spotrebiteľov obmedzená a vysoké ceny sa nemenia. V dôsledku toho EÚ nevyužíva úplný potenciál online obchodovania. Spomedzi takmer 11 000 cezhraničných testov sa 61 % objednávok elektronického obchodovania neuskutočnilo okrem iného aj kvôli tomu, že predajcovia odmietli dodať svoj tovar do krajiny pôvodu spotrebiteľa.

Komisia 1. júla 2010 prijala strategický politický dokument, v ktorom sa stanovilo sedem možností. Jedným z navrhovaných riešení je voliteľné európske zmluvné právo. Verejné konzultácie v tejto veci sa končia 31. januára 2011.

Na základe stratégie Európa 2020, ktorú predseda José Manuel Barroso uviedol 3. marca 2010 (IP/10/225), sa Komisia zaoberá problematickými miestami jednotného trhu s cieľom stimulovať oživenie hospodárstva. Súčasťou je tiež dosiahnutie pokroku v oblasti voliteľného európskeho zmluvného práva. Vytvorenie takéhoto nástroja je jedným z kľúčových opatrení v rámci digitálneho programu pre Európu, ktorý Komisia zverejnila 19. mája 2010.

Európsky parlament vyjadril podporu myšlienke voliteľného európskeho zmluvného práva v uznesení z 25. novembra 2009. Predchádzajúci komisár pre vnútorný trh a hospodársku súťaž Mario Monti vo svojej správe o jednotnom trhu z 9. mája 2010 takisto vyzdvihol výhody voliteľného „28. režimu“ pre spotrebiteľov a podnikateľský sektor.

Komisia 21. mája 2010 zvolala expertnú skupinu s cieľom pretaviť prvý návrh európskeho zmluvného práva pripraveného v rámci výskumného programu EÚ do užívateľsky prístupného riešenia prispôsobeného potrebám spotrebiteľov a podnikateľského sektora (IP/10/595). Skupina, ktorú tvoria právni experti z celej Európy, sa teraz stretáva raz mesačne v Bruseli.

Ďalšie informácie

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar