Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Bruksela, dnia 7 września 2010 r.

Komisja Europejska odbywa pierwszą debatę okrągłego stołu na temat prawa zobowiązań z organizacjami przedsiębiorców i konsumentów

Komisja Europejska odbyła dziś pierwsze posiedzenie z organizacjami przedsiębiorców, konsumentów i prawników w celu omówienia prawa zobowiązań. Obowiązujące obecnie różne krajowe systemy prawa zobowiązań są przyczyną wysokich kosztów transakcyjnych dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa – zwłaszcza te małe – nie mogą wykorzystywać korzyści skali na jednolitym rynku UE. Cierpią na tym również konsumenci, ponieważ mniej towarów jest sprzedawanych na rynkach zagranicznych, co ogranicza możliwości wyboru i prowadzi do wzrostu cen. Przejście w kierunku europejskiego prawa zobowiązań mogłoby rozwiązać te problemy. Komisja stara się zbudować porozumienie pomiędzy najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami na temat najlepszego kierunku dalszych działań dotyczących europejskiego prawa zobowiązań. Komisja chce dopilnować, aby wnioski opracowywane obecnie przez grupę ekspertów w dziedzinie prawa zobowiązań (IP/10/595) spełniały potrzeby konsumentów i przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W dniu 1 lipca w strategicznym dokumencie programowym Komisja przedstawiła warianty europejskiego prawa zobowiązań oraz rozpoczęła publiczne konsultacje (IP/10/872).

„Komisja Europejska chce pomóc konsumentom i przedsiębiorstwom w maksymalizacji korzyści wynikających z jednolitego rynku. Dlatego ich opinie są niezmiernie ważne, jeśli chcemy znaleźć realne rozwiązania ich problemów dotyczących stosunków umownych. Małe przedsiębiorstwa często ponoszą straty, ponieważ wysokie koszty transakcyjne uniemożliwiają im zdobywanie nowych rynków. Prace Komisji Europejskiej w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań, które spotkały się ze znaczącym odzewem ze strony Parlamentu Europejskiego, są zatem ważnym krokiem w kierunku otwarcia drzwi dla przedsiębiorców oraz umożliwienia 500 milionom konsumentów czerpanie korzyści z naszego jednolitego rynku” – powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Wkład organizacji konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, jest ogromnie ważny dla Komisji. Chcemy dopilnować, aby spełnione zostały oczekiwania konsumentów, przedsiębiorstw i prawników. Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że będziemy wysłuchiwać opinii europejskich konsumentów i przedsiębiorstw na każdym etapie procesu prowadzącego do przyjęcia przyszłego europejskiego prawa zobowiązań”.

Grupa ekspertów prawnych spotyka się od maja w celu opracowania potencjalnego europejskiego prawa zobowiązań. Dzisiaj odbyło się spotkanie najważniejszych zainteresowanych podmiotów z całej Europy, które będą ściśle zaangażowane w prace tej grupy. Obecne były między innymi:

organizacje BusinessEurope, EuroCommerce, Eurochambres, Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Międzynarodowa Izba Handlowa;

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC);

stowarzyszenia prawników takie jak Rada Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej oraz Rada Notariatów Unii Europejskiej.

Grupa będzie spotykać się co miesiąc w celu śledzenia postępów prac grupy ekspertów oraz zagwarantowania, by w pracach tych uwzględniano praktyczne problemy przedsiębiorstw w handlu transgranicznym oraz interesy konsumentów.

Przebieg procedury

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Komisja powołała grupę ekspertów w celu zbadania możliwości opracowania fakultatywnego instrumentu, który mógłby wspierać umowy transgraniczne.

Rozbieżności między krajowymi systemami prawa zobowiązań utrudniają funkcjonowanie jednolitego rynku. Przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać działalność w innych państwach członkowskich UE, muszą ponosić wysokie koszty transakcyjne. Ponadto konsumenci mają ograniczony wybór, a ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Dlatego UE nie wykorzystuje w pełni potencjału handlu elektronicznego. Spośród prawie 11 000 testów transgranicznych 61 % wszystkich zamówień w ramach handlu elektronicznego nie doszło do skutku, między innymi dlatego, że uczestniczące podmioty handlowe odmówiły realizacji zamówienia w kraju konsumenta.

W dniu 1 lipca Komisja przyjęła strategiczny dokument programowy, w którym określono siedem wariantów. Jednym z proponowanych rozwiązań jest fakultatywne europejskie prawo zobowiązań. Konsultacje publiczne potrwają do 31 stycznia 2011 r.

W ramach strategii „Europa 2020” – przedstawionej przez przewodniczącego José Barroso w dniu 3 marca (IP/10/225) – Komisja zajmuje się elementami zakłócającymi funkcjonowanie jednolitego rynku, aby pobudzić wzrost gospodarczy po okresie recesji. Działania te obejmują kroki w kierunku fakultatywnego europejskiego prawa zobowiązań. Utworzenie takiego instrumentu jest jednym z głównych działań w ramach opracowanej przez Komisję europejskiej agendy cyfrowej, którą przedstawiono 19 maja.

Parlament Europejski poparł pomysł opracowania fakultatywnego europejskiego prawa umów w rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r. Mario Monti, były komisarz ds. rynku wewnętrznego i konkurencji, w swoim sprawozdaniu na temat jednolitego rynku z dnia 9 maja 2010 r. również opisał korzyści, jakie fakultatywny „28. system” przyniósłby konsumentom i przedsiębiorcom.

W dniu 21 maja Komisja powołała grupę ekspertów w celu przekształcenia pierwszego projektu europejskiego prawa zobowiązań opracowanego w ramach programu badań UE w przystępne rozwiązanie dostosowane do potrzeb konsumentów i przedsiębiorców (IP/10/595). Grupa, składająca się z ekspertów w dziedzinie prawa z całej Europy, spotyka się obecnie raz w miesiącu w Brukseli.

Dodatkowe informacje

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar