Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1095

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη σύσκεψη στρογγυλής τράπεζας με ομάδες επιχειρήσεων και καταναλωτών σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη σύσκεψη μεταξύ ομάδων επιχειρήσεων, καταναλωτών και νομικών για να συζητηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων. Σήμερα, οι διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαίων στον τομέα των συμβάσεων συνεπάγονται πρόσθετο συναλλακτικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις – και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις – δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Αρνητικές επιπτώσεις υπάρχουν και για τους καταναλωτές διότι τα προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά είναι λιγότερα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το φάσμα των επιλογών και να διαμορφώνονται υψηλότερες τιμές. Η πρόοδος στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η Επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει συναίνεση μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερομένων μερών για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να συντελεστεί πρόοδος στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι οι προτάσεις που επεξεργάζεται η ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων (IP/10/595) θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Την 1η Ιουλίου, η Επιτροπή πρότεινε σε έγγραφο στρατηγικής πολιτικής διάφορες εναλλακτικές λύσεις για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση (IP/10/872).

«Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την ενιαία αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι απόψεις τους έχουν αποφασιστική σημασία ώστε να βρεθούν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση επειδή το υψηλό συναλλακτικό κόστος τις εμποδίζει να επεκταθούν σε νέες αγορές. Συνεπώς, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκαιο των συμβάσεων, που είχαν μεγάλη απήχηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούν σημαντικό βήμα που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και θα βοηθήσει 500 εκατομμύρια καταναλωτές να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά μας,» δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας. «Η συμβολή των ομάδων καταναλωτών και επιχειρήσεων, και ιδίως ΜΜΕ, έχει κρίσιμη σημασία για την Επιτροπή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των νομικών. Η σημερινή σύσκεψη είναι απόδειξη ότι θα συμβουλευόμαστε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης σε κάθε βήμα που κάνουμε για την εξεύρεση λύσεων σε σχέση με το μελλοντικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.»

Από τον Μάιο, μια ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων εργάζεται για την προετοιμασία ενός πιθανού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Για πρώτη φορά σήμερα συσκέπτονται οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς από όλη την Ευρώπη οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες αυτής της ομάδας. Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν αναφέρουμε τους εξής:

την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope), την EuroCommerce, την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και διεθνή εμπορικά επιμελητήρια·

το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών·

ενώσεις νομικών όπως το των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα θα συσκέπτεται σε μηνιαία βάση με σκοπό να παρακολουθεί τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα πρακτικά προβλήματα των επιχειρήσεων στο διασυνοριακό εμπόριο όσο και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Ιστορικό

Στις 26 Απριλίου 2010, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τη σκοπιμότητα θέσπισης ενός προαιρετικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συμβάσεων.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών δικαίων των συμβάσεων αποτελούν φραγμό για την ενιαία αγορά. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έρχονται αντιμέτωπες με υψηλό συναλλακτικό κόστος. Επιπλέον, το φάσμα επιλογής των καταναλωτών είναι πιο περιορισμένο και οι τιμές παραμένουν υψηλές. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Από σχεδόν 11 000 διασυνοριακές δοκιμές, 61% των παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μπόρεσαν να διεκπεραιωθούν, μεταξύ άλλων διότι οι έμποροι αρνήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες στη χώρα του καταναλωτή.

Την 1η Ιουλίου, η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο στρατηγικής πολιτικής, στο οποίο προτείνονται επτά εναλλακτικές λύσεις. Μία από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η θέσπιση προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2011.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – που δρομολογήθηκε από τον πρόεδρο José Barroso στις 3 Μαρτίου (IP/10/225) – η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα στην ενιαία αγορά, ώστε να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη. Μεταξύ άλλων, θα επιδιωχθεί η επίτευξη προόδου στον τομέα ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Η δημιουργία προαιρετικού μέσου για το δίκαιο των συμβάσεων είναι επίσης μια από τις κύριες ενέργειες στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη της Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 19 Μαΐου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την ιδέα ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου συμβάσεων σε ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009. Στην Έκθεση για την Ενιαία Αγορά της 9ης Μαΐου, ο πρώην Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, Mario Monti, τόνισε επίσης τα πλεονεκτήματα που θα προσέφερε στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ένα προαιρετικό «28ο σύστημα».

Στις 21 Μαΐου, η Επιτροπή συγκάλεσε μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων για να μετατρέψει ένα πρώτο σχέδιο ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, το οποίο διαμορφώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ, σε μια εύχρηστη και λειτουργική λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών και του επιχειρηματικού κόσμου (IP/10/595). Η ομάδα, που απαρτίζεται από νομικούς εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, συνέρχεται μία φορά τον μήνα στις Βρυξέλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar